WiskundE-brief nr. 212 20-01-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- WISFAQ: DIGITALE VRAAGBAAK VOOR WISKUNDE

- OPROEP Pallas Athene College

- OPLEIDING Technische Wiskunde, Delft

- SAMENHANG TUSSEN DE PROFIELVAKKEN


WISFAQ: DIGITALE VRAAGBAAK VOOR WISKUNDE

De webmasters van verschillende (niet-commerciële) websites, die van belang zijn voor het Wiskundeonderwijs, voeren al enige tijd overleg. In dit overleg wisselen we ervaringen uit, maken afspraken en ontwikkelen nieuwe diensten. Eén van die nieuwe diensten is de 'digitale vraagbaak voor wiskunde'.
Hiervoor zijn wij op zoek naar docenten wiskunde, wiskundigen en andere deskundigen die het leuk of interessant vinden om ook zo nu en dan vragen te beantwoorden.
WisFaq is een (digitale) vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. De opzet is dat 'bezoekers' via de website vragen kunnen stellen, deze vragen worden vervolgens door 'deskundigen' beantwoord, waarna de vragen en de antwoorden op de website gepubliceerd worden. Het succes van deze vraagbaak hangt natuurlijk erg af van de 'deskundigheid' van de beantwoorders, maar ook van de 'snelheid' waarmee vragen beantwoord worden. De afgelopen maanden hebben we een pilot gedraaid en de ervaringen zijn hoopgevend. We hebben met een handje vol 'beantwoorders' de afgelopen maanden zo'n 250 vragen beantwoord. Het beantwoorden van vragen is niet alleen leuk en leerzaam (hoe zat het ook alweer?), soms zelfs spannend balanceren tussen 'niet te veel verraden' en 'vertellen hoe het nu eigenlijk zit', maar vooral ook nuttig. Vaak verwijzen we naar internetsites of andere plekken waar informatie gevonden kan worden. Soms doen we ook erg ons best een paar dingetjes op een rijtje te zetten. Al met al krijg je een goed idee waar men zo al mee bezig is, maar daarover een andere keer meer. Wij zijn op zoek naar docenten wiskunde, Wiskundigen en andere deskundigen die het leuk of interessant vinden om ook zo nu en dan vragen te beantwoorden. Als je kan 'typen' kan je vragen beantwoorden en je mag, uiteraard, zelf kiezen welke vragen je wilt beantwoorden. We kunnen alle hulp gebruiken, of je nu heel veel weet van één onderwerp of van alles een beetje, of je nu veel of weinig vragen gaat beantwoorden, allemaal prima.
http://www.wisfaq.nl; INFO: info@wisfaq.nl


OPROEP Pallas Athene College

Geachte collega’s,
Graag zou ik uw reactie op het volgende willen vragen.
Mw. Adelmund heeft een behoorlijk aantal verlichtende maatregelen wat betreft de Tweede Fase bekend gemaakt. Wordt het niet ook eens tijd de situatie bij wiskunde eens opnieuw te bekijken ? Een kleine school als de onze, heeft steeds meer problemen de wiskundelessen te verzorgen. Alleen al het verschil tussen HAVO B1 en HAVO B1,2 maakt het behoorlijk moeilijk, zeker als je voor beide groepen samen niet eens aan een behoorlijke groep komt. Het moet toch mogelijk zijn deze beide programma’s dichter bij elkaar te brengen, zeker nu blijkt dat de vervolgopleidingen meer en meer wiskunde B1 alleen al als voldoende beschouwen.
Dit is natuurlijk ook in belangrijke mate het geval op het VWO. Het aantal leerlingen NT is erg klein , mede door de zwaarte van het programma en het wegvallen van de eis wi-B1,2 van veel van de vervolgopleidingen. Moeten we niet terug naar één wiskunde B voor het VWO, met iets minder SLU dan het huidige wi-B1,2 programma , die wat toegankelijker is voor een grotere groep leerlingen? Graag zou ik uw reactie hierop ontvangen.
Namens de sectie wiskunde van het Pallas Athene College te Ede

Antoinette Baalman

OPLEIDING Technische Wiskunde, Delft

Proefstudeerdag voor 5/6 VWO-ers op 7 februari 2002, van 09.30 - 15.00 uur Ontwerpen van snelle glijbanen met de hulp van de computer en wiskunde
Meeloopdagen voor 6 VWO-ers
Gedurende het collegejaar mogelijk om een "gewone" collegedag mee te maken. Tijdig aanmelden via e-mail voorlichting@its.tudelft.nl of telefoon 015 -2782988
Voorlichtingsdagen op 12 en 13 april 2002 , van 09.30 - 15.15 uur 's Morgens ontvangst in de Aula, vanaf 11.00 uur voorlichtingsrondes bij alle opleidingen.
Wiskunde Actief voor 5/6 VWO-ers op twee maandagen in juni/juli 2002. Programma volgt Opleiding Technische Wiskunde, informatie telefoon 015 - 278 2988 en


SAMENHANG TUSSEN DE PROFIELVAKKEN

Tijdens de schoolbezoeken die het Tweede Fase Adviespunt vorig schooljaar heeft afgelegd was samenhang en afstemming een weerkerend thema. Echter iedere keer werd verzucht dat weliswaar iedereen overtuigd was van het nut van samenhang en afstemming en de tijdswinst die het op zou leveren, maar dat eenvoudigweg de tijd ontbrak om daar goed werk van te maken. Een paradoxale situatie die doorbroken moest worden.
Daarom heeft het Tweede Fase Adviespunt in juni 2001 vier scholen gevraagd of zij in de zomerperiode kans zagen om aan de hand van methodes per profiel de samenhang en afstemming tussen de profielvakken in kaart te brengen. Duidelijk moest worden welke eindtermen overlappen en/of ondersteunend zijn aan elkaar, waar deze in de verschillende methodes behandeld worden en welke consequenties dit eventueel zou hebben voor de opbouw van het programma per vak, samenwerking en misschien wel integratie! De opdracht leek mooi geformuleerd, maar in de praktijk was het toch ingewikkeld om die raakvlakken tussen de vakken te traceren en weer terug te vinden in de methodes. Te meer daar er voor alle vakken meerdere methodes beschikbaar zijn en er natuurlijk ook verschillende combinaties gemaakt kunnen worden.
Van drie scholen ontvingen we najaar 2001 een overdraagbaar product, dat o.i. zeer bruikbare informatie bevat voor andere scholen die de samenhang tussen de profielvakken willen benutten. Bij het in kaart brengen van de samenhang en afstemming in het profiel Natuur & Gezondheid zijn de methodes Getal en Ruimte, Moderne Wiskunde, Netwerk, Natuurkunde Overal, Newton, Systematische natuurkunde, Chemie, Chemie overal, Curie, Nectar, Biologie voor jou en Biologie Overal geanalyseerd. Steeds is vanuit één vak bekeken waar de raakvlakken met één ander vak zitten en op welke plaats in de methodes dit onderwerp aan de orde is. Er is dus bijvoorbeeld zowel van wiskunde B naar scheikunde gekeken als vanuit scheikunde naar wiskunde B. De analyse is zowel in een tabel aangegeven als in een woordelijke conclusie.
Bij de analyse van de samenhang binnen het profiel Natuur & Techniek zijn voor ieder vak twee veel gebruikte methodes bekeken. Voor wiskunde waren dat Getal en Ruimte en Moderne wiskunde, voor natuurkunde Natuurkunde overal en Scoop, voor scheikunde Scheikunde overal en Chemie en voor biologie (hoewel voor dit profiel niet noodzakelijk, maar wel handig, omdat veelal de keuze tussen N&G en N&T nog niet begin 4 havo/4vwo is gemaakt) Biologie overal en Nectar. Er is in deze analyse uitgegaan van de ordening per leerjaar, waarbij wiskunde als ondersteunend aan de andere vakken wordt beschouwd: er wordt uitgegaan van de onderwerpen van m.n. natuurkunde en scheikunde; daarbij wordt aangegeven welke wiskundige kennis daarbij aansluit en waar deze behandeld wordt.
Voor het profiel Cultuur & Maatschappij heeft de betreffende school een eigen invulling aan de opdracht gegeven. Het product is een beschrijving van zeven samenwerkingsprojecten binnen het profiel Cultuur & Maatschappij alsmede een analyse van de raakpunten en afstemmingsproblemen bij wiskunde en economie binnen dit profiel. Bij de zeven projecten wordt aangegeven van welke methodes gebruik gemaakt kan worden. De zeven projecttitels zijn: Over de grenzen (ckv2,3/glo), Het alledaagse (ckv2,3/glo), Drugs in onze wijk? (gs/ak/ml), Hoe is het eigenlijk zo gekomen (ml/gs), Immigratie in de VS (ak/gs), De stad (ckv1/glo) en Jeugdcultuur (nl/glo/ckv).
Het eindresultaat bestaat uit drie documenten die overleg over samenhang en afstemming binnen de diverse profielen vereenvoudigt en bijna onontkoombaar maakt. Mogelijk dat op termijn ook een vergelijkbare analyse voor het profiel Economie & Maatschappij beschikbaar komt. De analyses van Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek zijn digitaal beschikbaar. De beschrijving van de zeven projecten Cultuur en Maatschappij is deels digitaal, deels schriftelijk beschikbaar. U kunt de inventarisaties telefonisch of per email aanvragen bij Marlies van Tooren,
m.vantooren@sopo.nl , tel. 070-302 82 42. Vermeld in uw email duidelijk de gewenste inventarisatie(s) alsmede het emailadres en het postadres.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl