WiskundE-brief nr. 227 12-05-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1200 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

- ADVERTENTIE

- HET KOMENDE CSE - ENKELE TIPS

- DE NORMALE VERDELING EN DE GR (REACTIE)


ADVERTENTIE

Het kan altijd een graadje hoger! Misschien heb je als 2e grader wel eens gedacht een 1e graads bevoegdheid Wiskunde te halen. Dat kan via een aantrekkelijke 3-jarige avondopleiding (n avond per week) in Groningen. Binnenkort is er een voorlichtingsavond: donderdag 13 juni, 19.00 - 21.00, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Je kunt ook meer te weten komen over deze opleiding door te kijken in onze digitale studiegids op http://www.tem.nhl.nl/~bloemh/studiegids1egraad/index.htm of te bellen met de studiecoordinator (Herman Bloem, 0505275646 of 0582961740)


HET KOMENDE CSE - ENKELE TIPS

Nu de examenperiode nabij komt is het misschien zinnig nog wat zaken op een rijtje te zetten

A Oude examens, uitwerkingen e.d.

Er zijn allerlei plekken op internet waar examenopgaven, correctievoorschiften en soms uitwerkingen te halen zijn. Sommige dingen- zoals opgaven van de tweede termijn vorig jaar en echte uitwerkingen (niet alleen antwoorden) zijn betrekkelijk zeldzaam., en soms lastig te vinden door laten we maar zeggen slordig taalgebruik. Voor wiskunde is er een - voor zover ik weet - volledig overzicht op de digitale school: http://www.digischool.nl/wi/wicse.htm
In dit overzicht kan eenvoudig gezocht worden:
  1. Klik zonodig op de knop Maak selectie
  2. Kies de gewenste opleiding uit de lijst (ook vbo-b en mto zijn vertegenwoordigd)
  3. Kies het gewenste vak uit de lijst . Let op het verschil tussen wa (oud) en wa1 of wa12 (nieuw)
  4. Kies eventueel het jaar of de jaren Je kunt bijv kiezen: vanaf 2000 of vr 2001 of in 2001 Het jaartal moet wel ingetypt worden Open laten geeft alle jaren (Bij de nieuwe examens zij dat er nog niet zoveel)
  5. Kies eventueel het tijdvak (open laten betekent beide tijdvakken)
  6. Kies het soort opgave, bijlage, antwoormodel of uitwerking) Open laten geeft alles
  7. Klik op Laat zien: (Laat de ander vakjes open)
Het overzicht kan degewenst gesorteerd worden (bijv op jaar, soort of formaat) door op de betreffende kolomkop te klikken. Het invoeren van havo wb1 2001 2e tijdvak levert zo 13 treffers op : Via een muisklik is de betreffende bron direct op te roepen. Veel materiaal is in pdf-formaat, waarvoor een speciale voorziening nodig is (plug-in). Deze is eenvoudig op te halen via http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

B Het komende examen

Binnenkort komt de actuele examenpagina van de Ned Ver. van Wiskundelaren weer in de lucht (http://www.nvvw.nl) Op deze pagina wordt het nieuws op de voet gevolgd: zodra antwoordmodellen, opgaven, errata , of omzettingvoorschiften e.d. bekend zijn staat het daar op de juiste plek. Tijdens de examenperiode is het ook mogelijk om via een prikbord op examens en/of normering te reageren. Ook wordt gewezen op belangrijke discussiebijdragen elders.Ondanks alle digitale discussiemogelijkheden zijn de regionale examenbesprekingen onvervangbaar. Een overzicht van alle data en plaatsen staat in het april nummer van Euclides, ook bereikbaar via http://www.nvvw.nl/bespr-examens02.html
Algemene informatie over het eindexamens (regelingen enz.) is te vinden via http://www.nvvw.nl/Examens2.html . Voor dit soort zaken is de officiele examensite van het ministerie ook wel handig: http://www.eindexamen.nl
Behalve geschreven regels gelden er bij de correctie van examen werk ook 'ongeschreven regels', waarvan - uiteraard - de precieze inhoud niet altijd even helder of onomstreden is. Marian Kollenveld - de voorzitter van de Ned. Ver, van Wiskundeleraren - doet in "Van de bestuurstafel" (april nummer Euclides of http://www.nvvw.nl/bestuurstafel.html) een poging een aantal van deze regels op te schrijven.

C Scores en cijfers

Met name voor degenen die vorig jaar geen eindexamengroep hadden is het wellicht goed om nogmaals (eerder in nr. 184) aandacht te besteden aan de nieuwe omzetting scores-cijfers.
Bij elk vak wordt van te voren een maximale score van 90 punten, de zogenaamde schaallengte L vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd in de maartmededeling van de CEVO: (Het tweede getal heeft betrekking op het 2e tijdvak)
MAVO-VBO CD 90 90
HAVO  A12 90 90 B1 83 84 B12 88 85
VWO A1 81 82 A12 90 90 B1 84 83 B12 86 84
De hoofdregel voor het omrekenen is een simpele lineaire formule die vaak ook voor schoolexamens e.d. gebruikt wordt: C = N + S/L*9 L is de schaallengte (de max. score dus) , S het behaalde aantal scorepunten, N (Normeringsterm) is een getal rond de 1; en C is het cijfer, dat uiteraard nog moet worden afgerond op n decimaal. Bij een 'normaal' examen krijgt N de waarde 1,0. Is het examen op een of ander wijze 'lastig' dan krijgt N een hogere waarde (maar nooit meer dan 2,0), is het examen 'eenvoudig' dan krijgt N een waarde kleiner dan 1,0 (maar nooit negatief).
Voor o.a wiskunde is voor 2002 (evenals voor 2001) vastgesteld dat N - in principe - ligt tussen 0,8 en 1,3. Die bovengrens blijkt in de praktijk allebehalve absoluut. Vorig jaar varieerde N van 0,8 (havo wb12 - 2e tijdvak) t/m 1,8 (vwo wb1). De N-waarden zijn (uiterlijk) woensdag 12 juni 8:00 u (havo/vwo) of donderdag 13 juni 8:00 u (vbo/mavo) bekend.
Wanneer de N bekend is kan - zo lijkt het - het cijfer eenvoudig worden berekend. Dit is juist, behalve in uitzonderlijke gevallen: wanneer een leerling een zeer lage of een zeer hoge score heeft. In het verleden was het zo dat na 'ophoging' je een tien kon halen met minder dan een maximale score, en met geen enkel punt gescoord had soms aanzienlijk meer dan een 1,0 . Anderziids was het bij veel meerkeuzetoetsen gebruikelijk dat diverse positieve scores het cijfer 1,0 opleverden. Dit soort zaken heeft men gepoogd te ondervangen met zg grensrelaties. Het komt erop neer dat voor N-waarden ongelijk aan 1 het (bij benadering) lineaire verband tussen score en cijfer wordt vervangen door een verband dat bestaat uit 3 lineaire stukken. De juiste grensrelaties zijn te vinden bij het Cito (zie http://www.cito.nl/vo/actueel/normering2000/n2k-uitleg.htm ) en in de maartmedeldelingen van 2000. In het oorspronkelijk document van de CEVO over deze materie (Gele katern 7 juli 1999, nr. 18a) en o.a. genoemd in de WiskundE-brief nr 107 staan helaas verouderde dus verkeerde formules !
Hoewel op het eerste gezicht wat ingewikkeld moet het laten berekenen van cijfers op basis van Score schaalLengte en Normeringsterm in bijv. Excel geen probleem opleveren voor een wiskundedocent. Het kan zelfs met n formule: =AFRONDEN(MEDIAAN(9*S/L+N;18*S/L+1; 4,5*S/L+1; 18*S/L-8; 4,5*S/L+5,5);1)
Uiteraard is gebruik hiervan voor eigen risico .

D Contacten bij problemen

In de maartmededeling van dit jaar staat een overzichtje "Wie helpt bij welk probleem" gk


DE NORMALE VERDELING EN DE GR (REACTIE)

Reactie op Willem van Ravenstein:
In een gegeven praktijk situatie is de NORMALE VERDELING al het MODEL waaraan gerekend gaat worden. De STANDAARD N.V. was/is er hoofdzakelijk om berekeningen met een tabellen-boek mogelijk te maken. Ik zet de Standaard N.V. in als een onbekend gemiddelde of sd berekend moet worden. Dan komen z-waarden ook aan de orde. Met het juiste verhaal erbij ben ik er van overtuigd dat met de GRM nu meer leerlingen "begrip" hebben, dan in de oude situatie met het tabellen-boek.
Peter Dral; OSG Sevenwolden Heerenveen. e-mail: ph.dral@wxs.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl