WiskundE-brief nr. 285 21-09-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

OPROEP ANALYSE GETAL EN RUIMTE

POLITIEK OVERLEG TWEEDE FASE

BETAPLUSSCHOLEN


OPROEP ANALYSE GETAL EN RUIMTE

Ik ben op zoek naar analyses van alle hoofdstukken van de volgende boeken van Getal en Ruimte (editie 1998, de 'oude' boeken dus): vwo1 en vwo2 voor 4 vwo en 1HV1 en 1HV2 voor de brugklas. Aangezien niet iedereen hetzelfde verstaat onder een analyse, hierbij een toelichting op wat ik ermee bedoel. Een analyse bestaat uit:

Soms geef ik ook aan welke werkvormen ik gebruik (m.n. als ik samenwerkend leren gebruik). De hier gegeven omschrijving komt in grote lijnen overeen met wat staat in 'Een lessenserie voorbereiden in schoolpracticum II en III, van H.J. Smid en A. Verweij, TULO Delft, wiskunde, versie maart 2000.
Wie heeft een of meerdere hoofdstukken al eens (deels) op deze manier geanalyseerd en wil die analyse naar mij opsturen? Ook als hierin maar 1 van de bovengenoemde punten voorkomt, heb ik interesse. In ruil stuur ik alle analyses die ik zelf heb (o.a. 1 hoofdstuk uit 3 havo en 1 hoofdstuk uit 4 havo) en/of van anderen krijg terug.
Reacties graag naar: bls@alfrink.nl voorzien van naam, school, om welk boek het gaat en welk hoofdstuk.
Lonneke Boels, Alfrink College, Zoetermeer.


POLITIEK OVERLEG TWEEDE FASEVan de week is bekend geworden dat de vaste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen op woensdagmiddag 29 oktober a.s. van 15.00 uur tot circa 18.30 uur in de Thorbeckezaal een algemeen overleg voert met de minister over de tweede fase havo/vwo. In dit overleg staat de brief van de minister van 4 juli jl., waarin zij haar voornemens m.b.t. de toekomst van de tweede fase ontvouwt, centraal.
De Tweede Kamer zal zich eerst positief over deze plannen moeten uitspreken voordat vervolgstappen op weg naar realisering per augustus 2007 kunnen worden gezet. Bij de bespreking zullen ook de voorstellen voor nieuwe examenprogramma's (geschiedenis, economie, aardrijkskunde, scheikunde) betrokken worden. De brief van de minister aan de tweede kamer van 4 juli jl. kunt u vinden onder het kopje Voorstel tot herziening 2e fase havo/vwo op www.minocw.nl/tweedefase/brieven.html
De in de plannen genoemde datum van augustus 2007 lijkt nog ver weg te liggen en wordt door scholen wellicht als 'uitstel' ervaren; echter, de ervaring heeft geleerd dat een voorbereidingstijd van vier jaar geen overbodige luxe is. Om te voorkomen dat er in 2007 geen adequate methodes beschikbaar zijn, docenten niet weten wat er gewijzigd is in de examenprogramma's, er geen tijd is geweest om gemeenschappelijk na te denken over samenwerkingsmogelijkheden tussen de vakken en om andere vakoverstijgende afspraken te maken, heeft de minister bewust gekozen voor een datum die nķ wordt vastgelegd en die in ieder geval niet te snel komt. Scholen die nu meteen knopen willen doorhakken en al nadenken over bijvoorbeeld herintegratie van het literatuurcijfer in de moderne vreemde talen, afschaffing van de deeltalen of het verplichten van twee vakken in het vrije deel, denken echter om twee redenen te ver vooruit. Ten eerste moeten de plannen nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, ten tweede zullen ze pas daadwerkelijk gaan gelden voor die leerlingen die in 2007 in 4 havo of 4 vwo zitten, oftewel de huidige achtste groepers op de basisschool.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


BETAPLUSSCHOLEN

Stimulering van beta en techniek is op dit moment een onderwerp van actieve discussie. Zo wijdt het APS op 29 oktober een symposium aan dit onderwerp. Ook voor de Nationale Wiskundedagen in februari 2004 is een workshop gepland over betaplusscholen. De organisatie zou daarom graag in contact komen met scholen, met wiskundesecties of -docenten die bij dergelijke initiatieven betrokken zijn.
Reacties graag naar: Swier Garst garst@planet.nl en Chris Zaal c.zaal@fi.uu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl