WiskundE-brief nr. 250 dd 24-11-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NUMMER 250

NOVEMBERBRIEVEN VMBO

GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN VOOR EINDCIJFER SCHOOLEXAMEN

PERIODISERING MET CONTACTUREN EN BEGELEIDINGSUREN


NUMMER 250

Het is alweer 6 jaar geleden dat de WiskundE-brief voor het eerst verscheen. Een klein groepje wiskundeleraren onderhielden contact met elkaar via het toen splinternieuwe medium met de naam internet. Ondertussen is het verschijnen van de WiskundE-brief bijna even vanzelfsprekend geworden als de zaterdagbijlage van de krant. Nummer 250: een getal als elk ander, maar toch... Even een moment voor een terugblik:
Een groot deel van het bestaan van de E-brief viel samen met het voorbereiden en invoeren van de roemruchte "tweede fase" in de bovenbouw havo/vwo. Geen wonder dat allerlei zaken in en rond de tweede fase een stempel gedrukt hebben op de inhoud. Tot en met nummer 177 werd de tweede fase ook nadrukkelijk als aandachtspunt in de aanhef genoemd. De WiskundE-brief heeft zich niet alleen ontwikkeld als bron van informatie over de tweede fase (en dat was soms ook hard nodig) , maar ook als een erkend klankbord waar meningen recht 'uit het veld' te horen zijn. Op allerlei manieren blijkt steeds weer dat de WiskundE-brief bij heel wat instanties gelezen wordt. De door u geuite denkbeelden en praktijkervaringen hebben daardoor (indirect) invloed bij beleidsvorming en beleidsuitvoering.
Een nadeel van de nadruk op de tweede fase is dat mensen die geen les geven in de bovenbouw van havo/vwo zich minder betrokken voelen. Uiteraard gaat het hier om cirkel- of zo u wilt spiraaleffecten die lastig te doorbreken zijn, te meer omdat de redactie zo min mogelijk stukken zelf wil schrijven. De bedoeling is dat de lezers schrijvers zijn.
Ook in de nummers van afgelopen jaren spelen onderwerpen die gerelateerd zijn aan de tweede fase een belangrijk rol, zij het dat de nadruk langzamerhand wat gaat verschuiven van "Zoetermeerse maatregelen" naar de eigen schoolsituatie. Dat is o.a. te zien in de (vele) bijdragen over 'de' grafische rekenmachine. Een nieuw thema lijkt te worden de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Deze discussie is nog niet echt op gang gekomen, maar mede gelet op de jongste voorstellen over mogelijke verandering van de examens (betere aansluiting op toepassing/gebruik in de praktijk, minder gericht op louter schoolse kennis) ondersteunt de redactie een discussie hierover van harte. Voor veel HAVO/VWO leerlingen is de praktijk ....: vervolgstudie HBO of Universiteit! Gelukkig zijn er de laatste tijd diverse docenten die in beide sectoren werkzaam zijn en misschien een positieve en stimulerende rol kunnen spelen bij deze discussies.
De WiskundEbrief is er voor en door u.... Een soort gemeenschappelijke verjaardag dus en met Sinterklaas ook nog eens in aantocht willen we onze abonnees oproepen hun wensen bij de reactie kenbaar te maken. We hopen daar een top-5 van lezerswensen uit te destilleren.
En de wensen van de redactie? Wij hebben een top-2 :

  1. meer abonnees. Bijna alle wiskundedocenten hebben tegenwoordig e-mail, maar nog lang niet iedereen is abonnee. Kijk eens in uw omgeving of daar nog mensen zijn die nog geen abonnee zijn.
  2. meer bijdragen uit de eerste fase, met name uit de het vmbo.

Gerard en Jos, redactie


- NOVEMBERBRIEVEN VMBO

In verband met met de nieuwe eindexamens vmbo heeft de CEVO zg novemberbrieven verstuurd, oa. aan alle vakdocenten wiskunde die lesgeven op het vmbo. Hierin staat o.a. informatie over de bezemexamens, examenonderwerpen, toegestane hulpmiddelen, en cijferbepaling.
Zie het examenblad www.eindexamen.nl


GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN VOOR EINDCIJFER SCHOOLEXAMEN.

Op de school waar ik werk hebben we tot nu toe bij het vak wiskunde (overigens bij alle andere vakken) een verdeling in gewicht gehanteerd gebaseerd op 20% Praktische Opdrachten en 80% Theoretische toetsen. De schoolleiding wil voor alle vakken deze verdeling brengen op 40% Praktische Opdrachten en 60% Theoretische toetsen. Als sectie hebben wij hier moeite mee. Om de gehele stof te toetsen gebruiken wij afhankelijk van het gekozen profiel 4 tot 6 theoretische toetsen in de laatste 2 en 3 jaren van de opleiding.
Door de keuze van de schoolleiding komt er ons inziens een onevenredig groot gewicht te liggen bij de Praktische Opdrachten. Graag zou ik van collega-wiskundedocenten vernemen hoe dat op jouw school geregeld is. Het hoeft geen uitgebreide toelichting te zijn. Ik hoor het graag.
George Molenaar docent wiskunde Het Nieuwe Eemland te Amersfoort george.molenaar@planet.nl


PERIODISERING MET CONTACTUREN EN BEGELEIDINGSUREN

Op onze school, Dendron College Horst, wil men gaan periodiseren: 5 periodes per leerjaar. Maar men wil ook het gebruikelijke aantal lessen opdelen in 'contacturen' (lees lesuren) en zogeheten 'begeleidingsuren'. Men wil de leerlingen de vrijheid geven om voor deze begeleidingsuren wel dan niet in te tekenen. Leerlingen die wel intekenen komen naar je lokaal en kunnen individuele hulp krijgen. De leerlingen krijgen een bepaalde vrijheid om zelf te bepalen wanneer zij kiezen voor het vak wiskunde. Zo kan het zijn dat je tijdens een 'begeleidingsuur' leerlingen uit diverse groepen wiskunde (Havo en Vwo: Wa1, WA12, WB1, WB12) in je les krijgt, zelfs leerlingen van je collega's zijn welkom.
Wij hebben uiteraard nog geen echte ervaring met dit fenomeen. Uiteraard hebben wij een collega-school bezocht om daar zowel met leerlingen als met collega's te praten over hun ervaringen. Inmiddels hebben wij diverse reacties gelezen en verzameld. Maar middels de wiskundE-brief vragen wij collega's te reageren. Hoe zijn jullie ervaringen? Welke randvoorwaarden hebben jullie geformuleerd bij periodisering? En welke bij de 'begeleidingsuren'?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie Pol Hustings hus@dendron.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl