**********************************************************************
WiskundE-brief nr 200                                         24-10-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocentenin het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken,
met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:
- ADVERTENTIE
- FORMULEKAART
- CONFERENTIE SLO
----------------------------------------------------
- ADVERTENTIE
Studiedag voor leraren op dinsdag 18 december 2001, Rijksuniversiteit Groningen

Op 18 december a.s. organiseert het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en nformatica van de Rijksuniversiteit in Groningen een studiedag voor leraren met als thema "De computer in dienst van de wiskunde". De dag begint om 09.30 uur en
duurt tot ongeveer 15.30 uur. De bedoeling is door middel van didactische en mathematische workshops inzicht te krijgen in actuele ontwikkelingen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aansluitend hebben de deelnemers degelegenheid om de oratie van Anne van Streun bij te wonen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
http://www.math.rug.nl/didactiek/ of m.g.witterholt@math.rug.nl

----------------------------------------------------

- FORMULEKAART
Nog even die formulekaart, dat is inderdaad heel simpel.
De officiele uitlegkaart of een deelverzameling mag. Omdat we dat niet zo handzaam vonden (en we staan daarin niet alleen) heeft de NVvW (van en voor de docenten zoals je weet) er veel tijd en energie (van vrijwilligers) gestopt om te komen tot een kaart (WISFORTA) die beter bruikbaar was, geordend naar profiel, enigszins aangevuld met nuttige formules en aangepast aan de toen meest recente schrapacties (vandaar het verdwijnen van enige standaardlimieten).
Omdat daardoor niet meer aan de eis werd voldaan, moest er een aparte goedkeuring komen door de CEVO. Dat is gebeurd. De NVvW heeft daarmee gedaan wat ze als haar taak ziet en een handreiking geboden aan docenten.
Uitgeven in eigen beheer is voor ons geen optie, dus is er ruim tevoren contact gezocht met de uitgevers van de grote methoden, die hun medewerking toezegden.
Vandaar onze verbazing op het moment waarop die ene dus zonder dat tevoren te zeggen uitgestapt bleek, maar daar kan de NVvW weinig aan doen, behalve betreuren dat zoiets gebeurt, wij werken liever samen, dat levert uiteindelijk veel meer op.
Als de regels niet veranderen is dat dus de situatie, helder toch?
Enne... prima bruikbaar hoor, dat Wisforta, en je steunt de vereniging er ook nog mee, (en dat kan weer schelen in de contributie) dus wat let je?

met vriendelijke groet
marian kollenveld
voorzitter van de NVvW, vereniging van en voor wiskundedocenten en allen
die het wiskundeonderwijs een warm hart toedragen.

----------------------------------------------------

- CONFERENTIE SLO
Begin dit jaar is er op de SLO een project gestart rond (hoog)begaafden in het voortgezet onderwijs, met de nadruk op de eerste drie leerjaren. Het project betreft een aantal vakken, waaronder wiskunde.
In het kader van dit project is er een conferentie voor docenten die gehouden wordt op 13 november aanstaande in de Hogeschool Domstad in Utrecht, van 16.00 tot 20.00 uur. Naast een plenaire lezing over hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs door professor Span, worden er voor wiskunde een viertal  werkgroepen aangeboden.
De werkgroepleiders zijn mensen die praktijkervaring hebben in het ontwikkelen van materiaal voor en het werken met begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs.
We streven er tevens naar een overzicht te realiseren van geschikt
Nederlandstalig materiaal voor de doelgroep (eerste drie leerjaren v.o.).
Een belangrijke doelstelling van de conferentie is een begin maken met de vorming van een netwerk van geďnteresseerde docenten.
Belangstelling? U kunt u opgeven per email op het adres s.heijnen@slo.nl
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, worden aanmeldingen in volgorde van binnenkomst verwerkt
Met vriendelijke groeten,
Het projectteam Hoogbegaafdheid en Wiskunde
Jenneke Krüger
Pieter van der Zwaart

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl