Date: Fri, 23 May 1997 16:44:43 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 24

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by worldonline.nl id QAA26523

 

============= WiskundE-brief nr. 24 ========== 23-05-1997

=========================

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs.

Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden van voor hen relevante

zaken, met enige nadruk op

Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 135 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/wb_main.htm

==================================================================

In deze WiskundE-brief

- verslag examenbespreking HAVO wiskunde-A (Goes)

----------------------------------------------------------------------------

---------------------

Verslag bespreking normen wiskunde-A havo 1997 GOES

 

vrg. 1 Geen doorwerkfouten mogelijk.

 

vrg. 2 Geen doorwerkfouten mogelijk. Dus na 1 fout getal (of pijl), met als

mogelijk gevolg dat na goed door redeneren, alle andere getallen fout zijn,

moet elk fout getal (of pijl) opnieuw bestraft worden. (Dit overigens tot

groot ongenoegen van de gehele vergadering)

 

vrg. 3 Ieder goed land: 1 punt toekennen.

Als volledige berekening gegeven is, kan er sprake zijn van een doorwerkfout

van opg. 2.

Indien er geen berekening is gegeven kan er gn sprake zijn van een

doorwerkfout.

Als de prijs voor elk land berekend is, maar de goedkoopste drie zijn niet

genoemd, 2 punten toekennen.

 

vrg. 4 Bij 80%: 2 punten aftrek als er gewoon gesproken wordt over drie maal

zoveel of ruim drie maal zoveel. Als er echter duidelijk aangegeven wordt

dat het woordje "ruim" in de opgave dus niet klopt 1 punt aftrek.

81% - 83% goed rekenen. Ruim 80% is ook goed. 1 punt aftrek als conclusie

ontbreekt.

 

vrg. 5 30% is goed. Ander duidelijk verkeerd percentage 1 punt aftrek.

 

vr. 6 Alle in het correctiemodel genoemde aspecten van de toelichting moeten

aanwezig zijn.

30 jaar: 1 punt aftrek.

 

vrg. 7 0,220: 0 punten. Als na 80% of 0,8 gestopt is en er is niet duidelijk

vermeld "per persoon", moet er 1 punt aftrek plaatsvinden.

 

vrg. 8 Afronden hoeft niet. Afronden naar 751 mag. Tussentijds afronden: 1

punt aftrek.

 

vrg. 9 Insluitmethode mag, indien uitvoerig beschreven. Tussentijds

afronden: 1 punt aftrek.

Bij methode 2, mag " " zonder toelichting gebruikt worden.

 

vrg. 10 Geen opmerkingen.

 

vrg. 11 Ingevuld in formule i.p.v. afgelezen: 3 punten aftrek.

Herhalingsfout opgave 10: maximaal 3 punten voor de vraag toekennen. (Tot

ergernis van eenieder bij de vergadering aanwezig). Marge: 800-820. "Tussen

800 en 900" is goed.

 

vrg. 12 15 jaar: 1 punt aftrek. Elke combinatie van lijnen in de redenering

is uieraard goed.

 

vrg. 13 Foutieve notatie: n maal 1 punt aftrek.

Omgekeerd redeneren (dus percentage berekenen en vergelijken met 97%): max

1 punt toekennen. Bij gebruik van de vuistregel (97,5%): max 1 punt toekennen.

1,89 i.p.v. 1,88: 2 punten aftrek. Doorgerekend met z=0,97:

geen punten toekennen.

 

vrg. 14 z=1,29: 2 punten aftrek. z=-2,33: 1 punt aftrek. Gemiddelde fout

berekend : 1 punt aftrek. 174 of 190 als gemiddelde gebruikt: 2 punten

aftrek. Met verkeerd gemiddelde, twee maal de standaardafwijking berekenen

en deze bij elkaar optellen of het gemiddelde nemen: 3 punten aftrek.

 

vrg. 15 Uitleg is niet nodig.

 

vrg. 16 Rangenummer van mediaan, Q1 en Q3 hoeft niet genoemd te worden. Voor

de mediaan mag 25 genomen worden. 24,5 is te laag (tenzij alle afgelezen

waarden gegeven zijn en afgerond zijn op halven) Indien schaalverdeling bij

boxplot ontbreekt: 3 punten aftrek. Indien geen boxplot getekend: 3 punten

aftrek. Q3 moet 28 zijn (discussiepunt!)

 

vrg. 17 Bij elke grafiek is motivatie nodig. Bij grafiek C is motivatie

m.b.t. gemiddelde ook voldoen de. Bij A en B moet wel duidelijk blijken dat

er naar Tmin en Tmax is gekeken.

 

vrg. 18 Indien 31 dagen i.p.v. 30 dagen: 1 punt aftrek.

 

 

Algemene opmerkingen:

 

Vooral de normering van de vragen 2, 11 en 16, gaf aanleiding tot discussie.

Vraag 2 kan door n vergissing geheel fout gaan. Kennelijk denkt men in

Utrecht dat een te makkelijk examen, aanleiding moet geven tot een andere

manier van normeren. Iedereen was dan ook voornemens toch rekening te houden

met doorwerkfouten. Zo was men ook van mening dat opgave 10 niets toevoegt

en dus beter niet gesteld had kunnen worden. Iemand die vraag 10 fout maakt,

maakt uiteraard bij vraag 11 dezelfde fout. Bij vraag 16 moet o.i. bijv.

Q3=29 ook goed gerekend worden. Overigens was niemand echt blij met vraag 16.

Tot slot was de algemene indruk over het examen erg negatief. Het werd een

te gemakkelijk examen gevonden. het bevatte te veel vragen waarbij geen

beroep werd gedaan op wiskundige vaardigheden. Het examen dekte de leerstof

zeker niet.

 

Met vriendelijke groet,

Jacques Schetters