WiskundE-brief nr. 264

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, UW REACTIE , UW MENING, UW VOORKEUR

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, CONCEPT NVVW

NIEUWE DOORSTROOMRECHTEN HBO

GETAL EN RUIMTE 35 JAAR


VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, UW REACTIE , UW MENING, UW VOORKEUR

De afgelopen week zijn twee concepten van NVON en een concept van NVvW (zie volgend artikel) als reactie op de vernieuwingsplannen tweede fase openbaar gemaakt.
Ongetwijfeld heeft u diverse artikelen in de kranten en op intenet gelezen over de afbraak van het beta-onderwijs in Nederland. Recentelijk werd in een krantenartikel zelfs gesproken over een internet-oorlog tussen alfa's en beta's. Dat is beslist niet de bedoeling en werkt alleen maar contraproductief.
De redactie van de WiskundEbrief roept u A L L E N !!! op om het concept van de NVvW te bestuderen.
U kunt op dit concept reageren en/of uw adhesie betuigen: www.nvvw.nl
De voorstellen van NVON vindt u op: www.nvon.nl Een belangrijke duiding van uw mening is natuurlijk welk concept uw voorkeur heeft.
U kunt dit aangeven op: www.bozebetas.nl (onderdeel forum)
U krijgt dan ook gelijk te zien hoe de stemverhoudingen liggen.

BESTUDEERT U ALLEN DE VOORSTELLEN

REAGEERT U ALLEN via www.nvvw.nl

STEMT U ALLEN via www.bozebetas.nl/paginas/forum.php


VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, CONCEPT NVVW

De NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) heeft vrijdag 27 februari haar reactie op de vernieuwingsplannen voor de tweede fase openbaar gemaakt. Het concept bevat zeven pagina's en bevat twee delen: Deel 1 beargumenteert de aldaar gepubliceerde slotconclusie:
......... citaat ..........
De NVvW ziet niets in de voorstellen, we willen u adviseren de gemaakte keuzes in het licht van de huidige realiteit te heroverwegen en niet meer overhoop te halen dan strikt noodzakelijk is. Handhaaf de profielen op de huidige omvang. Het onderwijs is gebaat bij rust, geef ons de tijd om het onderwijs vorm te geven zonder voortdurend met nieuwe regels te worden geconfronteerd.
......... einde citaat ......
Enkele in het oog springende elementen uit dit eerste deel:
De NVvW stelt (nogmaals) het probleem van de contacttijd bij wiskunde aan de orde en zij pleit voor een vaste voorgeschreven omrekening van slu naar contacttijd. (iets dergelijks gebeurt nu bij het vak lichamelijke opvoeding).
Dit item is bij de WiskundEbrief ook vaak en uitgebreid aan de orde geweest en uw haast unanieme mening hierover sluit hier naadloos bij aan. In deel 1 stelt de NVvW een versterking van de profielen aan de orde. Geen versnippering met (te) veel keuzes maar juist duidelijke herkenning van de profielkeuze door de profielvakken een prominente plaats te laten innemen.
De positie van alle beta-vakken in de N-profielen (dus ook natuurkunde) moet worden verstevigd.
In het kader van actualiteit, samenwerking tussen de beta-vakken en samenwerking met vervolgopleidingen (hbo en universiteit) wordt in het N&T profiel een nieuw vak voorgesteld: WiNaS1. Dit combinatievak krijgt een thematische invulling, waar binnen een thema diverse aspecten van wis en natuurwetenschappen aan de orde komen. Bij de invulling van dit vak is de deskundige medewerking van het vervolgonderwijs onontbeerlijk. Hierdoor wordt en passant de aansluiting ongetwijfeld verbeterd.
De NVvW ziet wiskunde als een basisvak in alle profielen en stelt daarom het volgende voor:

Deel 2 : bevat het alternatief zo als de NVvW voorstaat:
........ citaat ...........
Hieronder presenteren we een alternatief waarbij de profielvakken worden versterkt, de studielast voor wiskunde gelijk blijft en een aantal van de problemen bij wiskunde worden opgelost in lijn met de voorstellen in de nota. Een elegant en werkbaar alternatief, voor vwo (en havo) goed organiseerbaar, toepasbaar binnen de huidige structuur. Die is hierbij ook als uitgangspunt genomen. Kenmerken: .......... einde citaat ...................
Voor het volledige concept : www.NVvW.nl
De redactie is van mening dat dit concept meer dan de moeite waard is om goed door u allen te worden gewikt en gewogen. Het concept straalt elan uit door de introductie van WiNaS1 in het profiel N&T en door de positie van wiskunde te verankeren als basisvak in het algemeen gedeelte. Dit elan geldt ook voor het voorstel van versteviging van de profielen waardoor de gekozen (profiel)richting een samenhangend en transparant geheel is. Het is dan wel aan de vervolgopleidingen om deze transparantie door te zetten in de toelatingseisen voor de diverse studies.

redactie


NIEUWE DOORSTROOMRECHTEN HBO

In het Gele Katern nummer 4/5 van 19 februari jl. is een Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs opgenomen. Het gaat om een wijziging van Bijlage B van de oorspronkelijke regeling ofwel om een wijziging van de doorstroomrechten naar het hbo. Deze wijziging houdt onder meer verband met een aantal nieuwe en omgezette bacheloropleidingen en enkele naamswijzigingen.Ook voor een aantal bestaande opleidingen zijn de eisen gewijzigd. Meest in het oogspringende wijziging is het laten vervallen van de biologie-eis voor de gezondheidszorg- opleidingen. Het laten vervallen van deze eis met ingang van studiejaar 2003-2004 was reeds in september 2002 in een brief van staatsecretaris Nijs aan de HBO Raad gemeld. Omdat alle wijzigingen ook weer tot vele vernummeringen leidden is er voor gekozen om bijlage B (zowel instroom met havo als met vwo) in zijn geheel opnieuw vast te stellen.
De regeling kunt u vinden via cfi.kennisnet.nl/Images/2_13393.pdf. In de rubriek downloaden op www.tweedefase-loket.nl vindt u het bijgestelde totaaloverzicht (bijlage A en B).
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


GETAL EN RUIMTE 35 JAAR

Grijp de kans om uw stem te laten horen...
op 19 maart a.s. viert Getal en Ruimte haar 35-jarig jubileum en verwelkomt daarbij demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Mevrouw van der Hoeven. Na een presentatie van haar is er uitgebreid gelegenheid om over diverse onderwerpen met de Minister in discussie te treden. Een goede mogelijkheid dus om rechtstreeks op alle plannen te reageren!
Het 35-jarig bestaan wordt gevierd op woensdag 19 maart in het theater en congrescentrum 'de Hanzehof' te Zutphen. Het thema van de dag is : 'Van spijkerschrift tot Getal en Ruimte'. Na een plenair deel met de Minister worden diverse workshops gehouden waar wordt ingegaan op de praktijk van uw wiskundelessen. Het complete programma vindt u op www.getalenruimte.epn.nl .
Hier kunt u zich ook direct opgeven voor deze bijzondere dag. l.verheul@epn.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl