WiskundE-brief nr. 276 08-06-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TWEEDE CORRECTIE

EXAMENOPGAVEN WISKUNDE MO-A 1960-1992

OVERSTAP HAVO-CM NAAR VWO-CM

ALGEBRABOEKJES


TWEEDE CORRECTIE

Naar aanleiding van onderstaand ingekomen bericht lijkt het zinvol om ervaringen en gevoelens bij het verrichten van het tweede correctiewerk te peilen. Hoe kijkt u er tegenaan, hebt u ervaringen die u in bredere kring wilt ventileren. Is tweede correctie perse letterlijk het werk van de eerste corrector overdoen ( en is de vergoeding daarop afgestemd) of is tweede correctie meer bedoeld om de grote lijn van correct handelen bij de eerste correctie in de gaten te houden. Moet de eerste corrector duidelijk (op het examenwerk zelf) aangeven hoe hij/zij tot de voorgestelde score komt. Hoe denkt u over het telefonisch overleggen waarbij de tweede corrector "voorleest" wat de examenkandidaat niet (helemaal) correct heeft genoteerd. Moeten we misschien meer gebruik maken van email met (stukjes) gescand examenwerk zodat de eerste corrector de tijd heeft om precies te zien wat er aan de hand zou zijn. Is de tijdsduur voor de tweede correctie eigenlijk niet te kort. Hoe "middelt" u in het geval er niet tot overeenstemming wordt gekomen? Kortom, u zit er nu middenin en dus is het nu de tijd om hierop uw mening te laten horen. Stuur uw reactie deze week naar de redactie: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl


Als 2e corrector HAVO en VWO had ik deze week een ervaring die ik mijn collega's wiskunde niet wil onthouden.
Ik constateerde bij twee verschillende scholen dat een aantal leerlingen het werk met potlood hadden gemaakt. Conform de afspraken zoals die op mijn school gelden heb ik dit gemeld bij de directeur van mijn vestiging. Hij adviseerde mij contact op te nemen met de inspectie.
De inspecteur, bij monde van mevr. van der Gijn, kon men mij vertellen dat de keus aan mij was. Ik had enigszins moeite met deze opvatting en ik heb haar voorgesteld het verder door mijn directeur te laten afhandelen.
Hij heeft vervolgens contact gezocht met de rector van de 1e corrector maar dat lukte in eerste instantie niet. De volgende dag heeft mijn directeur contact gehad met de Inspectie in Haarlem. Dat schijnt ietwat hoger in de boom te zijn.
Daar constateerde men dat er inderdaad op grond van regel 3.4.4 (?) in de reglementen niet correct was gehandeld. Als oplossing kwam het volgende advies:
De directeur van de 2e corrector bepaalt of het inderdaad om het originele werk gaat. Bij twijfel wordt het werk ongeldig verklaard.
Als het werk "origineel" wordt bevonden dan dient er een kopie van gemaakt worden en deze kopie dient gecorrigeerd te worden door de 2e corrector.
Toen dit mij ter ore kwam kon ik nog net mijn broek vasthouden.
Hoe is het in den lande geregeld op de scholen waar het gaat om (school)-examens maken in potlood.
Ik ben benieuwd naar een reactie. George Molenaar


EXAMENOPGAVEN WISKUNDE MO-A 1960-1992

Destijds heb ik als hobby de cursus wiskunde mo-a gevolgd bij de Leidse Onderwijsinstellingen. Door mijn werk heb ik er nadien niet al te veel tijd aan kunnen besteden. Thans ben ik met de VUT en wil ik graag mijn kennis weer opfrissen. De betreffende cursus wordt sinds 1992 niet meer schriftelijk gegeven. Aangezien ik de volledige cursus heb gevolgd, ben ik op zoek naar de examenopgaven wiskunde mo-a van de jaren 1960 - 1992. Mijn vraag is, waar kan ik deze eventueel bestellen of als dit niet mogelijk is, zou u voor mij onder uw lezers kunnen vragen mij hieraan te helpen. Uiteraard zal ik de door de lezer(s) te maken copiëerkosten en verzendkosten vergoeden.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank. W.Venema De Overspitting 36 8501 PJ Joure Tel: 0513-412913


OVERSTAP HAVO-CM NAAR VWO-CM

Ik heb dit jaar een jongeman in HAVO4 CM (doet dus wisk A1) die in de loop van dit jaar enige persoonlijke groei heeft laten zien. Hij heeft met zijn mentor zijn toekomstmogelijkheden doorgenomen en het plan opgevat om na HAVO5 door te gaan met VWO CM. Heeft iemand ervaring met de overstap? Wat kan ik hem het beste aanraden te gaan doen: volgend jaar meedoen met de A12 groep van HAVO5 of op eigen kracht (en een beetje begeleiding) de stof van VWO4 A1 ?
Mieke Thijsseling A.M.M.Thijsseling@maartens.nl


ALGEBRABOEKJES

Op onze school doen wij in vwo 3 en havo 3 veel aan algebra, één op de vier lessen ongeveer laten we leerlingen veel algebrasommetjes ((machten van) variabelen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, substitutie, 1e- en 2e-graads vergelijkingen oplossen) maken uit door onszelf gefabriceerde boekjes. Wie kent (en gebruikt?) er echter "echte" algebra-boekjes? Zijn die er überhaupt? Dat zou ik graag van jullie vernemen, want misschien willen we wel op wat mooiers en degelijkers overstappen komend jaar.
Ivo Claus - Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud iclaus@zonnet.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl