**********************************************************************
WiskundE-brief nr 196                                         23-09-2001
 **********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:

- DVLOP PROJECTEN
- CONTINUE DYNAMISCHE MODELLEN WEL in SE (1)
- CONTINUE DYNAMISCHE MODELLEN WEL in SE (2) + ATTACHMENT
----------------------------------------------------
-DVLOP PROJECTEN

Blinde en slechtziende leerlingen werken 'n-op-n' met een laptop in het voortgezet onderwijs. Zij krijgen zelfs de wiskunde boeken en -opgaven digitaal.
Probleem op dit moment is, dat de blindenbibliotheken, die de boeken omzetten, i.v.m. braille allerlei oplossingen bedacht hebben, die tot zeer ingewikkelde notatie hebben geleid. Die notatie is in print en op het beeldscherm een voor (slecht)zienden onbegrijpelijk.
Ik werk op dit moment aan een project om een oplossing te zoeken. Mijn gedachten gaan in de richting van lineaire invoer, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard notatie zoals in Excel (e.d.). De 'schermuitleesprogramma's' waar visueel gehandicapte leerlingen mee werken, kunnen deze notatie prima aan.

Ook zienden hebben bij gebruik van de laptop een 'invoerprobleem'. Zijn hier al gedachten over? En: met welke programma's wil men in het vak wiskunde gaan werken?

Reacties DVLOP projecten <dvlop@box.nl> , TEL 0180-312722
Dorine in 't Veld

----------------------------------------------------

- CONTINUE DYNAMISCHE MODELLEN WEL in SE (1)

Aangezien Euclides 77-2 pas eind oktober verschijnt, wil ik als 'gast' in de WiskundE-brief graag nu alvast een vergissing uit Euclides 77-1 uit de weg ruimen. In dat nummer stond in een artikel van Kees Hoogland vermeld, dat volgens de verlichtingsmaatregelen Tweede Fase het domein Continue Dynamische Modellen de komende tijd niet per se in het SchoolExamen vwo wiskunde B1/B12 getoetst hoeft te worden (of liever: "... bepaalt de school of die onderdelen in het schoolexamen aan de orde komen, en zo ja, op welke wijze"). Dat was niet alleen de interpretatie van Kees, maar ook die van mijzelf. Die interpretatie blijkt echter niet juist te zijn. CDM moet wl in
het SE getoetst worden.
Misschien is het goed daarbij te vermelden, dat u voor het SE uiteraard zelf beslist op welke wijze u een onderwerp toetst. Wellicht kan dat enig soelaas bieden, mocht u dit (overigens mooie, interessante) onderwerp inmiddels uit
de PTA's vwo B1/B12 geschrapt hebben.
Van helderheid in het woud van maatregelen is niet veel sprake meer. De diverse opvolgende regelingen, verlichtingsmaatregelen en intrekkingen hebben mij in ieder geval danig in de war gebracht. Het spijt me bijzonder
als genoemde vergissing u extra werk bezorgt, bijvoorbeeld omdat u opnieuw uw PTA's moet aanpassen.

Marja Bos,
hoofdredacteur Euclides.

----------------------------------------------------

- CONTINUE DYNAMISCHE MODELLEN WEL in SE (2)

Domein en subdomeinen in de examenprogramma's wiskunde Tweede Fase.

In Euclides 77-1 is een bijdrage van mijn hand verschenen over de laatste wijzigingen in de regelgeving rond wiskunde in de Tweede Fase. Een voorpublicatie daarvan is door APS-wiskunde ook verstuurd als service aan alle
scholen. Door de veelheid aan verschillende regelingen is daarin een fout geslopen rond het domein Continue Dynamische Modellen voor vwo wiskunde B1 enB12.
Als attachment treft u de mijns inziens complete lijst aan van onderdelen waarop een of andere regeling van invloed is.
Ik bied mijn welgemeende excuses aan voor de verwarring en extra werk die de eerdere publicatie in Euclides en bijbehorende brief aan de scholen mogelijk heeft veroorzaakt. Deze bijdrage zal ook gepubliceerd worden in het volgende nummer van Euclides en als brief wederom naar de scholen worden gestuurd.
Als persoonlijke noot wil ik hier nog aan toevoegen dat naar mijn mening de hoeveelheid verschillende en steeds veranderende regelingen de grens van het toelaatbare ruimschoots heeft overschreden. Van samenhang en consistentie in de regelingen en daardoor in de programma's is inmiddels geen enkele sprake meer.
Mijn persoonlijke regeling is dat ik tot nader order geen verantwoordelijkheid meer kan nemen voor voorlichting over deze regelingen. Het is letterlijk en figuurlijk niet meer uit te leggen. Dat is inmiddels gebleken.

Kees Hoogland
APS-wiskunde

----------------------------------------------------

Onderstaande lijst bevat onderdelen, die afwijkend zijn van reguliere onderdelen die gewoon op het Centraal Examen getoetst moeten worden. Aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de precieze regelingen verwijs ik u naar het Gele Katern bij Uitleg jaargangen 1997-2001 of www.cfi.nl

 

havo A1

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldig

alle domeinen

nee

ja

tot nader order

 

havo A12

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Subdomein: De binomiale verdeling

nee

eigen keuze

examens 2002 en 2003

 

 

havo B1

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Domein: Ruimtemeetkunde 1

nee

ja

tot nader order

Subdomein: Periodieke functies

nee

eigen keuze

examens 2002 en 2003

 

 

havo B12

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Domein: Tellen en kansen

nee

ja

tot nader order

Subdomein: Periodieke functies

nee

eigen keuze

examens 2002 en 2003

Subdomein: Periodieke functies 2

nee

eigen keuze

examens 2002 en 2003

 

 

vwo A1

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Eindtermen 3, 10 (w.b. rekenregels logaritmen), 13, 23 en 24

nee

nee

tot nader order

Domein: Grafen en matrices

nee

eigen keuze

examens 2002 en 2003

Subdomein: Het toetsen van hypothesen

nee

eigen keuze

tot nader order

 

 

vwo A12

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Eindtermen 3, 10 (w.b.rekenregels logaritmen), 13

nee

nee

tot nader order

Domein: Grafen en matrices

nee

eigen keuze

examens 2002 en 2003

Subdomein: Ruimtelijke objecten

nee

nee

tot nader order

Domein: Keuzeonderwerp

nee

ja

tot nader order

 

vwo B1

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Domein: Continue Dynamische Modellen

nee

ja

tot nader order

Domein: Keuzeonderwerp

nee

ja

tot nader order

 

 

vwo B12

 

Onderdeel

Centraal Examen

Schoolexamen

geldigheid

Domein: Continue Dynamische Modellen

nee

ja

tot nader order

Domein: Keuzeonderwerp

nee

ja

tot nader order

Eindtermen 140-144, 151-153, 167-175

nee

nee

tot nader order

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl