WiskundE-brief nr. 272 11-05-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TWEEDE FASE PLANNEN: EEN TUSSENSTAND

VAKDOCENTEN GEZOCHT VOOR DE DOCENT-JURY VAN THINKQUEST


TWEEDE FASE PLANNEN: EEN TUSSENSTAND

Na de eensgezinde schriftelijke reactie van de diverse beta-organisaties op de plannen voor de tweede fase leek het verstandig het niet bij een schriftelijke reactie te laten, maar verder te gaan met het over het voetlicht brengen van onze bezwaren en alternatieven. Er is daarom een groepje gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van NVvW, NVON, boze beta en het platform voor natuurkunde. (NPN) We hebben gesprekken gevoerd met de politiek: bij de VVD, Dī66 en de PvdA ontvingen we begrip en steun voor onze argumenten, het CDA was begrijpelijkerwijs wat terughoudend, maar ook daar was er in elk geval de bereidheid om goed te luisteren naar wat we te zeggen hadden. Daarnaast is er momenteel op het departement overleg langs twee lijnen, enerzijds over de uren en anderzijds over de mogelijkheden om het betaonderwijs aantrekkelijker te maken voor meer leerlingen. Er is een breed gevoel, in beleid en politiek, dat er nu iets gedaan moet worden aan verbetering van het onderwijs in de exacte vakken.
Op die eerste lijn lijkt nu een patstelling bereikt, hoewel er ten opzichte van de nota Ruimte maken wel enige positieve beweging is blijft men nog steeds uitgaan van een forse reductie van de uren voor de betavakken. We hadden dit, gezien de vele reacties, o.m. de Onderwijsraad die reducties klip en klaar afwijst, niet verwacht. Voor ons is dat een onmogelijke combinatie, we willen uiteraard heel graag een bijdrage leveren aan de verbetering van het beta onderwijs, maar hoe je docenten kunt vragen dat te doen en er tegelijkertijd minder tijd voor uittrekken is ons niet duidelijk. Enige compensatie in de vorm van een hogere omrekeningsfactor is vooralsnog ook buiten beeld. Dit biedt weinig perspectief. Want uiteindelijk moet de docent het doen, en daarvoor moet hij/zij de tijd krijgen. Dat is jammer, want het frustreert de lange termijn waar we heel graag mee aan de slag willen gaan.
Nog even in het kort ons alternatief: uitgaande van de bestaande situatie met het bestaande aantal uren voor de vakken Basiswiskunde in gem deel, daardoor kleinere omvang in de profielen en minder overlap tussen wis A en wis B, zodat verbreding mogelijk is door dubbelkiezen, en verdieping door in het NT profiel een nieuw vak wis en natuurwetenschappen te ontwikkelen. Dat laatste kan via een groeimodel, eerst voor scholen die zich wilen profileren in beta, en pas bij gebleken succes voor de rest, die zolang gewoon het oude NT programma doet. Prima organiseerbaar, geen risico als je dat niet wilt.
We hebben de indruk dat de tegenstand vooral komt van de organisaties van schoolleiders, dus misschien kan het geen kwaad om na het weekend dit onderwerp eens met uw eigen schoolleider te bespreken. We horen graag het resultaat. (als inspiratie wellicht: voor de uitgebreide reacties: zie Euclides en de diverse websites)
mede namens NVON, BB en NPN Marian Kollenveld, vz NVvW.


VAKDOCENTEN GEZOCHT VOOR DE DOCENT-JURY VAN THINKQUEST

ThinkQuest zoekt vakdocenten die de websites die zijn aangemeld voor hun vakgebied, via een on-line formulier willen beoordelen. Zij geven een cijfer voor de inhoud en didactische waarde van de site en zij schrijven een kort commentaar.
Juryleden ontvangen 10 euro per website die zij hebben beoordeeld en waarvoor zij een kort commentaar hebben geschreven.
Meer informatie en aanmelding via WisCom: http://www.digischool.nl/wi/community/


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl