WiskundE-brief nr. 213 27-01-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- VOORAF

- VOORTGANGSJOURNAAL NUMMER 9

- HERIJKING TWEEDE FASE : AANPASSINGEN

- HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202) , discussie 1

- HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202) , discussie 2

- HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202) , discussie 3

- ADVERTENTIE


In de beleidsnotitie Continuďteit en Vernieuwing in de tweede fase havo/vwo wordt een raamwerk geschetst van noodzakelijke veranderingen in de tweede fase havo/vwo. De exacte invulling is daarbij voor het vak wiskunde voor alle docenten van groot belang. De continue dynamische aanpassingen van de afgelopen jaren liggen nog erg vers in het geheugen en de huidige situatie is beslist niet optimaal.
In WiskundEbrief 202 is een discussie aangezwengeld met een aantal voorstellen om tot een werkbare onderwijssituatie te komen. In de daaropvolgende WiskundEbrieven zijn een aantal praktische voorstellen gedaan o.a. voor het gebruik van de Grafische Rekenmachine bij examens. Om effect te hebben moeten de geluiden van de werkvloer luid, duidelijk, vaak en regelmatig door klinken bij de besluitvormers. De WiskundEbrief leent zich bij uitstek voor een brede discussie over de praktijkervaringen en mogelijke aanpassingen. Mail uw opvattingen en bevindingen massaal naar de WiskundEbrief. Veranderingen die door veel wiskundedocenten openlijk worden bepleit hebben immers kans om te worden gerealiseerd. En blijf uw standpunten (wellicht in de loop van de tijd wat bijgeschaafd) regelmatig herhalen. Langdurig roffelen door velen trekt meer aandacht dan een harde paukeslag van een enkeling!
Redactie WiskundEbrief


VOORTGANGSJOURNAAL NUMMER 9

In het negende nummer van het Voortgangsjournaal staat de beleidsnotitie Continuďteit en Vernieuwing in de tweede fase havo/vwo die het kabinet afgelopen vrijdag naar de tweede kamer heeft gezonden, centraal. Daarnaast aandacht voor samenhang en afstemming binnen de profielen, de laatste peiling in het kader van de monitoring tweede fase en de Examenkrant 2002. Ook zijn alle Voortgangsjournaals downloadbaar vanaf onze website, rubriek downloadbare files www.tweedefase-loket.nl/downloaden
Marlies van Tooren - m.vantooren@sopo.nl


HERIJKING TWEEDE FASE : AANPASSINGEN

In de afgelopen weken is er het een en ander naar buiten gekomen over plannen voor aanpassing van de tweede fas havo/vwo. Sinds kort is de nota die staatsscretaris. Adelmund naar de tweede kamer heeft gestuurd beschikbaar. Bijv via: www.minocw.nl/brief2k/2002/doc/50050a.pdf
Ik licht er een paar punten uit:

gk

HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202) , discussie 1

Collega’s,
Als leraar wiskunde heb ik zo langzamerhand na 28 jaar lesgeven de nodige ervaring opgebouwd. Toch stuiter ik dit jaar (of beter gezegd mijn leerlingen van 5vwo) op een fiks probleem.In onderstaande punten formuleer ik enkele feiten en problemen.Sommige van die feiten kunnen een verklaring vormen voor die problemen dat zal u duidelijk zijn.
Als school hebben we er voor gekozen dat leerlingen in 3 vwo hun profiel moeten kiezen.
De keuze voor de wiskunde A of B (gemakshalve) ligt daarmee in 4vwo en daarna vast.
Meer dan de helft van de leerlingen van de leerlingen in 3vwo koos (2 jaar geleden) voor een N-profiel. Zij hadden op dat moment een onervaren collega. De klas haalde behoorlijke cijfers. Veel van de leerlingen kregen een positief advies over het gekozen profiel. In 4vwo ging ik met deze groep verder, het gemiddelde cijfer werd minder (circa 1 punt) Het was mijn eerste 2e-fase groep op het vwo. In 5 vwo liepen de cijfers verder terug bij enkelen zelfs van gemiddeld 7 naar gemiddeld 4 of 5. Mijn werkwijze was niet zoveel anders geworden in 5vwo Er vielen dus leerlingen totaal uit de boot. De meeste leerlingen zitten onder de 6 De “ echte” wiskunde is begonnen. De meeste van mijn leerlingen zijn van goede wil.
Wij gebruiken de methode Getal en Ruimte. In 5 vwo werd gestart in deel 4 met het uitgebreide analyse hoofdstuk 1 (dicriminant ,de nodige p-sommen, allerlei vergelijkingen) Kortom een hoofdstuk waarin veel overhoop wordt gehaald .Vervolgens hoofdstuk 2: De afgeleide functie. Tenslotte werd in december teruggegrepen op periodieke functies in deel 2 van 4 vwo( introductie eenheidscirkel enzovoorts)De gekozen repetities zijn niet letterlijk uit de proefwerkbundel gekozen, maar omgevormd tot een werkbaar geheel. Tenminste dat hoop je dan. De basiskennis bleek, bij bijna alle so’s en repetities in 5 vwo gegeven, matig aanwezig.De vaardigheid bij het oplossen van vergelijkingen (bijv. gebroken) en andere algebraďsche zaken bleek slecht ontwikkeld.
In december hebben 5 van de 22 leerlingen een ander profiel gekozen. 3 van die 5 leerlingen op grond van slechte resultaten in de exacte hoek. In januari stellen 3 van mijn overgebleven 17 leerlingen buiten mijn medeweten een brandbrief op gericht aan de directie waarin hun zorg wordt uitgesproken over de lage cijfers bij wiskunde. De beschikbare uren : 3 uur in klas 3 en 4 en 4 uur voor wiB1 in klas 5 en 6.Bij de directie is al herhaaldelijk gepleit voor iets meer uren. Ook bij 4 havo wiB1 is een dergelijk probleem, alleen dat ondervind ikzelf niet aan den lijve. Ook bij andere vakken (vooral ook bij de exacte) is er een teruglopen van cijfersDe hamvraag is natuurlijk hoe we als sectie tot verbetering komen.Ik wil u vragen om mee te denken over een mogelijke oplossing. Ik kom zelf tot het volgende: Betere advisering in 3 vwo. Een toets opstellen over meerdere hoofdstukken en deze laten meewegen bij de advisering voor het vakadvies. Het zoeken naar een test voor de derde klas waarin de exacte mogelijkheden worden gemeten (niet zozeer kennis dan wel inzicht) Kent u trouwens zo’n GIVO-achtige test???
Zeker 1 uur extra vragen voor klas 4 vwo voor meer armslag maar bovendien om zaken van de wi-B uit 5vwo naar voren te trekken. Meer interactie, klassikale instructie en brainstormen in de klas. Minder moeilijk doen over de algebraďsche vaardigheden ( ik zeg het met pijn in mijn hart). We hebben immers de grafische rekenmachine.” Herkend u dergelijke problemen? Welke poging onderneemt uw sectie/school tot verbetering van zo’n situatie, die ertoe leidt dat enkele ouders en leerlingen brieven schrijven naar een directie.
Benieuwd naar uw reactie, Sipco Schimmel docent HVC Nieuw-Vennep
email: schimmel128@zonnet.nl


HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202) , discussie 2

Allereerst zou ik mijn steun willen betuigen met de oproep van het Pallas Athene College. Ik meen echter gelezen te hebben dat de staatssecretaris ook bij de exacte vakken de deelvakken wil samenvoegen of heb ik dat verkeerd begrepen?
Verder maakt onze sectie zich zorgen over de resutaten bij wiskunde. Wij hebben de indruk, dat leerlingen niet voldoende tijd hebben om op een goede manier met het vak bezig te zijn. Vak liggen ze einden achter bij de studiewijzerr en komt er als excuus dat er weer eens meerdere werkstukken af moeten zijn in een tijd waarin ze ook met wiskunde bezig moeten zijn. Dat is natuurlijk ook een kwestie van planning, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de rijstebrijberg van werkstukken een er debet aan is dat het huiswerk voor de andere vakken vaak in de knel komt met alle gevolgen vandien.
Bovendien is onze indruk bij verreweg de meeste werkstukken dat ze er wel leuk uitzien, dat er voldoende tijd in is gestopt in de meeste gevallen, maar dat ze er geen wiskunde mee hebben geleerd. Als je nog eens verder op het onderwerp in wilt gaan blijkt vaak, dat ze er totaal niets van hebben gesnapt. Daarom mijn oproep: Doe de (meeste) werkstukken de deur uit te beginnen met wiskunde.
Graag zou ik willen weten of anderen zich hierin herkennen. Reacties kunt u kwijt op j.p.scholten@hetnet.nl


HERIJKING TWEEDE FASE (zie WiskundEbrief 202) , discussie 3

Een Wiskunde B voor alle leerlingen?
De geschetste problemen doen zich natuurlijk met name voor op kleine scholen. Mijn idee zou zijn: Maak een wiskunde B voor alle leerlingen uit de NG&NT profielen. Omvang ongeveer het huidige Wiskunde B1.
Maak daarnaast een vrije ruimte vak Voortgezette Wiskunde (zonder CE)
Voor wat betreft de invulling op het VWO zou ik zeggen:

Ook andere invullingen zijn denkbaaar. Over de plaats van Continue Dynamische Modellen in deze twee vakken zou nagedacht kunnen worden.
Een kleine school zou er dan voor kunnen kiezen Voortgezette Wiskunde niet aan te bieden Misschien dat anderen een idee hebben hoe zo'n opzet voor de HAVO gemaakt zou kunnen worden.
Hans Klein, hklein@wxs.nl


ADVERTENTIE

Actuele Euro-opdracht 2e fase op de pascalsite
Hoe lang duurt het voor je een euromunt met de paus erop in je portemonnee hebt? Hoeveel Franse euro's heb je over een jaar op zak? Hoeveel Nederlandse Euro's breng jij in je zomervakantie de grens over? Met andere woorden: hoe snel verspreiden de verschillende euromunten zich over Europa?
Op de website van Pascal (http://www.pascal-online.nl/pascal/pagina.asp?pagkey=20005) staat een nieuwe praktische opdracht over de diffusie van de euro.
De opdracht is inzetbaar bij elke methode en zeer actueel!


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl