WiskundE-brief nr. 255 d.d. 06-01-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1400 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUWJAARSWENS VAN DE REDACTIE

UIT DE NIEUWE WISKRANT

GRAFISCHE REKENMACHINE EN STATISTIEK (REACTIE)


NIEUWJAARSWENS

De redactie wenst alle abonnees een voorspoedig 2003 toe. Dit jaar zullen de contouren duidelijk worden van de veranderingen die de huidige tweede fase zal ondergaan. Dat het vak wiskunde - of liever de vakken wiskunde- er anders uit gaan zien is vrijwel zeker. De vraag is: hoe anders?
Via de WiskundEbrief kunt u niet alleen op de hoogte blijven van de aanpassingen maar kunt u daarop uw invloed uitoefenen door uw visie kenbaar te maken.
De redactie vertrouwt erop dat u alert zult reageren op de vernieuwingsvoorstellen. Uw professionaliteit als wiskunde vakdocent is onmisbaar om de haalbaarheid in de praktijk te kunnen beoordelen. En dat het niet onverstandig is voor beleidsmakers om goed naar u te luisteren heeft de start van de tweede fase wel bewezen. Maar om naar u te kunnen luisteren moet u zich wel laten horen .....
Leest u in dit kader vooral ook het artikel "Uit de Nieuwe Wiskrant"
Redactie


UIT DE NIEUWE WISKRANT

Enkele citaten uit de Nieuwe Wiskrant van december 2002 zijn de moeite waard om hier vermeld te worden. De citaten komen uit het artikel: "Over het laatste nieuws"
citaat 1: De tweede fase is door de vrijheid die de leerlingen krijgen helemaal niet geschikt voor kinderen in de vierde klas van de middelbare school volgens neuro- en biopsycholoog Jelle Jolles....
citaat 2: .... ze moeten nog leren om te leren onder de begeleiding van een docent. Dat weten wij al als docent al lang maar de wetenschap heeft het nu aangetoond. citaat 3: Nu worden de eindtermen bepaald door in eerste instantie onzichtbare figuren die lukraak maar wat onderwerpen uit de wiskunde eindtermen hebben geschrapt, waardoor er een onsamenhangend programma is overgebleven.
citaat 4: ...dat de werkgroep waarschijnlijk in maart 2003 met vernieuwingsmaatregelen komt.
Daar volgt uit dat 4 HAVO en 4 VWO in 2006 met een vernieuwd tweede fase-programma zullen starten. Wiskunde A in het profiel C&M wordt op het HAVO dan niet meer verplicht en de deelvakken gaan verdwijnen. citaat 5: Wiskunde A1 verdwijnt waarschijnlijk, maar hoe zit dat met wiskunde B1? Zoals het er nu uitziet verdwijnt wiskunde B12 en krijgt het NG profiel dezelfde wiskunde als het NT profiel....

Bron: Nieuwe Wiskrant uitgave december 2002


GRAFISCHE REKENMACHINE EN STATISTIEK (REACTIE)

Hierbij een reactie op de vraag hoe er op het CSE omgegaan wordt met het berekenen van de mediaan (al dan niet met GR). Een voorbeeld van een recente examenopgave waar de mediaan aan de orde komt is: "Nieuwbouw", CE vwo wiskunde A1, 2002-II. Hier wordt een tabel met in klassen verdeelde waarnemingen gegeven In vraag 9 wordt dan gevraagd te onderzoeken of de mediaan groter of kleiner is dan het gemiddelde. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet een leerling de mediaan door lineair interpoleren kunnen berekenen, alleen het klassemidden (zoals de GR geeft) is niet voldoende. Op vwo-niveau wordt dus kennelijk nog wel verondersteld dat leerlingen dit kunnen.
Groeten van Annemarie Munting, St.-Antoniuscollege, GoudaWiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl