WiskundE-brief nr. 251 01-12-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1400 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NUMMER 250: REACTIES

GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN : REACTIE

GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN : SAMENVATTING VAN 26 REACTIES

PERIODISERING MET CONTACTUREN EN BEGELEIDINGSUREN: REACTIE

STUDIEDAG VOOR DOCENTEN WISKUNDE

GRAFISCHE REKENMACHINE TI-83 PLUS

NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2003


NUMMER 250: REACTIES

Uw vele felicitaties - in allerlei vormen - hebben wij met ontzettend veel genoegen in ontvangst genomen. WiskundEbrief nr. 250 is in het nieuwe gebouw van het Freudenthal Instituut met champagne gevierd tijdens een druk bezette bijeenkomst van het wiskunde webmasteroverleg. Een symbolische weerspiegeling van de positie die het digitale tijdperk in relatief kort tijdsbestek in wiskunde-land permanent heeft ingenomen!
Een korte impressie van gestuurde gelukwensen:
....
Met die WiskundE-brief hebben jullie al heel wat tongen losgemaakt en dus indirect ook heel wat invloed gehad. Ga a.u.b. door met deze brief, want ik vind het een fantastisch communicatie-middel.
....
Van harte met jullie 250ste WiskundEbrief. Jullie voorzien duidelijk in een behoefte. Het bespaart mij wekelijks tijd door jullie brief te lezen i.p.v. allerlei losse berichten van o.a. het ministerie. Wat mij betreft: op naar de 500. Bedankt voor al jullie werk. Mijn waardering is groot.
....
Een korte felicitatie is op z'n plaats. Een bedankje trouwens ook! ....
- NUMMER 250 Gefeliciteerd....
Namens de redactie van de Nieuwe Wiskrant van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!....
Hierbij mijn felicitaties. Een geweldig medium, die wiskunde e-brief ....

Doorgaan, vooral zo doorgaan, is de boodschap die in deze felicitaties doorklinkt.
Een boodschap die velen van u hiervoor ook al via email aan de redactie hebben doorgegeven.
En doorgaan doen we , net als het ontvangen van uw waardering, met heel veel genoegen!
Gerard en Jos, redactie


GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN : REACTIE

We zijn nog niet zo goed om breder te kijken naar het begrip Praktische Opdracht. Een Praktische Opdracht is m.i. alles wat je anders toetst dan zeg in 100 minuten in de gymzaal, individueel met pen, papier en grafische rekenmachine. Er is dus veel meer mogelijk dan het aloude werkstuk. Bijvoorbeeld:

Vooral de onderwerpen die niet centraal getoetst worden lenen zich hier bij uitstek voor. Dit geeft nl. ook de ruimte om er contacttijd (en begeleidingstijd) voor vrij te maken. Het zou mooi zijn als we (bijvoorbeeld via de E-brief) dit soort ideeën meer zouden uitwisselen. Wie weet er nog een paar ?
Willem Hoekstra JSG Maimonides, Amsterdam


GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN : SAMENVATTING VAN 26 REACTIES

Redactie: George Molenaar heeft op zijn bericht in de WiskundEbrief 26 reacties gekregen. De redactie heeft de belangrijkste feiten en opmerkingen hieruit gehaald. Hieronder een compilatie:
24 docenten geven aan dat de verdeling 20% P.O. 80% Schriftelijke Toets zo moet blijven of dat zelfs het aandeel van de P.O. hierin omlaag moet.
2 docenten willen meer gewicht voor de P.O. en willen deze of soortgelijke toetsing al in de onderbouw een belangrijke rol laten spelen.
8 docenten maken de opmerking dat de verhouding P.O. versus Schriftelijke Toets (die theoretisch gericht is) gerelateerd moet zijn aan de tijd en diepgang die nodig is om leerlingen voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Examen. In die zin stuurt het CSE sterk de keuze voor Schriftelijke Toetsing, een keuze die de docent moet maken gezien de krappe contact/les tijd.
5 docenten vinden dat de directie van de school geen mandaat in deze dient op te leggen aan de sectie wiskunde. Het verschil in de diverse vakken op een school is dusdanig dat per vak hierover een besluit moet worden genomen met de vakdocenten als voor de handliggende experts.
3 docenten wijzen erop dat een toename van het gewicht van de P.O. met zich mee zal brengen een toename van het aantal te maken P.O.'s Dit weer leidt tot toename van de werkbelasting, enerzijds vanwege het ontwerpen ervan, anderzijds vanwege de noodzakelijke voortgangscontroles en correcties.


PERIODISERING MET CONTACTUREN EN BEGELEIDINGSUREN: REACTIE

Beste lezer, w.b. de periodisering en de begeleidngsuren, bij ons werken we met zes perioden, in iedere periode mag een leerling de werken uit voorgaande periode herkansen met een maximum van twee per vak en zes in totaal. De leerlingen mogen zelf de begeleidingsuren invullen maar moeten er elke periode wel minimaal tien volgen hetgeen betekent zo'n twee per week. Ze hebben daarvoor allemaal een kaart waar dat op bijgehouden wordt en die ze op het eind van de periode bij hun mentor inleveren. Bij de begeleiding zitten inderdaad allerlei stromen door elkaar en ook leerlingen van willekeurige collega's. Bij wiskunde werkt het goed, alleen als er teveel leerlingen komen(meer dan 20) is het voor de docent moeilijk bij te houden.
Bij ons heeft dus een leerling tien cijfers (op de havo) voor zijn schoolexamen plus een praktische opdracht, de praktische opdracht telt voor 20% mee. Ik vind dat al veel laat staan een praktische opdracht die voor 40% meetelt. Dan moet je wel erg veel aan de praktische opdracht gaan doen. Bij ons is de praktische opdracht bedoeld voor zo'n 12 studieuren. Dus in verhouding telt die wel zwaar.
Hans Swinkels, St Janslyceum Den Bosch


STUDIEDAG VOOR DOCENTEN WISKUNDE

Datum: 17 december 2002 Thema: Ons wiskundeonderwijs: nu en in de toekomst Plaats: Zaal ZG 7, Gebouw Landleven 5, Groningen Tijd: 09.30 - 17.30 uur Kosten: geen

Programma:
09.30 - 10.00 uur Binnenkomst met koffie en koek in ZG 7
10.00 - 11.00 uur Plenaire lezing door Prof. Dr. Jan de Lange, Freudenthal Instituut UU
11.00 - 12.30 uur Eerste ronde workshops
12.30 - 13.45 uur Lunch, deze wordt u aangeboden door het OWI
13.45 - 15.15 uur Tweede ronde workshops
15.15 - 15.30 uur Thee en koffie
15.30 - 16.30 uur Forum onder leiding van Prof. Dr. Anne van Streun, RuG
16.30 - 17.30 uur Borrel

Onderwerpen van de workshops:
 1. Onderwerp: Meetkunde moet blijven! - Hoezo?
  Marja Bos, docent wiskunde en decaan op het KDC in Emmen en hoofdredacteur van Euclides
 2. Onderwerp: De wortel van een breuk
  Geert Kluiter, student wiskunde RuG en Dr. Sieb Kemme, Educatieve adviezen, Lettelbert
 3. Onderwerp: Statistieklijn
  Ir. Wouter Boer, docent wiskunde op het Greijdanus in Zwolle en Drs. Gerrit Roorda, UCLO-RuG wiskunde
 4. Onderwerp: Praktische opdrachten in de onderbouw
  Drs. Afiena de Boer en Drs. Tatiana Koltakova, docenten wiskunde op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen
 5. Onderwerp: Educatieve websites: het kaf en het koren
  Drs. Frits van Kouwenhove, ICT, UCLO-RuG
 6. Onderwerp: Wiskunde via Blackboard
  Drs. Jos Tolboom, projectleider digitale leeromgeving, RuG
Aanmelden lerarendag 17 december 2002 "Ons wiskundeonderwijs, nu en in de toekomst" Algemeen Secretariaat Instituut voor Wiskunde en Informatica secretariaat@cs.rug.nl


GRAFISCHE REKENMACHINE TI-83 PLUS

Geachte collega's, Ik ben docent natuurkunde en wiskunde aan de Schoter SG in Haarlem. Wij gebruiken als grafische rekenmachine de TI-83 naar redelijke tevredenheid. Reeds in dit schooljaar maken we mee dat voor veel leerlingen de TI-83 niet meer verkrijgbaar is, het alternatief is nu de TI-83 plus. In het laatste informatiemagazine van TI lees ik, dat met ingang van het schooljaar 2003-2004 de TI 83 niet meer leverbaar is. Het alternatief is dan weer de TI-83 plus. Dat levert voor mij de volgende ernstige bezwaren:
1. Ten aanzien van de lessituatie: Het is onvermijdelijk dat in de komende paar schooljaren in de klas zowel de 83 als de 83 plus worden gebruikt. In de toch al zo schaars beschikbare contacttijd moet aandacht besteed worden aan de instructies van beide machines en het gebruik ervan. Ik voorzie Babylonische spraakverwarringen.
2. Ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen in de tweede fase: Aan de ene kant wordt ons voorgespiegeld, dat het NT profiel volledig wordt uitgekleed, aan de andere kant wordt ons door TI een rekenmachine door de opgedrongen, waar alleen die paar meest slimme leerlingen op exact gebied een voordeel van kunnen ondervinden.Het gros van de leerlingen loopt straks dus rond met een overmaatse GR, met natuurlijk al die leuke Flash spelletjes.................
3. Ten aanzien van de kosten: Een TI-83 kost een leerling nu ruwweg 75 euro. De TI-83 plus wordt ons docenten nu aangeboden voor het 'zachte' prijsje van 109 euro! Kun je nagaan wat de leerling ervoor moet gaan betalen.
(Onderstaande alinea is door de redactie aangepast)
Resumerend constateer ik enerzijds dat TI een veel duurder alternatief aanbiedt. Anderzijds toont TI aan zich totaal niet bezigte houden met toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Graag zou ik van collega's een reactie vernemen op deze handelwijze van TI. Wat kunnen we eventueel georganiseerd ondernemen, als lezers van de wiskundE-brief,of als vereniging van wiskundeleraren tegen deze ontwikkelingen? Lijdzaam meegaan, of moet ik niet zo zeuren, het is toch immers een vernieuwde rekenmachine en we moeten met de tijd meegaan?
Een vriendelijke groet van Jan van Leeuwe jan.vanleeuwe@wxs.nl


NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2003

Op vrijdag 17 januari 2003 wordt de eerste ronde van de 42e Nederlandse Wiskunde Olympiade gespeeld. Langs deze weg vraag ik aan alle wiskundedocenten om, voor zover dat nog niet is gebeurd, zichzelf en hun school daarvoor aan te melden. Maak uw leerlingen enthousiast om mee te doen aan de eerste ronde.
Er is nog een extra argument bij gekomen om in januari mee te spelen. Op 12 december verschijnt het boek ‘De Nederlandse Wiskunde Olympiade, 100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden’. Iedere docent die zich voor die datum heeft opgegeven als wedstrijdleider voor haar of zijn school krijgt nog voor Kerst een exemplaar van dat boek toegestuurd. Elke leerling die meespeelt op 17 januari krijgt eind januari dat boek ook toegestuurd.
Opgeven als wedstrijdleider van uw school is gemakkelijk. Stuur een mail (of een papieren brief) naar ondergetekende (e-mail fred.bosman@citogroep.nl resp. Citogroep t.a.v. Fred Bosman, postbus 1034, 6801 MG, Arnhem, telefoon 026-3521294).
Vermeld daarin de gegevens van uw school (naam, adres en telefoonnummer) en van uzelf. U krijgt dan het boek toegestuurd. De opgaven voor de eerste ronde worden in de eerste week van januari 2003 naar uw school gestuurd ter attentie van de wedstrijdleider.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl