WiskundE-brief nr. 219, 17-03-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- MODERNE WISKUNDE, DEEL A1-3 HOOFDSTUK S4/S5, DE NORMALE VERDELING

- WIJZIGINGEN ROND HET PROFIELWERKSTUK

- KEUZEWERKTIJD


MODERNE WISKUNDE, DEEL A1-3 HOOFDSTUK S4/S5, DE NORMALE VERDELING

Op onze school gebruiken we de TI-83 grafische rekenmachine. Vanwege de beschikbaarheid van de functies normalcdf, binomcdf en biniompdf is er geen behoefte meer aan, de binomiale verdeling te benaderen met een normaal model. (De functie invnorm is hierbij ook totaal overbodig, daar is al vaker over gepubliceerd, oa in Euclides.) Hierop gebaseerd hebben we besloten, enkele eindtermen niet te behandelen of specifiek te interpreteren:
140: je mag kiezen: standaard-normale verdeling behandelen of overeenkomstige functie op GR. Onze interpretatie: bij een binomiaal model binomp- of -cdf altijd toepassen en nooit een normale benadering met die lastige continuiteitscorrectie.
145: beoordelen of een discrete verdeling mag worden benaderd met een normale verdeling: Dit doen we dus niet meer: Wel dat een trekking zonder teruglegging benaderd kan worden met een binomiaal model als steekproefgrootte flink kleiner is dan populatiegrootte, maar dan gaan we gewoon verder met binomcdf, dus niet ook nog eens de (nog verder van het antwoord af liggende) normale benadering.
146: een discrete verdeling benaderen met een normale verdeling. Ook overbodig geworden. Zie commentaar bij 145.
Gevolg: de behandeling van de standaard-normale verdeling en gebruik van binomiale en standaardnormale tabellen hoeft ook niet meer. Omzetting van normaal naar standaard-normaal is ook achterhaald. Antwoorden zijn nu gewoon in 10 decimalen nauwkeurig.
Mijn eigenlijke probleem: Ik heb heel wat moeten schrappen in bovenstaande hoofdstukken. Ik begrijp dat de uitgever bij het ontwikkelen van het lesmateriaal moest schipperen met klanten met verschillende GR-merken.
Graag verneem ik uw reactie op bovenstaande keuze. Indien u ook de TI-83 gebruikt, heeft u ook geschrapt in boek en eindtermen? Wat zijn hierbij uw uiteindelijke keuzes?
Ook graag uw mening over de volgende wiskunde-verkrachting, die vaker in de sommen in het boek voorkomt.
Een voorbeeld: (Blz 197, opg 21) Bij een bepaalde ranonkelsoort varieert het aantal kelkbladeren van 1 t/m 9. Dit aantal A is Norm (4,9940; 0,2487)-verdeeld, ………, bereken de kans dat een willekeurige ranonkel hoogstens 4 kelkbladeren heeft………en nog meer mooie vragen
In de tweede zin staat volgens mij nonsens. Een discrete stochast A is niet normaal verdeeld! Correct zou zijn in de tweede zin: “Dit aantal A heeft de volgende kenmerken …” waarbij uit de context (bijv de kansverdeling van) het discrete model kan worden gehaald.
De docent kan dan, afhankelijk van merk GR ervoor kiezen, een normale benadering te gebruiken (zoals voor de tweede fase gebruikelijk was), of het model te beschouwen als een trekking met of zonder teruglegging. Nu moet ik deze som (met fraaie achtergrond) overslaan of ombouwen. Iets dergelijks geldt bijvoorbeeld ook bij opgave G3. Hoe gaat u hiermee om? (Een bijkomstigheid bij onze keuze: we hebben enkele weken lestijd gewonnen en zitten dus wat ruimer in onze jas.)
Ton Lecluse , a.lecluse@planet.nl

WIJZIGINGEN ROND HET PROFIELWERKSTUK

Het is de bedoeling de voorschriften rond het profielwerkstuk m.b.t. de toelating tot het centraal examen te wijzigen. De aanleiding hiertoe is een kort geding dat vorig jaar tegen een school was aangespannen door ouders van een leerling, die daarmee toelating tot het centraal examen wilden afdwingen. In een brief van 17 december 2001 heeft de staatssecretaris aan de Kamer het voorstel gedaan om de eis dat het profielwerkstuk moet zijn afgerond voor aanvang van het centraal examen los te laten. Wel blijft voldoende afronden van het profielwerkstuk een voorwaarde voor het behalen van het diploma. De regeling zal binnenkort in Uitleg Gele Katern verschijnen. De brief is te vinden op de website van het ministerie:
www.minocw.nl brieven aan het parlement, december 2001 (http://www.minocw.nl/brief2k/2001/44029.doc).


KEUZEWERKTIJD

Onder de titel 'Keuzewerktijd in de tweede fase, Acht praktijkbeschrijvingen, is bij de KPC Groep een brochure uitgekomen, waarin de invulling van de keuzewerktijd op acht scholen beschreven wordt. Op deze acht scholen is aan de hand van een interviewleidraad door medewerkers van KPC Groep, CPS en APS een gesprek gevoerd. De invulling van de keuzewerktijd (ook wel aangeduid als kwt, zelfstandigheidsuren, z-band etc.) verschilt per school aanzienlijk. Acht voorbeelden van hoe kwt kan worden georganiseerd. Hopelijk geeft dit andere scholen weer inspiratie. Aan alle scholen met een havo/vwo afdeling is een brochure toegezonden. De brochure kan besteld worden bij KPC Groep, Postbus 482, 5201 AL Den Bosch, tel. 073 6247247, bestelnummer 2.210.28.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl