WiskundE-brief nr. 218, 10-03-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ADVIESTABEL CONTACTTIJD WISKUNDE TWEEDE FASE (reactie en noot redactie)

- GRAFISCHE REKENMACHINE OP DE HTS

- ADVERTENTIE


ADVIESTABEL CONTACTTIJD WISKUNDE TWEEDE FASE

Met belangstelling las ik het artikel: ADVIESTABEL CONTACTTIJD WISKUNDE TWEEDE FASE. Kan de volledige tekst van deze brief ook gepubliceerd worden? **
Het is toch zo dat de schoolleiding aan de hand van de eigen interpretatie van de adviestabel een definitieve tabel maakt voor de eigen school, binnen de ruimte die daarvoor geboden wordt. Het is dan zaak dat men over goede argumenten beschikt. Zodra ik over de volledige tekst van deze brief beschik zal ik een exemplaar aan de schoolleiding van mijn school geven. Overigens is mij nu nog niet duidelijk of de schrijvers meer contacttijd voor wiskunde ten koste willen laten gaan van de zelfstudieuren die op de meeste scholen onder diverse welluidende namen zijn ingeroosterd. Met andere woorden, wil men terug naar meer contacttijd en dientengevoge minder zelfstudietijd, of is men van mening dat er meer contacttijd moet komen naast het huidige zelfstudie-aanbod. Zelf zou ik voor het laatste willen pleiten. De leerlingen moeten hoe dan ook en om allerlei redenen leren zelfstandig met een stuk wiskunde om te gaan, er is echter gebleken dat leerlingen bij wiskunde meer behoefte hebben aan begeleiding van de docent. Dat blijkt onder meer door de grote vraag naar begeleiding die ik uit eigen ervaring constateer in de studiehuissfeer. Er is steeds weer veel vraag naar de wiskundeleraar. De onzekerheid van veel leerlingen, het gebrek aan rekenvaardigheid en het overladen programma zijn zomaar een paar oorzaken die mij te binnen schieten. Er moet meer tijd zijn voor klassikale oefening, maar dit mag niet ten koste gaan van de verwerking door de leerling zelf, anders zijn we terug bij af. Terecht heeft het voorzittersoverleg de studielast als uitgangspunt gekozen. Daaruit blijkt dat er meer ruimte moet komen voor behoorlijk wiskunde-onderwijs en niet een verschuiving van begeleidingstijd naar contacttijd.
Cor Hofstra Wiskundeleraar aan Piter Jelles, locatie Aldlân te Leeuwarden.

** (redactie) Zie www.nvvw.nl (website van NVvW)

GRAFISCHE REKENMACHINE OP DE HTS

De discussie over het nut van de GR is al tamelijk oud evenals de technologie van zo'n instrument.
Toen ik 11 jaar geleden op de HTS begon, werd er gewerkt met een CASIO met een BASIC compiler met dezelfde flexibiliteit als de huidige GR
(Zij het dat BASIC voor niet technici een 'moeilijke' taal is en dus voor HAVO/VWO niet geschikt) Professionele rekenaars zullen altijd een PC op hun bureau hebben staan en hebben dan de beschikking over toch wel wat mooiere hulpmiddelen
(Zoals reeds de door anderen genoemde commerciele pakketen MAPLE voor algebra en MATLAB voor numeriek, maar daarnaast ook talloze 'freeware').
Een GR is daarom te zien als alleen een didaktisch hukpmiddel en niet als een gereedschap dat de student volledig dient te beheersen.
Ervaringen:
Onze opleiding is in het begin van dit jaar ervan uitgegaan dat een beginnend student evenveel 'wiskundevaardigheid' heeft of hij nu een opleiding gevolgd heeft met GR en mindere 'rekenen' of zonder GR met meer 'rekenen'. Ik kan helaas nog geen resultaten melden vooral ook omdat ons onderwijs dit jaar sterke wijziginen heeft ondergaan zodat vergelijken met een vorige cq oude situatie erg lastig is.
De discussies met mijn collega's geven aan dat we vermoeden dat wiskundig denken, het begrijpen van formules etc. pas kan komen als er bepaalde vaardigheden zijn aangeleerd en we zijn er nogal onzeker over of de GR dit nu bevordert of juist tegenwerkt.
groet, Peter Ypma docent elektronica (soms ook wiskunde)


ADVERTENTIE

In verband met zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de maanden april tot en met juni van dit schooljaar. Deze tijdelijke vacature omvat drie eerste en drie tweede klassen, VMBO-T en Havo, samen 21 uren. U kunt ook solliciteren naar een deel van de betrekking. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. E. Schmal, te bereiken op het centrale telefoonnummer van de school. Uw sollicitatie kunt u zenden naar ons postbusadres, t.a.v. de rector, de heer drs. E. Schmal.
Casparus College, Postbus 211, 1380 AE Weesp Telefoon: 0294 410796 / 419237
E-mail: casparus@casparuscollege.nl Homepage: www.casparuscollege.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl