**********************************************************************
WiskundE-brief nr 201                                     28-10-2001
**********************************************************************
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten
in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit
te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en
nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet
te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1100 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/
**********************************************************************

In dit nummer:
- OVERGANGSMATRICES EN CONT. DYN. MODELLEN
- OVERGANGSMATRICES EN CONT. DYN. MODELLEN: reactie
- OPROEP NIEUWE WISKRANT
----------------------------------------------------


- OVERGANGSMATRICES EN CONT. DYN. MODELLEN

Bij de voorbereiding op het programma voor VWO 6 wiskunde A12 stuitte ik op het volgende.
Recentelijk is het domein over Grafen en Matrices "vrijwillig" verklaard.
Gezien o.m. de overbeladenheid van het programma heeft onze school ervan
afgezien deze onderwerpen te behandelen.
Nu tref ik tot mijn verbazing en ergernis nog het sub-subdomein 99 aan bij Discrete dynamische modellen:
"Bij een situatie een stelsel differentievergelijkingen een overgangsmatrix opstellen, doorrekenen op de computer, de resultaten daarvan interpreteren en het verband leggen tussen de twee schrijfwijzen."
Ik heb de indruk dat degenen die de recente aanpassingen hebben gemaakt dit over het hoofd hebben gezien, dan wel zo onzorgvuldig zijn geweest er geen melding van te maken waarom leerdoel 99 alsnog op de rol bleef staan.
Wat moet ik doen? Ik ben gebruiker van Getal en Ruimte en het gewraakte
onderdeel bevindt zich in hoofdstuk 5 van deel EM5. Mogelijkheden zijn:
1. Alsnog zoveel over matrices behandelen dat mijn pupillen hoofdstuk 5
geheel kunnen maken.
2. De theorie eigenhandig zo aanpassen dat de onderhavige opgaven zonder
matrices kunnen worden gemaakt, hetgeen in strijd is met 99.
3. Ergens (zo ja, waar?) informeren of leerdoel 99 vervalt dan wel wordt
aangepast.
Wie kan mij inlichten? De tijd dringt een beetje.

Huub Odijk, odijk@tebenet.nl
----------------------------------------------------

- OVERGANGSMATRICES EN CONT. DYN. MODELLEN: reactie
MATRICES BIJ ANDERE ONDERWERPEN (VWO A12)

Hoe hiemee om te gaan is uiteengezet in UITLEG 21 (ook geciteerd in WiskundE-brief nr 195a):
".........
In sommige gevallen bestaat een relatie tussen een (eindterm van een) aangewezen subdomein en een eindterm die wel tot de c.e. stof behoort.
De vraag kan dan rijzen in hoeverre die c.e.-eindterm nog in het centraal examen aan de orde kan komen. In verband daarmee wordt de volgende nadere toelichting bij deze regeling gegeven.
Op het centraal examen zullen geen vragen worden gesteld over aangewezen (sub)domeinen en
 (1) over eindtermen in andere subdomeinen voorzover die voortbouwen op de daarin omschreven examenstof, tenzij
 (2) de betreffende stof als basaal voor het betreffende vak beschouwd kan worden
 (3) Wel kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als voor het beantwoorden van de vraag geen bijzondere bekendheid met deze begrippen nodig
is.
 (4) Ook kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als deze begrippen ook voorkomen in andere (sub)domeinen die wel tot de c.e. stof behoren en waarbij niet de sterke afhankelijkheid van (1) aanwezig is.
Voorbeelden van uitwerking van deze uitgangspunten.
Voorbeeld 1 (wiskunde A1,2 vwo).
Aangewezen is het domein Ea: Grafen en matrices. Als gevolg daarvan zullen ook het opstellen van een overgangsmatrix (eindterm 99) en het weergeven van een lineair programmeringsprobleem met behulp van een graaf of een matrix (eindterm 102) niet in het centraal examen aan de orde worden gesteld.
.........."
bron: Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003 (Uitleg 21)

http://www.eindexamen.nl/cgi-bin/pdcsns.cgi?dir=/9231000/g%26filename=/9231000/b1.sns%26via=1pdi%26v01=e109190i%26p14=Regeling+aanwijzing+niet+c.e.-stof
+profielen+2002+en+2003#par1


Gerard Koolstra

----------------------------------------------------

-OPROEP NIEUWE WISKRANT
De redactie van de Nieuwe Wiskrant wil een bloemlezing van reacties (ongeveer 200 woorden) op het gedoe rond de examenprogramma's opnemen in het decembernummer. Indien U zo'n reactie wilt geven, stuur deze dan naar
tomg@fi.uu.nl

----------------------------------------------------

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl