Date: Sun, 15 Jun 1997 19:36:44 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 28

 

================== WiskundE-brief nr. 28 ==========15-06-1997 ===========

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs.

Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden van voor hen relevante

zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 160 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/wb_main.htm

===================================================================

In deze WiskundE-brief

- Verslag mini-enquete

- Grafische Rekenmachines bij het Eindexamen VWO

---------------------------------------------------------------------------

-------------

VERSLAG MINI-ENQUETE TWEEDE FASE

 

Tot en met afgelopen vrijdag hebben we 70 antwoordformulieren gekregen, een

respons van ca. 45 %. Er komen nog steeds antwoorden binnen (en die blijven

zeer welkom), maar het wordt tijd voor een tussenstand:

 

Twee derde van de respondenten geeft wiskunde in de bovenbouw HAVO/VWO, 19

% alleen in de onderbouw of op een MAVO en 14 % geeft elders (in het hoger

onderwijs bijv.) of geen les.

 

Belangrijkste voorlopige conclusies (Geen statistische analyse gedaan!)

1) Over het algemeen is men niet negatief over de tweede fase.

2) Een meerderheid is voor uitstel.

3) Men verwacht geen hogere cijfers, in tegendeel.

4) Er is weinig vertrouwen in de nascholing

5) Hoe verder men er vanaf 'het vuur' zit hoe positiever is men over

kwaliteit en aantrekkelijkheid van de 2e fase

6) De meningen zijn sterk verdeeld over een mogelijke verplichting van wiskunde.

 

Uitkomsten per vraag

 

Het oordeel over nieuwe wi-programma's is niet negatief, wel wat afwachtend.

Negatief oordeelt slechts 7 % (zeer) positief oordeelt 42 %

Ruim de helft oordeelt neutraal of heeft geen mening 51 %

 

De meerderheid voor is voor uitstel: (ZEER) mee eens 53 % ,(zeer) oneens 30 %

rest neutraal/geen mening .

Alleen bij degenen die niet lesgeven in het voortgezet onderwijs is een

meerderheid (60%) tegen uitstel

 

Bijna de helft denkt dat het onderwijs beter wordt

Maar er zijn grote verschillen tussen groepen

Bovenbouwdocenten: 38 % (zeer) eens en 34 % (zeer) oneens

Onderbouwdocenten: 54 % (zeer) eens en maar 23 % oneens

Bij de overigen denkt maar liefst 80 % dat het onderwijs beter wordt

 

De helft denkt dat het werken met leerlingen aantrekkelijker wordt:

Ook hier grote verschillen

Bij de bovenbouw docenten denkt 45 % dat het aantrekkelijker wordt,

21 % is het hier niet (vaak zeer) mee oneens

Van de onderbouwdocenten is maar 8 % van mening dat het onaantrekkelijker

wordt.

Van de overigen denkt maar liefst 80% dat het aantrekkelijker wordt.

 

Algemeen wordt verwacht het eerder moeilijker dan makkelijk wordt voor de

leerlingen

Niemand verwacht hogere cijfers

54 % is (zeer) oneens met de verwachting dat er hogere cijfers worden gehaald

 

Weinig vertrouwing in nascholing en begeleiding

Slechts 14 % spreekt daarin vertrouwen uit.

49 % zegt weinig of geen vertrouwen te hebben

De bovenbouw docenten zijn het meest uitgesproken: 23 % heeft totaal geen

vertrouwen, en nog eens 32 % geen vertrouwen, maar ook bij de andere

groepen is weinig steun te vinden.

 

Over verplichting van wi heerst duidelijk verdeeldheid

47 % (49 %)is daar (zeer) tegen

maar 40 % (36%) is het er (zeer voor)

Bij wi docenten in de onderbouw is een meerderheid (54%) voor, en maar 31 %

tegen

 

Omdat plaatjes vaak meer zeggen dan praatjes hebben we een en ander ook

grafisch vormgegeven:

- Op verzoek wordt een Word 6 document met diagrammen toegestuurd (ca 280Kb)

(stuur even een berichtje naar andriess@worldonline.nl )

- Bij het wiskundlokaal van de Digitale School zijn ook de belangijkste

diagrammen te bekijken ( http://digischool.bart.nl/wi/wienq2f.htm )

 

----------------------------------------------------------------------------

-------------

GRAFISCHE REKENMACHINES op het CSE

 

Ten behoeve van de experimenteerscholen heeft de CEVO een regeling getroffen

t.a.v. grafische rekenmachines:

- Voorlopig zijn alleen toegestaan de TI-83 de HP 38 H en de Casio cfx 9850

- Andere machines kunnen ter goedkeuring aan de CEVO worden voorgelegd

- Apparaten met veel algebraische mogelijkheden worden niet goedgekeurd

 

Zie verder Uitleg van 11 juni 1997

 

Wie regageert er op deze ontwikkeling ??

----------------------------------------------------------------------------

------------------------