WiskundE-brief nr. 223, 14-04-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- VERSCHILLEN IN JAARTAAK (reacties)

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR (reactie)

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR (reactie CEVO-vaksectie wiskunde A havo/vwo)

- MEDEDELING CEVO (Maartmeddeling)

- SNELLE SOMBEPALING OP DE TI


VERSCHILLEN IN JAARTAAK (reacties)

De nieuwe CAO-OMO, die overigens nog door de leden van de bonden moet worden goedgekeurd houdt o.a. in:
In de onderbouw 23 lessen per week van 50 minuten met een voorbereidingstijd per les van 80% (totaal 90 min.per les).
In de bovenbouw HAVO/VWO 24 lessen van 50 min. met een voorbereidingstijd per les van 85% (totaal 92 min. per les).
Enkele kanttekeningen voordat iedereen denkt dat het nu fantastisch is.
De overhead die op de meeste OMO-scholen 10% van de werktijd bedraagt (166 uur), verdwijnt. Dat houdt in meer niet-lestaken.
36 (weken) x 23 (lessen) x 90 (minuten per les) = 1242 uur. Tot nu toe: 36 x 25 x 80 (min) = 1200 uur.
Voor dit verschil van 42 uur moeten we 166 uur inleveren, zodat er een extra koptaak van 124 uur komt.
Met vriendelijke groeten, Theo van Eekelen


Ik werk op het St Janslyceum in Den Bosch.
Een OMO-school dus. In onze nieuwe CAO staat dat we in de bovenbouw maximaal 24 lesuren per week gaan geven en in de onderbouw maximaal 23 lessen. Ja,ja!!
Het voor- en nawerk is voor de onderbouw en bovenbouw respectievelijk 0,80 en 0,85.
Inmiddels hebben we van de directie een schrijven gehad waarin te lezen valt dat we als we geen andere taken verrichten een maximum van 27 lessen kunnen verwachten. Kortom het is maar hoe je met de werkweken telt blijkbaar.
groetjes Hans Swinkels.


Het is een inmiddels wijdverbreid misverstand dat leraren bij OMO minder zouden gaan werken. De jaartaak is en blijft, zoals overal in Nederland, 1659 uur. Er zijn alleen afspraken gemaakt over het maximaal aantal te geven lessen. Een vergelijking met andere CAO's is alleen mogelijk als je zorgvuldig meeneemt welke taken gerekend worden tot het voor- en nawerk en welk opslagpercentage daarvoor dan wordt gehanteerd. De volledige tekst van de CAO (die nog aan de leden moet worden voorgelegd) is te vinden op de website van OMO: www.omo.nl
Berend Wielens Mill Hillcollege Goirle (OMO school).


Verschillen in CAO's zijn er al heel lang. Het volwassenenonderwijs (VAVO) valt al jaren onder de CAO-BVE, en niet onder CAO-VO. Ook kan het aantal lesuren bij een volledige baan per VAVO verschillen (en dat is ook al langer zo). Bij ons is een volledige baan lesgeven volgens mij 23 klokuren; maar iedereen heeft daarnaast ook andere taken.
Groeten, Bert Grave Deltion College Zwolle


DE NORMALE VERDELING EN DE GR (reactie)

Graag wil ik reageren op de e-mailbrief nr. 221 met name op het bericht van Johan van Wijngaarden. Met stijgende verbazing heb ik afgelopen weken de verhandelingen gelezen betreffende het gebruik van de GR. Tijdgebrek heeft me weerhouden om eerder te reageren en ook nu is het maar kort.
Het bericht van Johan is me uit het hart gegrepen. Als ik de eerdere berichten las dacht ik vaak: waar gaat dit over . Terwijl ik toch al wat jaren (zo'n slordige 30) les geef. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat wiskunde een redelijk internationale taal was, maar het gedoe over normdistr(...) etc. kon (of wilde ik niet kunnen) volgen. Meermalen dacht ik: "Spreek je moerstaal". Het lijkt wel of de wiskunde steeds meer bepaald wordt door de GR (en dan liefst nog die van TI), terwijl ik toch altijd gedacht heb dat de GR een hulpmiddel was. Dom, dom,dom.... Hoelang duurt het nog voordat wij accepteren dat 2 in de macht 100000 als antwoord Error geaccepteerd wordt? Je ziet, ik kan die andere notatie voor 2 in de macht 100000 nauwelijks uit mijn toetsenbord krijgen, maar ik weet dat er een betere is.
Nog twee dingen. Waarom houden we niet gewoon de notatie P(X<3|m(mu) = 30 en s(sigma) = 2,4) = ....? Ik hoef helemaal niet te weten welke knoppen de leerlingen voor dat antwoord gebruikt hebben. Ik hoefde vroeger ook niet te weten in welke rij en welke kolom zij het goede antwoord hadden gevonden. Genoemde notatie geeft voor mij alle relevante informatie.
Ten slotte. Ik dacht dat het CEVO ooit had beloofd dat de eindexamenopgaven zodanig gemaakt zoudenworden dat geen enkel type GR bevoordeeld zou worden. Als ik de berichten allemaal begrepen heb,lijkt er toch een behoorlijke rechtsongelijkheid voor de leerlingen te ontstaan. Kan de CEVO misschien (nogmaals?) duidelijkheid geven?
W. Konijnenberg


DE NORMALE VERDELING EN DE GR (reactie CEVO-vaksectie wiskunde A havo/vwo)

Enige tijd geleden heeft in de WiskundEbrief een discussie plaats gevonden over het normaal benaderen van discrete verdelingen bij wiskunde A. Ik zou graag op een bepaalde stellige uitspraak van Ton Lecluse willen reageren, en wel als volgt:
In het artikel van Ton Lecluse wordt letterlijk gezegd dat eindterm 146 (vwo-A-examenprogramma's; "een discrete verdeling benaderen met een normale verdeling, al dan niet met een continuiteitscorrectie") overbodig zou zijn geworden. Hoewel heel voorstelbaar, verdient deze uitspraak wellicht toch enige nuancering. In heel veel gevallen is het, als gevolg van de inzetbaarheid van de GR, inderdaad onnodig geworden een discrete verdeling te benaderen met een continue verdeling. Niet iedere GR echter kan alle vormen van discrete verdelingen op correcte wijze aan. Het is bijvoorbeeld bekend dat met name de eerste versie van de TI-83 met discrete verdelingen die een n > 1000 hebben, niet overweg kan. In dat geval zal een kandidaat toch in staat moeten zijn via een normale benadering een adequaat antwoord te geven. Ook over de continuiteitscorrectie dient in zo'n geval nagedacht te kunnen worden.
Graag zou ik zien dat dit in de WiskundEbrief gepubliceerd wordt. Met dank
Bert Zwaneveld, CEVO-vaksectie wiskunde A havo/vwo


MEDEDELING CEVO

In de maartmededeling van de CEVO staat de volgende passage over toegestane grafische rekenmachines:
...."Er zijn machines waar later ook andere programma's in geladen kunnen worden, bij voorbeeld programma's voor computeralgebra. Een apparaat dat met deze programmatuur is uitgerust, mag op het centraal examen niet worden gebruikt"....

SNELLE SOMBEPALING OP DE TI

En van de GRM-experts in mijn klas kwam met een snelle manier om de som te bepalen van bijv 2n+1 voor n=7 tot 23.
Dit kan met sum(seq(2x+1,x,7,23)) De eerste twee termen zijn uit resp. List Math en List Ops.
Een stuk handiger dan werken met u en v!
Peter Nabbe Mencia de Mendozalyceum Breda.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl