WiskundE-brief nr. 259 02-02-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE

VERNIEUWING TWEEDE FASE: COMPILATIE ALS BASIS VOOR DISCUSSIE

VERNIEUWING TWEEDE FASE: BIJEENKOMSTEN ONDERWIJSBONDEN

MUURKRANT VOOR OUDERS

WISKUNDE WEBSITE GENOMINEERD

WERKCONFERENTIE WISKUNDE EN BEGAAFDE LEERLINGEN


VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

In de afgelopen weken zijn op de sites van www.bozebetas.nl en www.nvvw.nl vele reacties geplaatst op de plannen voor aanpassing van de tweede fase. Deze waren aanvankelijk bijna allemaal van ontzet tot boos van aard. In de natuurprofielen waren de wijzigingen ook zo groots dat er haast een verlammende, defaitistische werking vanuit ging
De laatste tijd groeit steeds meer het besef dat de minister VOOR 10 MAART duidelijk gemaakt moet worden dat de plannen in deze vorm niet ter goedkeuring moeten worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
DE KOMENDE WEKEN ZIJN CRUCIAAL.
De wiskundEbrief START de TEGENACTIE met een geredigeerde compilatie van meningen.
Aan de hand daarvan vragen we u als abonnee op te reageren.
En.... vraagt u vooral ook uw collega's niet-wiskundigen hun mening door te mailen!
Deze discussie is medebepalend voor de argumentatie en de inhoud van een breed gedragen alternatief dat vervolgens gepubliceerd wordt. Omdat het breed gedragen wordt verwachten we dat zeer velen van u dit alternatief persoonlijk willen steunen. Na publicatie ervan zullen we aangeven hoe u dat kan doen.
En niet alleen u: ook dan (en dan vooral) hopen we dat u uw collega's kunt overtuigen om hun steun hieraan kenbaar te maken.


VERNIEUWING TWEEDE FASE: COMPILATIE ALS BASIS VOOR DISCUSSIE

Deze compilatie bestaat uit twee delen:
A) argumenten tegen de voorgestelde vernieuwingsmaatregelen tweede fase, gericht op beide N-profielen.
B) wat momenteel aan gemeenschappelijke elementen lijkt in de diverse voorstellen.
Bron: www.nvvw.nl ; WiskundEbrief Marian Kollenveld, Eduard Looijenga, Marja Bos, Kees Hoogland, Johan van Wijngaarden, Harrie van den Akker, Anne van Streun, Kees Ruijter, Gerard Koolstra, Jos Andriessen

A. DE ARGUMENTEN:

 1. Uit bijna alle reacties is als hoofdargument te halen dat politiek breed ondersteunde items als Nederland Kennisland , JET-NET project en Kies Exact door diezelfde politiek met dit voorstel volstrekt ongeloofwaardig worden gemaakt. In een tijd waarin de politiek duidelijkheid verkiest boven pappen en nat houden is aan niemand uit te leggen dat de veelheid van (wel of niet) beta- keuzevakken die een leerling in het vernieuwde systeem kan maken zal leiden tot een standaardtoerusting voor (en een samenhang tussen) de exacte vakken. Een eenduidig, kwalitatief grondig basisvak (Wiskunde NT) schept duidelijkheid, daar zijn alle beta-vakken mee gebaat.
 2. Over de gewenste bijstellingen is enkel incidenteel en informeel overleg geweest met vakorganisaties uit het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs. Van een gedegen overlegstructuur om de problemen bij de betavakken aan te pakken was geen sprake. Dit betekent dat afstemming op gebied van leerstofomvang, diepgang en praktische haalbaarheid , uitgesplitst naar profiel, niet professioneel kan zijn gebeurd. Dit ondanks de vele afwijzende reacties die de hieraan voorafgaande nota Continuiteit en Vernieuwing (januari 2002) kreeg te verduren.
 3. De zo gewenste samenhang van de (beta) vakken wordt in deze plannen overgelaten aan de beta-vakken zelf. Een schier onmogelijke opgave gezien de niet te voorspellen keuzes die leerlingen enerzijds en scholen anderzijds in het vrije (vrije) deel zullen maken. Elke school kan op zich immers besluiten om een keuzevak niet aan te bieden..
  De keuze van 160 slu gemiddeld per leerjaar (totaal VWO 3 jaar: 480, HAVO 2 jaar: 320) voor wiskunde dat afgesloten wordt met een centraal schriftelijk eindexamen leidt in de praktijk tot een inefficiŽnte onderwijsbaarheid.
  Abstractievermogen is onontbeerlijk in een op technologie geŽnte maatschappij.
  In de onderbouw wordt in het onderwijs nauwelijks aandacht geschonken aan het aspect abstraheren. Dit aspect vergt in de bovenbouw een uiterst intensieve interactie gedurende lange tijd tussen docent en leerling Het aantal contacturen bij wiskunde is voor genoemde onderwijsbaarheid in de tweede fase dan ook uitermate belangrijk gebleken. De praktijkervaring leert dat 60% van het aantal slu bij wiskunde minimaal nodig is voor contacturen. In de nota wordt over deze ervaringsfeiten - hoewel dikwijls genoeg gesignaleerd, c.q. gevraagd en ongevraagd vanuit het veld aangegeven - met geen woord gerept.
 4. De natuurprofielen binnen HAVO en VWO zijn bedoeld om de aansluiting met het vervolgonderwijs (exacte richting) te verbeteren. Het is niet te verdedigen dat het terugbrengen van 600 slu naar 480 slu voor wiskunde in het N&G profiel daaraan bijdraagt. Laat staan de reductie van 760 slu naar 480 slu in N&T !
  Onder het motto "Ruimte laten en keuzes bieden" schuift de commissie teveel verantwoordelijkheid in zake het maken van juiste, relevante keuzes op de schouders van de individuele leerling van ca 16 jaar oud.

B. WAT AAN GEMEENSCHAPPELIJKE ELEMENTEN LIJKT IN DE DIVERSE VOORSTELLEN:

 1. Het vak wiskunde VWO-NT moet niet al te veel afwijken van het huidige VWO-WB1. Dat impliceert een omvang van 600 SLU voor wisk. VWO-NT Inhoudelijk is er wat discussie over het onderwerp statistiek De keuzemogelijkheid bij N&G tussen Wiskunde-NT en Wiskunde-EM wordt meest afgewezen.
  Er bestaat grote vrees dat de inhoud en diepgang van wiskunde in het N&T profiel met 600 slu verre van voldoende zal zijn om als basis voor relevante technische en exacte vervolgstudies te kunnen dienen.
 2. Het vak wiskunde HAVO-NT , te vergelijken met het huidige HAVO-WB1, wordt ontoereikend geacht voor veel opleidingen binnen het HTO. Voor deze constatering zijn (nog) weinig concrete oplossingen. Genoemd werd: een verhoging van 320 slu naar 400 slu ,
 3. Natuurkunde als niet verplicht profielvak in N&G wordt als niet reŽel ervaren Oplossingen variŽren:
 4. Het (nieuwe vak) voortgezette wiskunde (VWO profiel NT) moet een duidelijke profielstatus krijgen, dat wil zeggen op zijn minst verplicht voor toelating tot een aantal exacte richtingen aan (Technische) Universiteit . In afstemming met deze vervolgopleidingen zou de inhoud ervan moeten worden vastgelegd , de kwaliteit en eenduidigheid zou bewaakt moet worden middels een CSE.
 5. Het ontbreken van een keuzevak voortgezette wiskunde op HAVO zoals op VWO wordt betreurd en gezien als een vergissing van de commissie.
Redactie WiskundEbrief in overleg met vertegenwoordigers van Euclides, APS en WiskundeWebMasters


VERNIEUWING TWEEDE FASE: BIJEENKOMSTEN ONDERWIJSBONDEN


MUURKRANT VOOR OUDERS

Het Freudenthal Instituut opende op 6 december jl. de deuren van een nieuw gebouw en ter gelegenheid daarvan opende het ook de deur naar ouders. Steeds meer ouders ontdekken dat hun kind heel anders reken-wiskundeonderwijs krijgt dan zij vroeger gehad hebben. Wat zijn de verschillen en welke argumenten zitten achter de veranderingen? In een speciale muurkrant en een digitale ouderkrant kunnen ouders zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs Deze muurkrant draagt de veelzeggende titel `1+1 is nog altijd 2' wat duidelijk maakt dat er naast de veranderingen ook dingen al eeuwenlang hetzelfde zijn gebleven. Toch gaat het bij deze actie vooral om de veranderingen en daarom luidt de subtitel: `Rekenen-wiskunde vroeger en nu'. De poster is naar alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland gestuurd. Scholen kunnen de poster ophangen voor ouderavonden of open dagen, en ouders wijzen op het website-adres www.rekenweb.nl/ouders . Hier kunnen zij een digitale `ouderkrant' vinden met meer informatie over het veranderde reken-wiskundeonderwijs


WISKUNDE WEBSITE GENOMINEERD

De site home.planet.nl/~leclu012 is genomineerd voor de TeachMath Excellence 2002 wedstrijd. Doelstelling van deze wedstrijd is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het wiskundeonderwijs en het gebruik van I.C.T. in de wiskunde te bevorderen. Georganiseerd door de Virtual School van European Schoolnet (EUN), Department of Mathematics. Deelnemers van deze wedstrijd komen uit heel Europa.
users.pandora.be/wiskunde/teachmathlijst.htm
www.xtec.es/vs/mathematics/tmathexc/index.htm


WERKCONFERENTIE WISKUNDE EN BEGAAFDE LEERLINGEN

Op 20 februari aanstaande organiseert het SLO-project wiskunde en begaafde leerlingen een Werkconferentie rond het thema:
Hoe ziet (les)materiaal er uit dat voor wiskundig getalenteerde leerlingen tussen 12 en 15 jaar interessant, spannend, uitdagend, ...... is.
De conferentie wordt gehouden in het gebouw van de SLO in Enschede en duurt van 16.00 tot ca 20.00 uur. Het SLO-gebouw ligt op loopafstand van het station en is ook uitstekend bereikbaar met de auto.
Op de conferentie is nog plaats voor enkele deelnemers. Wij stellen aan deelname wel een voorwaarde: iedere docent die deelneemt brengt een wiskundig begaafde leerling uit klas 1, 2 of 3 van het vwo mee. Aan de conferentie zijn, buiten uw reis, geen verdere kosten verbonden. Leerlingen die hun reiskosten (trein 2e klas) niet bij hun school kunnen declareren krijgen deze kosten vergoed door de SLO.
Ontwerpers van de bovengenoemde materialen presenteren stukjes van hun werk. De deelnemende docenten en leerlingen geven een reactie aan de hand van een ter plekke in te vullen vragenformulier.
Chris Zaal is bereid gevonden een lezing houden over activiteiten die 12 tot 15 jarigen kunnen ondernemen met wiskunde. Voor aanmelding of nadere informatie:
Pieter van der Zwaart (P.vanderZwaart@slo.nl; 053-4840348)
Jenneke Kruger (J.Kruger@slo.nl)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl