WiskundE-brief nr. 275 26-05-20003 extra editie

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NVvW SCHORT OVERLEG MET MINISTERIE OCW OP


NVvW SCHORT OVERLEG MET MINISTERIE OCW OP

Het overleg tussen vertegenwoordigers van de exacte vakken en het ministerie is uitgedraaid op een fiasco.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft een persbericht opgesteld waarin de opschorting van het overleg wordt aangekondigd (zie hieronder)

Onderwijs is geen kwestie van handje klap. De afgelopen tijd hebben veel deskundigen eensgezind hun bezwaren tegen de vernieuwingsplannen tweede fase geuit. Eendrachtig is zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de hoek van de exacte opleidingen gewezen op de onverenigbaarheid van de voorgestelde onderwijsplannen met de politieke ambitie van Nederland Kennisland.

In onderling overleg tussen verschillende groeperingen is een alternatief opgesteld dat getuigt van beta-elan. En van kennis van de praktijksituatie in het voortgezet onderwijs. De voorstellen om onderscheid te maken tussen soorten vakken (denk bijvoorbeeld aan toewijzing contacttijd) en de keuze voor niveau-handhaving in verband met vervolgopleiding getuigen hiervan . Het voorstel om twee nieuwe combinatievakken (WiNaS1 en WiNaS2) te introduceren getuigt van onderwijskundig en maatschappelijk inzicht.

Rampzalig is het rigoreus reduceren van urenaantallen in de exacte vakken met als uitgangspunt dat de vervolgopleidingen hun eisen dan maar (naar beneden) moeten aanpassen.... Op welke plaats staat Nederland ook alweer op de onderwijsschaal van Europa?

De huidige problemen in het (niet alleen exacte!) onderwijs hebben heel veel te maken met de huidige vluchtige leer/studeercultuur. Bijvoorbeeld: algebraïsche vaardigheden krijgen heel veel leerlingen pas onder de knie door geconcentreerd te oefenen en.... nog eens te oefenen. En dat geldt voor nogal wat onderwerpen in de middelbare schoolwiskunde. Een verschijnsel dat zich niet beperkt tot alleen het vak wiskunde overigens !. Hiervan weglopen met het creëren van nieuwe structuren of niveauverlaging is het paard achter de wagen spannen. Geef in het onderwijs duidelijk aan welke eisen op dit gebied onverbiddelijk zijn en onderstreep dit door in het examen (SE én CSE) herkenbare vragen te stellen. Als er iets motiverend werkt in het middelbaar onderwijs dan is dat voor de doorsnee-leerling wel het vooruitzicht van een zeer serieuze kans op een goede score bij een belangrijke toets ! In de huidige leer/studeercultuur wordt het belang van een dergelijke leerhouding helaas zwaar onderschat. Terwijl de voordelen in de praktijk evident zijn: leerdiscipline, concentratie en een stevige basis worden hierdoor gevormd.

Exact Nederland moet zich nu eens te meer verenigen.

Onderwijs , exact onderwijs, onderwijs op niveau is belangrijk, te belangrijk voor kortzichtige oplossingen.

Als het ministerie niet serieus wil ingaan op het voorgestelde beta-alternatief is de enige weg die elk zichzelf respecterende vertegenwoordiger van de exacte vakken kan gaan de weg van NVvW : opschorting van het overleg.

Acceptatie door het ministerie van het beta-alternatief -zonder compromissen- is nu het credo.

Welke uitkomst te voorschijn zal komen is volstrekt onduidelijk, maar het ziet er naar uit dat het zwaar weer wordt.

Het is niet ondenkbaar dat er misschien zwaardere middelen nodig zijn om het ministerie tot inzicht te brengen.

Solidariteit en eensgezindheid binnen de beta-groeperingen hebben nu de hoogste prioriteit !

Jos Andriessen


Persbericht

Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren schort overleg met Ministerie van Onderwijs op.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft vandaag aan het Ministerie van Onderwijs laten weten het overleg op te schorten. De vereniging is tot dat besluit gekomen omdat zij bij het ministerie geen enkele bereidheid ervaart om serieus te praten over het plan van de vereniging voor verbetering van het bètaonderwijs.

De vereniging heeft dit plan opgesteld als alternatief voor de voorstellen van het ministerie om het programma voor het middelbaar onderwijs aan te passen. Volgens de vereniging zouden die voorstellen, die onder andere neerkomen op het betrekkelijk willekeurig schrappen in de exameneisen voor wiskunde, niet leiden tot oplossing van de problemen met de studielast die sommige leerlingen ervaren. En daarnaast constateert de vereniging dat de voorstellen van het ministerie volstrekt in strijd zijn met het voornemen van het nieuwe kabinet om de kenniseconomie en daarmee de concurrentiepositie van ons land te versterken. Verlaging van de exameneisen voor wiskunde in het profiel .... zou er immers hooguit toe leiden dat meer leerlingen op de middelbare school dit profiel zouden kiezen, maar het zou allen die dat profiel kiezen een minder solide basis geven voor het met goed gevolg afronden van een exacte studie. En het zijn juist de afgestudeerden in exacte wetenschappen die volgens alle echte deskundigen (werkgevers, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, ....) essentieel zijn voor onze economie.

Het plan van de vereniging komt in grote lijnen neer op vergroting van de samenhang binnen de vier profielen in de tweede fase van het VWO en op versterking (niet: verzwaring) van de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde in de exacte profielen. Dat gebeurt door onderdelen van vakken te verschuiven tussen gemeenschappelijk deel en tweede fase, door deelvakken te laten vallen en door de keuzemogelijkheden binnen de profielen beperkt te houden. Daarnaast wil de vereniging dat rekening wordt gehouden met de verschillen tussen schoolvakken in de behoefte aan zg contact- en zelfstudie-uren. Uitvoering van het plan zou daadwerkelijk de studielast in het studiehuis verminderen, zonder het niveau van het eindexamen voor welk vak dan ook te verlagen.

Nadere info: www.nvvw.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl