WiskundE-brief nr. 287

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

REDDINGSPLAN PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

EEN NIEUWE FORMULEKAART ?

WISWEB ABONNEMENT


REDDINGSPLAN PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

Eind deze maand ( woensdag 29 oktober) worden de plannen voor de 2e fase van het ministerie behandeld voor de vaste commissie voor OCW. Vijf betaorganisaties (Koni. Ned. Chemische Ver. Ned. Inst. voor Biologie, Ned. Platform voor Natuurkunde, Ned. Ver. voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) er de Ned. Ver.Van Wiskundeleraren) hebben zich in een gezamenlijk brief gewend tot deze comissie, met als inzet het behoud en versterking van het N&T profiel.
Enkele punten uit het plan:
++ Maak twee duidelijk verschillende N-profielen.
...met Biologie als duidelijk profielkenmerkend van in N&G
.. met Voortgezette Wiskunde en Natuurwetenschappen als profiel kenmerkend vak in N&T
citaat: "Zo'n vak kan precies de uitdaging en het 'extra' geven dat dit profiel nodig heeft om goed voor te bereiden op exacte en technische studies."
+ + Plaats Basiswiskunde in het gemeenschappelijk deel
citaat: "In de huidige voorstellen is gekozen voor een getalsmatige standaardomvang voor alle profielen. Dat is voor wiskunde naar twee kanten ongewenst. Voor de eenzijdige alfaleerling kan het een niet te overwinnen barrière opwerpen voor het diploma, die niet goed te motiveren valt; de bètaleerling daarentegen krijgt volstrekt onvoldoende wiskundige bagage mee om met succes aan een technische/exacte studie te beginnen, en dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Door het toevoegen van Basiswiskunde in het gemeenschappelijk deel ontstaat er wel een mogelijkheid om te differentiëren naar aanleg en perspectief van leerlingen. De alfaleerling die een wiskunde in het profiel kiest (CM) heeft in elk geval de basiswiskunde gehad en daarmee en redelijke mate van gecijferdheid bereikt, de andere leerlingen kiezen daarbij de wiskunde van hun profiel die meer toegesneden is op de vervolgopleiding.
"
++ Geef ANW dezelfde positie als maatschappijleer in het havo en het vwo.
citaat:" Gezien de actuele ontwikkeling van de natuurwetenschappen en de directe invloed daarvan op de maatschappij is het vak van een zelfde importantie als bijvoorbeeld maatschappijleer. ANW dient dan ook haar huidige plaats en omvang te behouden in het gemeenschappelijk deel van zowel het havo als het vwo."
Verder wordt het voorstel van de Kon Ned Academie van Wetenschappen (KNAW) ondersteund om profielcommissies in te stellen:
ciraat: "Ook de door iedereen gewenste samenwerking tussen het vo, het hbo, het wo en het bedrijfsleven kan bij de inhoudelijke vernieuwing in de door ons voorgestelde profielopbouw gestalte krijgen. Wij pleiten er tevens voor de profielcommissies zodanig samen te stellen dat de dagelijkse school praktijk ruime aandacht krijgt. Het is wat ons betreft zeer gewenst dat zowel de instroom in de profielen en het samenhangend onderwijs in de profielen als de aansluiting op het verdere onderwijs ter sprake komt. Als specialisten in dat proces noemen we de docenten, de decanen, de schoolleiders, de lerarenverenigingen, de beroepsverenigingen en 'last but not least' de leerlingen en hun ouders."
De brief is te bekijken via de website van de NVvW www.nvvw.nl
gk


EEN NIEUWE FORMULEKAART ?

Op het CE VWO Wiskunde B1,2 2003-I werd in de laatste opgave (19) gevraagd te bewijzen dat twee bogen op een cirkel evengroot zijn. Dit kan in twee regels worden bewezen als je de "constante hoekstelling" (de hoek tussen twee snijdende lijnen die beide een cirkel in twee punten snijden is gelijk aan het halve verschil van de twee door de lijnene ingesloten bogen) zou mogen gebruiken, maar deze staat niet op de formulekaart. Echter, op de regionale examenbespreking werd gemeld dat we een uitwerking, waarin wordt verwezen naar die stelling, volledig moeten goed rekenen! (Zie bijvoorbeeld: )
De curieuze reden: er komt een nieuwe (meer uitvoerige) versie van de formulekaart. Dat vond ik gek, want ik had mijn leerlingen verboden om naar stellingen te verwijzen die niet op de formulekaart stonden. We zijn nu alweer een maand "aan de gang" met de examenkandidaten van het jaar 2004, maar ik heb die nieuwe formulekaart nog niet gezien. Weet iemand hoe dit zit? Komt er écht een nieuwe, of mogen we voortaan wat losser omgaan met de afspraken?
Jos Remijn, Dalton - Voorburg


WISWEB ABONNEMENT

De actie van KPN om alle scholen de komende jaren van een gratis snelle internet verbinding te voorzien is een meevaller.
Maar aan internet zonder inhoud heb je niet veel. Het Freudenthal instituut biedt voor het wiskunde onderwijs via het WisWeb
(www.wisweb.nl ) ondersteuning en inhoud die direct in het onderwijs te gebruiken is. We willen ondersteuning voor het wiskunde onderwijs via WisWeb ook komend jaar (2004) blijven aanbieden. Daartoe moet de WisWeb-site onderhouden worden en nieuwe inhouden blijven worden ontwikkeld. De ondersteuning en ontwikkeling willen we aanbieden in de vorm van een abonnement.
Het abonnement omvat de volgende onderdelen:

Meer informatie en een aanmeldingsformulier wordt de komende weken (rond en in de herfstvakantie) aan alle scholen gestuurd. U kunt zich spoedig ook via de websites van het Freudenthal Instituut aanmelden (www.fi.uu.nl en www.wisweb.nl.
Met vriendelijke groet, Martin van Reeuwijk martinr@fi.uu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl