WiskundE-brief nr. 224, 21-04-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ADVERTENTIE

- GEBRUIK FORMULEKAART WA12 HAVO OP CSE

- ZELFSTANIGHEID EN STUDIEVAARDIGHEID BEVORDERD DOOR TWEEDE FASE

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR CASIO (1)

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR CASIO (2)

- SYNTAXIS COMMANDO's TI83

- VERSCHILEN IN JAARTAAK (AANVULLING)


ADVERTENTIE

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega's. De vacature (reguliere uren) omvat:
2e graads gebied ongeveer 32 uur ; 1e graads gebied ongeveer 22 uur
Het Jan Tinbergencollege is een groeiende openbare scholengemeenschap met de afdelingen TVWO, VWO, HAVO en VMBO-tl. In verband met het TVWO is kennis van de engelse taal gewenst.
Voor meer informatie: E-mail: webmaster@jantinbergencollege.nl Homepage: www.jantinbergencollege.nl
Uw brief kunt u richten aan: Jan Tinbergencollege, tav Dhr drs. Pasmans Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal


GEBRUIK FORMULEKAART WA12 HAVO OP CSE

In de Examenkrant en in de Uitleg van 13 maart 2002 zag ik vermeld staan dat de leerlingen bij het Centraal Examen Havo wiskunde A12 geen formulekaart mogen gebruiken. Hoewel de meerwaarde van een formulekaart voor deze groep leerlingen beperkt is leek het me toch zinvol daarover contact op te nemen met de helpdesk van het CFI, ICO/VO. Daar was men verbaasd dat e.e.a. verkeerd in de publicaties terecht was gekomen. Telefonisch werd mij verzekerd dat deze leerlingen wel degelijk een formulekaart bij het examen mogen hebben.
Huub Odijk Zutphen

****

Heden ontvingen wij van de CEVO onderstaand bericht:
Formulekaart wiskunde A 1,2 havo wel toegestaan. In de Regeling toegestane hulpmiddelen wordt bij wiskunde A 12 o.m. een formulekaart toegelaten. Bij het examenrooster staat als extra informatie welke hulpmiddelen naast het basispakket zijn toegestaan. Bij het rooster voor 2002 is daarbij helaas weggevallen: formulekaart, bij het vak wiskunde A 1,2 havo-nieuwe stijl. Dezelfde omissie is herhaald in de Examenkrant, en in het onlangs gepubliceerde rooster voor 2003. Voor alle duidelijkheid: de formulekaart is bij alle nieuwe stijl-examens wiskunde wel en bij de oude stijl examens niet toegestaan. De CEVO.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


ZELFSTANDIGHEID EN STUDIEVAARDIGHEDEN BEVORDERD DOOR TWEEDE FASE

Scholen vinden over het algemeen hun leerlingen met een tweede fase-diploma beter toegerust op het gebied van zelfstandig leren, studievaardigheden en vakvaardigheden dan de leerlingen die een diploma oude stijl hebben. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten uit de tweede peiling in het kader van de monitoring tweede fase van schooljaar 2001-2002. Dit was de twaalfde en tevens laatste peiling in deze vorm.
In deze peiling, waarop de respons circa 50% was, werd scholen gevraagd te reflecteren op het proces van invoeren. Dat reflecteren werd beperkt tot het nagaan in welke mate scholen vinden dat zij de doelstellingen van de tweede fase bereikt hebben, wat voor hen de belangrijkste eigen accenten zijn en in welke mate de realisering daarvan door de invoering van de tweede fase is belemmerd of gestimuleerd. En ten slotte welke keuzes zij hebben gemaakt (en zullen maken) bij de eigen vormgeving van de tweede fase. In deze peiling werd nadrukkelijk naar de beleving van scholen gevraagd: dus niet naar hoe het gaat, maar naar hoe schoolleiders en tweede-faseco÷rdinatoren zelf vinden dat het op hun instelling gaat.
Doelstellingen tweede fase
De scholen werd gevraagd voor zowel de havo als het vwo op een 5-puntsschaal aan te geven of zij hun leerlingen met een tweede fase-diploma beter toegerust vinden op het gebied van zelfstandig leren, studievaardigheden en vakvaardigheden dan de leerlingen die een diploma oude stijl hebben. Dat vinden de scholen in overgrote meerderheid voor zowel de havo als het vwo opgaan voor zelfstandig leren en de beheersing van studievaardigheden.
Wat betreft de vakvaardigheden moet de uitslag ge´nterpreteerd worden als: bij veel vakken zijn de leerlingen vaardiger dan voorheen, maar het kennisniveau per vak is vaak lager. Overigens is men er niet van overtuigd dat ook de vaardigheden bij de natuurwetenschappelijke vakken zijn toegenomen.
Het integrale peilingsverslag kunt u vinden op http://www.tweedefase-loket.nl/downloaden, monitoring tweede fase.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


NORMALE VERDELING EN GR CASIO (1)

Er is een normale verdeling met gemiddelde m en standaard deviatie s s = 16 en de kans op 600 of meer is 60% ( grote pot pindakaas, kans op extra veel ) Vraag: bereken m in 1 decimaal nauwkeurig.
De methode die ik mijn leerlingen leer is: maak een tabel bij waarden van m en geef in je uitwerking minstens twee randwaarden die om 60% liggen. Het kortste antwoord is dan: m = 604 geeft de kans 0,5987 en m = 604,1 geeft 0,60112 Het antwoord is dus 604,1 gram
Een alternatieve methode is als volgt: x = 600 en m is onbekend, 60% ligt in de klokvorm rechts.
Spiegel de klokvorm in de verticale lijn door het getal tussen m en x. Het resultaat is een klokvorm met m = 600 en x is onbekend en het 60% gebied ligt links van x. x vind je heel eenvoudig met inverse normale verd. op de GR omdat m en s bekend zijn, gebied links is 60 %. x = 604.05 en dit is de m, van voor de spiegeling, die gevraagd werd. NODIG: inzicht in waar het 60% gebied terecht komt. OVERBODIG: het maken van een tabel. Mijn vraag is nu: WIE kent deze methode en heeft hem aan leerlingen uitgelegd. Geeft dit geen problemen met de omkering van het gebied.
Tot nu toe heb ik de tabel-methode gebruikt omdat dat ook de manier is waarop we een onbekende s laten berekenen. Dit jaar ontdekte ik vrij veel leerlingen die de tabel niet maakten, of onvolledig hadden ( een tabel van niks trouwens ) en daardoor weinig punten kregen.
Nu overweeg ik die alternatieve methode, maar ik weet niet wat ik mijn leerlingen aandoe. ADVIES graag
Simon Biesheuvel, docent HAVO en VWO biesh@uwnet.nl


NORMALE VERDELING EN GR CASIO (2)

Bij workshops heb ik een aantal malen gehoord dat de GR van Casio geen tabellen kan maken om de mu te bepalen als P(x < 600 l sigma = 16 ) = 0,4 En evenmin sigma kan tabeleren als mu bekend is.
Dat blijkt wel te kunnen en gaat handig als volgt: In de RUN-mode doe je 1 in geheugen S
Dan ga je naar TABLE- of GRAPH-mode (de laatste is voor de luie leerling) en typ bij y20= het volgende in
OPTN PROB > P( en vul daar in ( R - M ) : S) * 0 + P( ( 600 - X ) : 16 )
Bij RANG geeft 604 en 604,2 met pitch 0,01 een mooie tabel
Bij GRAPH geeft 600 < X < 610 en 0 < Y < 1 met X-CAL en Y = 0,4 heel snel resultaat. Je hoeft bij GRAPH zelf minder goed de grenzen te schatten.
De S(standaard deviatie) en M(mu) en R(rechtergrens) staan er alleen bij omdat de leerlingen van mij niet gewend zijn aan de uitdrukking "x min mu gedeeld door sigma" en nu even in het eerste deel van de formule van y20 kunnen spieken.
P.S. de standaard normale verdeling heb ik al afgeschaft i.v.m. het volle programma. HAVO A12 is wel erg veel stof. Het beviel zo goed dat VWO er ook aan moest geloven en het zonder standaard normale verdeling moet doen. Het begrip van de vaste vorm van de klok gebruik ik wel om een waarde te schatten voor de onbekende M of S, er staat bij elke opgave die ik bespreek dan ook een klok getekend met een gebied erin gekleurd.
Simon Biesheuvel


SYNTAXIS COMMANDO'S TI83

Dit programmaatje geeft van de meest gebruikte commando's van de TI 83 de syntaxis
Het kan naar believen worden uitgebreid. Wil je het programma downloaden, mail aw.boon@hccnet.nl
Input "OPTIE=",Str1 If Str1="normalcdf(" Then Disp "" Disp "ONDERGRENS," Disp "BOVENGRENS,"Disp "MU,SIGMA" End If Str1="fnInt(" or Str1="fMax(" or Str1="fMin(" Then Disp "" Disp "FUNCTIE," Disp VARIABELE," Disp "ONDERGRENS," Disp "BOVENGRENS" End If Str1="nDeriv(" Then Disp "" Disp "FUNCTIE," Disp "VARIABELE," Disp "WAARDE" End If Str1="binompdf(" or Str1="binomcdf(" Then Disp "" Disp "N,P,K" End If Str1="seq(" Then Disp "FUNCTIE," Disp "VARIABELE," Disp BEGINWAARDE," Disp "EINDWAARDE" Disp "[,STAPGROOTTE]" End
Bert Boon, Leidschendam


VERSCHILLEN IN JAARTAAK (AANVULLING)

Van een collega kreeg ik een opmerking over mijn reactie op de CAO's.
Naar aanleiding daarvan een aanvulling:
Ook de in het BVE-veld is de normjaartaak 1659 uur. In onze situatie wordt voor de maximaal 23 lessen van 60 minuten (slechts) een factor 0,5 toegepast voor voor- en nawerk. De tijd die "over" blijft wordt gevuld met niet-lesgevende taken (en dat is nog aardig wat tijd als bedenkt dat het VAVO in verhouding met het VO relatief veel examenklassen -met een korter schooljaar- telt).
Groeten, Bert Grave Deltion College Zwolle


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl