WiskundE-brief nr. 222, 7-04-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- REDACTIONEEL: VERSCHILLEN IN JAARTAAK ?

- VOORLICHTINGSDAGEN TOEGEPASTE WISKUNDE UNIVERSITEIT TWENTE

- VOORGESTELDE MAATREGEL PER 1 AUGUSTUS 2002


REDACTIONEEL: VERSCHILLEN IN JAARTAAK ?

De tijd van een en dezelfde onderwijs-cao voor Nederland lijkt (voorlopig?) voorbij. Onlangs is bij OMO (ca 45 scholen in Noord-Brabant) een nieuwe CAO afgesloten ingaande augustus 2002. Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre deze CAO leiddraad zal zijn voor overeenkomsten bij andere scholen. Het is heel goed mogelijk dat dat de komende jaren de jaartaak voor docenten erg afhangt van het bestuur waaronder de school valt.
De redactie roept de abonnees op komende weken/maanden een paar kenmerkende punten uit deze nieuwe CAO-regelingen te mailen naar de WiskundEbrief.
Om toch enige vergelijking mogelijk te maken over de werkverdeling in het land voor wiskundedocenten stelt de redactie voor om één aspect te belichten: Hoe is bij een volledige betrekking de verdeling over het aantal te geven lessen (met vermelding van lesduur in minuten) op week- en jaarbasis (het totaal dus) ten opzichte van het aantal uren dat op jaarbasis moet worden besteed aan niet lesgebonden activiteiten. Onder het laatste wordt alleen verstaan: concreet opgedragen taken , zoals surveillance, project opzetten/begeleiden, coördinatie etc en dus niet zaken die inherent zijn aan het beroep en daardoor ook niet concreet in urenaantal kunnen worden opgedragen als deskundigheidsbevordering, studie voor (om)scholing etc omdat dit erg persoonsgebonden is en daardoor nauwelijks vergelijkbaar. Evenzo wil de redactie de verlichting als gevolg van seniorenbeleid (bijv. BAPO-regeling) buiten dit onderzoek houden.
Ter illustratie een voorbeeld:
Per 1 augustus 2002 bestaat een volledige betrekking op mijn school ..X... uit : 29 lessen (45 min.) per week gedurende 36 weken (783 klokuren les) gecombineerd (op jaarbasis) met 115 klokuren opgedragen niet lesgebonden activiteiten. De komende maanden zullen de nieuwe CAO's "vertaald" worden naar de praktijk van de eigen school en daar gaat het uiteindelijk om. De redactie hoopt op massale respons , een inventarisatie kan geen kwaad
redactie

VOORLICHTINGSDAGEN TOEGEPASTE WISKUNDE UNIVERSITEIT TWENTE

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2002 vindt er voorlichtingplaats over de studie Toegepaste Wiskunde voor 4,5 en 6-VWO. Er worden voordrachten gegeven waarin de leerlingen horen hoe wiskundigen hun vak in de praktijk beoefenen. De studie heeft masters in de Fysisch-Technische-Stroom, de Financieel- Wiskundige-Stroom en de Mathematisch-Besliskundige-Stroom. Aanmelden kan via onze site, www.schoolsite.utwente.nl , of telefonisch 053 - 4895489.
Ook kunnen de leerlingen informatie vinden op onze website, www.math.utwente.nl/voorlichting
Gerard Jeurnink studievoorlichter TW Universiteit Twente 053-4894027


VOORGESTELDE MAATREGEL PER 1 AUGUSTUS 2002

Vrijdag 29 maart jl. heeft staatssecretaris Adelmund haar toezegging aan de tweede kamer gestand gedaan en een brief met bijlage gezonden waarin zij meedeelt welke maatregelen al per 1 augustus 2002 zouden kunnen worden genomen.
In deze brief staat de volgende passage: (...) Deze maatregelen zijn, dat ter keuze van de school bij moderne vreemde talen 1 meerdere taalvaardigheden aan de orde komen én worden getoetst. Daardoor wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar van zeer veel leraren, dat deze deeltalen nu worden ingevuld met een/twee vaardigheden. Verdergaande maatregelen per 1 augustus 2002 zijn in de praktijk niet mogelijk, en worden door het onderwijsveld (dus) ook niet gewenst. (...).
Concreet betekent dit o.i. dat de staatssecretaris het volgende voorstelt aan de tweede kamer:

 • Per 1 augustus 2002 mogen scholen op havo en vwo kiezen tussen handhaving van de deeltalen of kiezen voor een eigen invulling van Frans1 en Duits1, waarbij ze vrij zijn in aanbod en toetsing van vaardigheden. Op vwo kan Frans 1 dan bijvoorbeeld bestaan uit de twee passieve vaardigheden, namelijk leesvaardigheid en luistervaardigheid of uit een combinatie van lees-, luister- en spreekvaardigheid. Eventueel zou ook literatuur erbij betrokken kunnen worden.
 • - Wel blijft de omvang van het vak moderne vreemde taal 1 160 uur.
 • Op vwo blijft zowel Frans als Duits verplicht.

 • In de bijlage bij deze brief wordt een aantal schriftelijk door de Tweede Kamer fracties gestelde vragen beantwoord en een overzicht gegeven van de vervolgstappen m.b.t. de aanpassingen van de tweede fase. Dat overzicht ziet er als volgt uit:
  1 augustus 2002: Bij de deeltalen Frans1/Duits1 worden de vaardigheden vrijgegeven en de mogelijkheid tot afsluiting aan het einde van het vierde leerjaar (ter keuze van de school).
  1 augustus 2003: Overige dringende knelpunten in de examenprogramma\'s worden aangepast, waaronder belastende vormvoorschriften voor de schoolexamens. De Kamer kan hierover voor 1 november 2002 worden geďnformeerd. Per 1 augustus worden bovendien de tijdelijke verlichtingsmaatregelen verlengd.
  1 augustus 2005: De aangepaste profielstructuur treedt in werking, voor de leerlingen die dan beginnen in het vierde leerjaar.
  De hiervoor beschreven maatregel en vervolgstappen staan nog niet vast. Formeel moet de kamer zich hierover nog uitspreken. M.b.t. het loslaten van de deeltalen zal daarna een publicatie in het Gele Katern volgen. Aangezien de kamer groot belang hecht aan snelle bekendmaking van deze maatregel en er zelf ook in meerderheid voorstander van was, lijkt de kans niet groot dat zij het er niet mee eens is.
  De brief plus bijlage aan de kamer is te vinden op www.minocw.nl (de website van het ministerie). Klik op dossiers, tweede fase, brieven aan de tweede kamer.
  Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl
  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl