WiskundE-brief nr. 273 18-05-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

CSE 2003

EXAMENBESPREKING NIET IN ARENTHEEMCOLLEGE

DOCENTEN VOOR DOCENTEN


CSE 2003

Het Centraal Schrfitelijk Eindexamen is weer begonnen. Vanaf dinsdag a.s.komen de diverse wiskundevakken aan bod.
Traditiegetrouw is op de site van de Ned. Ver. Van Wiskundeleraren www.nvvw.nl weer een speciale pagina gemaakt, met (links naar) opgaven, uitwerkingen, bijeenkomsten, commentaren e.d. Ook kunt u via deze plek zelf reageren op de examens.
Het is misschien goed om te weten dat er bij sommige wiskunde-examens errata bladen zijn bij de opgaven: vmbo(bb kb gl en tl) en vwo (wa, wa1 en wa12). Bij wb1 (havo en vwo) zijn er errata bij het correctevoorschrift.
Gerard Koolstra


EXAMENBESPREKING NIET IN ARENTHEEMCOLLEGE

De examenbesprekingen havo en vwo die in het Arentheemcollege te Arnhem stonden aangekondigd zijn verschoven naar:
Het Rhedens, Kleiberglaan 1, Rozendaal (bij Velp) , 026-3646845
Conny Gaykema , Grada Fokkens


DOCENTEN VOOR DOCENTENPrecies twee jaar geleden is WisBase van start gegaan. Een half jaar daarvoor heb ik me landelijk afgevraagd of ik niet vergeleken kon worden met Don Quichotte. Immers, uit een zekere ontevredenheid met het vertoonde beleid, ben ik een strijd aangegaan tegen de werkdruk in het onderwijs. En dat, terwijl allerlei instanties in het onderwijs een veel betere positie hadden om zoiets te verwezenlijken. Maar we gaan onverminderd door! Het is tenslotte leuk werk. Enige tijd geleden heeft WisBase een eenmalige subsidie ontvangen van het ministerie van onderwijs voor het lopende jaar. We zien dit als een erkenning voor onze inzet en hebben dat geld nuttig besteed aan niet te vermijden kosten en een zekere lastenverlichting. Helaas wordt dit bedrag maar voor één jaar verstrekt. Verder ontmoeten we toch nog veel supporters die aan de zijlijn staan te juichen (ook niet onbelangrijk), terwijl we echter behoefte hebben aan docenten die de handen uit de mouwen willen steken. Daarom heb ik behoefte langs deze weg alle collega’s te bedanken die het mogelijk gemaakt hebben om een enorme toetsenbank tot stand te brengen. Het betreft dan in het bijzonder collega’s die toetsen insturen en beheerders die een deelsite van WisBase onder hun beheer hebben.
Wat is er in de tussenliggende tijd zoal bereikt? In de eerste plaats hebben we een groot netwerk door heel Nederland opgebouwd. Hierdoor kunnen we van elkaars expertise profiteren. En…dat gebeurt ook in de praktijk. Het opbouwen van een grote toetsenbank met uitwerkingen, heeft ervoor gezorgd dat ook collega’s met minder fantasie toch snel een kwalitatief goede toets in elkaar kunnen zetten.
Desondanks zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van het aanbod voor onze deelnemers.
Naast het aanbieden van volledige toetsen en volledige eindexamens (gratis!) met de bijbehorende uitwerkingen, zijn op dit moment diverse pagina’s met losse opgaven in ontwikkeling. De opgaven worden gerubriceerd over verschillende deelonderwerpen van de wiskunde. Tevens worden hiervoor opgaven uit de eindexamens van de afgelopen jaren gebruikt. Het voordeel is evident: op die manier kan uitermate snel en efficiënt een schoolexamen of toets in elkaar worden gezet. Als bijkomend voordeel krijgt men een prima overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de CSE’s van de afgelopen jaren. Verder zijn er, door de keuze uit honderden opgaven in deelonderwerpen, extreem veel combinaties (!) mogelijk. We zien dit als een mijlpaal, omdat er nu voor het eerst in de geschiedenis een heuse toetsgenerator verwezenlijkt kan worden. Het is nu daarom een uitgelezen moment om te vermelden, dat aspirant-deelnemers ook via de inzending van aparte opgaven lid kunnen worden van WisBase. Mits de omvang maar minstens 150 minuten is. Indien echter een collega van dezelfde school al aan WisBase deelneemt, is met aanmelding via het formulier voor schooldeelname de inspanningsverplichting voor binnenkomers slechts 50 minuten! Naast opgaven en toetsen wordt er uiteraard ook ander lesmateriaal geaccepteerd.
Collega’s die belangstelling hebben, kunnen een kijkje nemen op www.wisbase.nl of www.wisbase.com . Er zijn enkele voorbeelden te zien, maar de meeste toetsen en dus ook de toetsgenerators staan achter een wachtwoord.
Met vriendelijke groet, Bram Theune docent wiskunde coördinator WisBase
actheune@wisbase.com


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl