WiskundE-brief nr. 257 19-01-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1400 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: DE WEEK NA 9 JANUARI

VERNIEUWING TWEEDE FASE: SAMEN STERK

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TOELICHTING MINISTERIE OCW

VERNIEUWING TWEEDE FASE: DISCUSSIEBIJEENKOMST

VERNIEUWING TWEEDE FASE: ROOSTERTECHNISCHE GEVOLGEN

UIT DE NIEUWE WISKRANT (WISKUNDEBRIEF NR 255) : REACTIES

WERELDWISKUNDE FONDS

MASTER PO WISKUNDE : ESCHER EN HET DROSTE-EFFECT

LEZINGEN/WORKSHOPS WISKUNDEDIDACTIEK KUN


VERNIEUWING TWEEDE FASE: DE WEEK NA 9 JANUARI

Donderdag 9 januari , de dag waarop de voorstellen voor de vernieuwing van de tweede fase openbaar werden gemaakt. Dezelfde dag nog begonnen de protesten tegen de ongekend sterke reductie van de studielasturen voor de exacte vakken. En daar bleef het niet bij. Een aantal (re)acties op een rij:


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UW STEUN IS DE KOMENDE WEKEN HARD NODIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Om duidelijk te maken dat beta-Nederland anders verdient (en ook daadwerkelijk nodig heeft) dan in de gepubliceerde voorstellen moet dit op grote schaal worden geventileerd.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WAT KUNT U DOEN : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • stuur WiskundEbrief 256/257 naar zoveel mogelijk personen met uw persoonlijk commentaar
 • stuur WiskundEbrief 256/257 naar belangenorganisaties ( bijv. VNSU,VNO, NCW,AOB ,CNV )
 • bespreek op uw school de gevolgen van deze afbraak voor de beta-vakken
 • .
 • bespreek de gevolgen ook met ouders en leerlingen en vraag hen om bijv. "email" actie (zie hieronder)
 • verwijs zoveel mogelijk sympatisanten voor "email"-actie naar: www.bozebetas.nl
 • bezoek de raadplegingen in deze van AOB en laat uw protest horen: Alle bijeenkomsten duren van 16.00 tot 18.00 uur
 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BETA'S: SLA DE HANDEN INEEN: SAMEN STERK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  De redactie roept A L L E A B O N N E E S op om zich te scharen achter het initiatief : BOZEBETAS.
  Dit initiatief is genomen door twee natuurkunde-leraren. Op verzoek van de redactie hebben zij voor de WiskundEbrief een artikel geschreven met toelichting op de plannen voor DEZE gezamenlijke beta-actie.
  Dit initiatief kan misschien het tij keren.
  Daarvoor is vooral eensgezindheid nodig onder alle beta's: in het voortgezet onderwijs, in het hbo, op de universiteit en het bedrijfsleven. Steunt dus allen BOZEBETAS en overtuig zoveel mogelijk mensen om dit met u te doen.
  Redactie


  VERNIEUWING TWEEDE FASE: SAMEN STERK

  Op 9 januari kregen we de nieuwe plannen over de tweede fase. Eén nacht slecht van geslapen en toen hebben we besloten er wat aan te gaan doen. Inmiddels hebben we al meer dan 50 e-mails verstuurd. Aan politici, aan vakbondsmensen, aan wetenschappers, aan collega's, aan beroemde natuurkundigen enz..
  Al snel dachten we: "Dat moeten we niet alleen doen, iedereen zou dat moeten doen, samen maken we misschien het verschil".
  Om die reden is sinds vandaag de site www.bozebetas.nl in de lucht .
  Daar vindt u e-mail-adressen van mensen die invloed kunnen uitoefenen. Maar ook: nieuws, actieplannen, boze reacties, data van inspraakbijeenkomsten etc. Opzet van deze site is om een gezamenlijk actie-front te vormen. Van vele kanten is al gewaaarschuwd dat er een grote kans bestaat dat we met de bèta-vakken, tegen elkaar uit worden gespeeld en dat moeten we ten alle tijde voorkomen!
  We kunnen dus alle hulp gebruiken. Zo is het plan geopperd een conferentie te organiseren waar we de politici en de media eens goed kunnen laten zien dat het ons menens is. Het zou prachtig zijn als de zaal uitpuilt met allemaal boze bèta's. Want dat is toch heel bijzonder. We hopen dan ook dat u, als lezer van deze nieuwsbrief, achter dit gezamenlijk initiatief staat en bereid bent mee te denken, te helpen of in ieder geval steun toe te zeggen. Ook zou het onze taak vergemakkelijken als we de steun toegezegd zouden kunnen krijgen van de (vak)organisaties als uw NVVW , tezamen met NVON, NNV, VNSU,VNO, NCW
  Help mee, onderneem actie, blijf actief de komende weken, stuur emails, kortom: www.bozebetas.nl
  Hartelijke groet, Arjan van der Meij en Henry van Bergen


  VERNIEUWING TWEEDE FASE: TOELICHTING MINISTERIE OCW

  Jongstleden woensdag was ik aanwezig bij een toelichtingsbijeenkomst in Utrecht van het ministerie van OCenW ten behoeve van het platform VVVO (overkoepelende vereniging van vakverenigingen in het VO) over de voorstellen voor de herinrichting van de Tweede Fase. Vertegenwoordigers van de vakverenigingen konden vragen stellen aan Roelco Offerein en Jannita Robberse van het ministerie van OCenW. Namens het bestuur van de NVvW was Henk Rozenhart aanwezig.
  Ter informatie schets ik een aantal aandachtspunten die door Offerein en Robberse naar voren werden gebracht, onder meer als antwoord op vragen vanuit de vakverenigingen (en vanuit de NVvW in het bijzonder):

  Marja Bos, hoofdredacteur Euclides.


  VERNIEUWING TWEEDE FASE: DISCUSSIEBIJEENKOMST

  Op de Nationale Wiskunde Dagen wordt een discussiebijeenkomst gehouden over de nieuwe plannen voor wiskunde in de tweede fase. Tevens is er de gelegenheid om een protestbrief te ondertekenen.
  Organisatoren zijn Freudenthal Instituut en Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, onder auspicien van de NOCW.
  Plaats: Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.
  Tijdstip: vrijdag 31 januari 2003, 17-18 uur.
  Geen deelnemer aan de NWD maar toch geïnteresseerd? Neem contact op met: nwd@fi.uu.nl
  Heleen Verhage, h.verhage@fi.uu.nl Freudenthal Institute Utrecht University


  VERNIEUWING TWEEDE FASE: ROOSTERTECHNISCHE GEVOLGEN

  Bij het lezen van de aanpassingen viel me een opmerking op: Voor alle profielen geldt dat de "andere" wiskunde uit een ander profiel mag worden gekozen in het keuzedeel van het Vrije deel
  Als dit inderdaad het geval is, zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de jaarroosters. Het hangt natuurlijk van de schoolorganisatie af, maar vaak wordt de klassikale indeling afgestemd op profielkeuze, waardoor profielvakken (clustervakken) vaak klassikaal te maken zijn, waardoor het rooster beter (minder tussenuren, een betere verdeling van de vakken over de week en een betere verdeling van blokuren) te maken én te onderhouden is.
  Wie met Clus clustert kent dit als het "blauwen van het cluster". Dit is een consequentie die niet onderschat moet worden. Vaak zijn roosterproblemen op scholen te herleiden tot te veel keuzemogelijkheden in het vrije deel, waardoor men kris-kras door de profielen heen kan kiezen, clusters niet klassikaal te maken zijn en roosters daardoor helaas soms onwerkbaar zijn.
  Hans Finkelnberg , docent wiskunde en roostermaker imtarc@xs4all.nl


  UIT DE NIEUWE WISKRANT (WISKUNDEBRIEF NR 255) : REACTIES

  Wanneer we er vanuit gaan dat de citaten uit de Nieuwe Wiskrant de strekking van het hele artikel goed weergeven, zijn de uitspraken schokkend. Niet omdat er van leerlingen dingen verwacht worden die ze niet kunnen, maar omdat er vanuit gegaan wordt dat ze ze niet zouden kunnen. Zie het als volgt: wanneer er bij elk oud vrouwtje een vrolijke padvinder zou staan om te helpen bij oversteken, leren oude vrouwtjes zelf oversteken binnen de korste keren af. De leerpsychologie heeft daar de term "aangeleerde hulpeloosheid" voor. Dagelijks te aanschouwen in véél situaties. Ik draai het om: ik zie een leerling in 4VWO ploegleider bij de supermarkt zijn, verantwoordelijk voor het zorgvuldig bijvullen en laten bijvullen van de voorraden (vakkenvullen dus). En onderschat dat proces niet, dat zou hetzelfde zijn als te zeggen dat iedereen les kan geven. Waarom zou deze leerling niet zelf sturing kunnen geven aan het eigen leerproces? Ok, ze zouden dat moeten leren, en er zijn scholen waarin daarmee in de brugklas begonnen wordt, zodat ze in de 4e geheel zelfstandig hun studie -en nog veel meer- plannen en organiseren. Ik zie in mijn 2e klassen leerlingen hun hele school zelf sturen, niet alleen de wiskunde. En met de jaren, worden dat er steeds meer. Hoe de wetenschap aangetoond zou kunnen hebben dat 4e klassers dat niet kunnen leren, vraag ik mij af. Is er wel goed gekeken?
  De keuze van lesstof is altijd arbitrair. Dat wij onze leerlingen nog steeds het decimaal-stelsel onderwijzen en niet het binaire, is zo'n arbitraire keuze. Veel voor te zeggen, en ik steun de keuze ook, maar het blijft een keuze. En, wanneer wiskunde een manier van denken aanleert, maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Voldoende wiskunde om die manier van denken te leren zou genoeg moeten zijn, of het nu planimetrie of statistiek is. Waarschijnlijk zou de systematische probleemaanpak die nu in V5 / V6 aan de orde komt uitgebreid moeten worden met methodologie, zodat we de beweringen over de grenzen van de mogelijkheden van een 4VWO-er zelf kunnen controleren.
  Paul Ket , Docent wiskunde School voor Daltononderwijs Helen Parkhurst, Almere & onderwijskundige. pket@wanadoo.nl


  Wiskunde A in het profiel C&M wordt op het HAVO dan niet meer verplicht Jammer, leerlingen leren heel nuttige dingen, zoals kritisch allerlei statistische informatie interpreteren. Iedere HAVO-leerling kan met wat inspanning, mede door de praktische opdracht, toch een voldoende (5,5!!) scoren?
  Wiskunde A1 verdwijnt waarschijnlijk. Jammer, want daar leren de leerlingen juist die wiskunde die je overal tegenkomt!
  Met vriendelijke groet, Olivia Wollrabe


  WERELDWISKUNDE FONDS

  Vanaf dit moment, januari '03, kunnen weer nieuwe aanvragen worden ingediend voor projecten van het Wereldwiskunde Fonds (WwF). Het WwF stelt zich ten doel het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden te ondersteunen door middel van financiële bijdragen aan nader te bepalen projecten en tevens wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's zijn die zich met soortgelijke, maar ook heel andere vragen en problemen bezig houden dan zij zelf. Er kunnen elk voorjaar nieuwe aanvragen voor ondersteuning ingediend worden. Uit die aanvragen kiest de werkgroep een of twee projecten.
  Criteria voor het toekennen van subsidies zijn:
  * alleen projecten in derdewereldlanden;
  * zichtbare ondersteuning;
  * voorkeur voor projecten in het voortgezet onderwijs;
  * projecten die een vervolgproject kunnen krijgen hebben een pre;
  * betrouwbaarheid en goede communicatie spelen een grote rol bij toekenning.

  Bent u betrokken bij zo'n project of kent u iemand die dat is, dan kunt u een aanvraag indienen bij de secretaris van het Wereldwiskunde Fonds, Gerben van Lent, Jufferstraat 292, 3011 XM, Rotterdam. (tel. 010 452 4556). Per e-mail bereikbaar via jonglent@worldonline.nl
  U kunt de aanvraag het beste eerst even met hem doorspreken. Aanvragen moeten steeds voor 15 mei binnen zijn. Verder wil ik namens de werkgroep van het WwF bij dezen een oproep doen voor nieuwe werkgroepleden. Dat zouden wiskundedocenten moeten zijn met affiniteit met of (werk)ervaring in de Derde Wereld. De investering in tijd is relatief gering: wij hebben ongeveer vier gezamenlijke bijeenkomsten per jaar, meestal in de namiddag. Verder wordt van leden verwacht dat zij contact houden met geworven projecten en meewerken aan artikelen. Reiskosten worden door de NVvW vergoed. Geïnteresseerden kunnen zich ook weer tot onze secretaris (zie boven) wenden voor verdere informatie.
  Namens het WwF, Ger Limpens gerlimpens@wanadoo.nl


  MASTER PO WISKUNDE : ESCHER EN HET DROSTE-EFFECT

  Binnekort wordt op het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden weer de jaarlijkse Master-PO georganiseerd voor leerlingen uit de bovenbouw van het VWO met belangstelling voor wiskunde op de universiteit. Dit 3-daagse evenement zal plaats vinden op 27 en 28 februari en 21 maart. Aansluitend zal, net als vorig jaar, op vrijdag 4 april een nascholingsdag voor wiskundedocenten over de wiskunde van de Master-PO worden georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd aan deze (gratis) nascholingsdag deel te nemen. Het aantal deelnemers is beperkt, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Hetzelfde geldt voor de Master-PO zelf. Mocht u leerlingen hebben die belangstelling hebben voor wiskunde, dan kunt u ze hier op wijzen.
  Informatie over (het aanmelden voor) de Master-PO en de nascholingsdag kunt u vinden op www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln . In de Nieuwe Wiskrant van december 2002 staat een artikel over de Master-PO van vorig jaar over projectieve meetkunde.
  Het onderwerp van de komende Master-PO is de wiskunde achter "Het Prentenkabinet" van Escher. Het blijkt dat aan deze tekening, die onlangs is afgemaakt door Leidse wiskundigen, conforme afbeeldingen tussen elliptische krommen ten grondslag liggen. Tijdens de Master-PO zal dit vrijwel volledig worden uitgewerkt en na afloop zal deze beroemde tekening van Escher met het gat er in voor de deelnemers geen geheimen meer kennen! De Master-PO is een echte aanrader voor iedereen met belangstelling voor wiskunde! Zie ook escherdroste.math.leidenuniv.nl Mocht nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u terecht bij ondergetekende.
  Met vriendelijke groet, Hans Finkelnberg, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden, hfinkeln@math.leidenuniv.nl


  LEZINGEN/WORKSHOPS WISKUNDEDIDACTIEK KUN

  In het voorjaar 2003 organiseert het Instituut voor Leraar en School (ILS), de eerstegraads leraren- opleiding van de KUN, een reeks van zes lezingen/workshops over wiskundedidactiek. Tijdens deze zes bijeenkomsten zullen deskundigen, vanuit zeer verschillende invalshoeken hun visie geven op een aspect van ons wiskundeonderwijs, namelijk: Waarmee ontvlammen wij het wiskundige vuur bij de komende generatie? Er komen zowel wiskundige onderwerpen en voorbeelden van inspirerend onderwijs, als algemene didactische beschouwingen over wiskundige cultuuroverdracht aan de orde. Bovendien sluit het colloquium inhoudelijk aan bij het minisymposium over didactiek van wiskunde op het Nederlands Mathematisch Congres 2003 in Nijmegen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.ils.kun.nl/NCDW


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl