WiskundE-brief nr. 281 24-08-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

START NIEUWE SCHOOLJAAR

AANMELDINGEN BETA-ONDERWIJS

VIRUSMELDINGEN

BRIEF NVVW


START NIEUWE SCHOOLJAAR

Een aantal van u is al begonnen, een aantal begint maandag as en "het zuiden" begint maandag over een week. We hopen dat u een prima vakantie heeft gehad, het weer heeft in ieder geval meegewerkt, misschien soms zelfs een beetje teveel... Wat dit schooljaar zal brengen is voor ieder een vraagteken. Op korte termijn (4 september) komt het voorstel van de minister in zake de vernieuwing van de tweede fase in bespreking in de Tweede Kamer. Vlak voor de vakantie heeft M.Kollenveld namens de NVvW de besprekingen hierover met het ministerie opgeschort. Inmiddels heeft zij een brief geschreven aan de kamercommissie onderwijs. (zie hieronder) De WiskundEbrief hoopt op uw aller bijdragen, meningen, praktijkervaringen en zaken waarvan u als docent vindt of voelt dat die landelijk bediscussieerd moeten worden. En nodigt u vooral uw vakcollega"s uit om dit ook te doen. Wilt u uw eventuele (nieuwe) collega's wijzen op de mogelijkheid om zich te abonneren op de WiskundEbrief ? Alle succes in het nieuwe schooljaar, redactie WiskundEbrief,
Jos Andriessen en Gerard Koolstra.


AANMELDINGEN BETA-ONDERWIJS

Naar aanleiding van berichten deze zomer over het gestegen aantal (voor)aanmeldingen voor de studie wiskunde, tegenover achteruitgang bij andere (beta-)studies heb ik geprobeerd wat cijfers te verzamelen over de ontwikkelingen de laatste paar jaar.
Dat viel niet eens mee:

Toch lijken me een aantal ontwikkelingen aantoonbaar.
Om maar met ons eigen vak te beginnen . Het aantal nieuwe aanmelding voor een wiskundestudie aan de Nederlandse Universiteiten is op dit moment ca. 130 , ruim 20 % hoger (rond de zelfde datum) dan het gemiddelde van de laatste paar twee jaar. Die toename is minder te zien bij technische wiskunde (op de TUs en sinds kort ook Groningen).Hier was het aantal aanmeldingen evenals 2 jaar terug ca. 60.
Een iets mindere toename is te zien bij natuurkunde[incl. sterrekunde] ca 10 %. Het gaat hier wel om wat grotere aantallen inclusief technische natuurkunde zo'n kleine 480. Eigenlijk zijn dit enige twee vakken (afgezien van nieuwe studierichiingen zoals Life science & technology) die duidelijk lijken toe te nemen.
Oorzaken lijken voor de hand te liggen wanneer de cijfers voor informatica bekeken worden. De aanmeldingen liepen (incl technische informatica) terug van ruim 800 in 2001, via 670 vorig jaar naar 470 nu, een teruggang met tientallen procenten.
Wanneer je het totaal van de genoemde vakken bekijkt is er dan ook geen sprake van toename, maar van achteruitgang die alleen in een iet lager tempo verloopt .
Dat is ook het beeld wanneer vakken als scheikunde, biologie, en diverse TU-vakken erbij betrokken worden. Het overall beeld is een achteruitgang die iets minder hard gaat ( in de orde van 3 %, t.o.v. 10 %)
gk


VIRUSMELDINGEN

Afgelopen twee weken was het weer goed raak met diverse (agressieve) virussen. Ook de redactie ontkwam niet aan de plaag. En dat ondanks dat de redactionele computer deze virussen beslist niet herbergde. Zo'n virus plukt uit het adressenboek van een besmette computer namelijk emailadressen en stuurt het virus dusdanig door dat het lijkt alsof dat emailadres ook daadwerkelijk de afzender is. De WiskundEbrief wordt aan bijna 1600 adressen gestuurd.... De verwachting is dat de virussen komende tijd agressiever zullen worden. Een goede, zeer recente virusscanner en firewall zijn dan ook bittere noodzaak. Even noodzakelijk is het om heel regelmatig de virusscanner te updaten en alert te zijn op nieuwe uitbraken van (nieuwe) virussen. Het spaart u (en mij) veel tijd en moeite!
Jos Andriessen


BRIEF NVvW

Hieronder een citaat uit de brief van NVvW aan de kamercommissie onderwijs:
Graag zouden we dan ook een onderzoek zien instellen waarbij per vak onderzocht wordt welke onderdelen en leerlingactiviteiten in de studielast met dan wel zonder docent kunnen worden verricht, om zo te kunnen komen tot een meer objectievere omrekening van studielast naar contacttijd. Die omrekenfactor is nu per school vaak voor alle vakken gelijk, met grote variaties tussen de scholen. Een voorbeeld: voor vwoNT (slu nu 760 uur) varieert de contacttijd tussen 3 jaar 3 lessen en 3 jaar 5 lessen per week. Met merkbaar (examen)resultaat . Elke inhoudelijke discussie over omvang en zwaarte van het vak komt hiermee op losse schroeven te staan. Het is maar weinigen gegeven om zich zonder docent de stof eigen te maken. Zelfs Leonardo da Vinci, overigens autodidact, had een leraar voor de wiskunde. Het is ook niet correct om het vak (de docenten) de schuld te geven van een op dit punt soms inadequate schoolorganisatie. De verdergaande reducties voor wiskunde versterken het probleem.
De brief kunt u vinden op: www.nvvw.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl