WiskundE-brief nr. 288 12-10-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GRAFISCHE REKENMACHINE NU OOK TOEGESTAAN BIJ CE ECONOMISCHE VAKKEN

NAJAARS-MASTERCLASS RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

NIEUWE STIJL STUDENTEN POSITIEVER OVER AANSLUITING DAN OUDE STIJL STUDENTEN

MEDEDELINGEN SEPTEMBER-UITGAVE EXAMENBLAD

OVERLEG VASTE KAMERCOMMISSIE 29 OKTOBER

DOE MEE AAN DE GROTE GRIEPMETING!


GRAFISCHE REKENMACHINE NU OOK TOEGESTAAN BIJ CE ECONOMISCHE VAKKEN

In Uitleg Gele Katern 16 van 18 juni jl. is de regeling Toelating van de grafische rekenmachine bij het centraal examen in de economische vakken in vwo en havo gepubliceerd. Om geen verwarring te wekken gebeurde deze bekenmaking ruim na het eerste tijdvak van het centraal examen, maar tegelijkertijd was het ook een moment waarop niemand meer met toegestane hulpmiddelen bezig was en wellicht is het daarom veel mensen ontgaan. Concreet houdt de regeling in dat tijdens het centraal examen nu ook bij economie1, economie1,2 en management & organisatie het gebruik van een Grafische rekenmachine is toegestaan. Deze toestemming geldt voor het eerst bij het centraal examen van 2004. De goed-gekeurde en dus toegestane types zijn: Casio cfx 8950Gplus, Hewlett Packard 38G en 39G, Sharp EL 9600, Texas Instruments 83 en 83+. Van alle merken zijn ook de lagere types toegestaan. De regeling is te vinden op www.cfi.nl >> vo >> Gele Katern >> nummer 16, 2003.
bron: Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt Voortgangsjournaal 20


NAJAARS-MASTERCLASS RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

De najaars-masterclass van het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat weer van start. Inmiddels voor het vierde jaar. Het onderwerp is deze keer Redeneren en Bewijzen.
Bij de laatste herziening van het bovenbouwprogramma is de vaardigheid "redeneren en bewijzen" voornamelijk ondergebracht bij de Vlakke Meetkunde. Dat kan heel goed, maar er zijn eigenlijk geen gebieden in de Wiskunde waar je niet hoeft te redeneren en te bewijzen.
In de masterclass kijken we dan ook buiten de meetkunde naar bewijzen en bewijstechnieken. Deze eerste cursus is bedoeld voor zesdeklassers VWO uit de profielen N&G en N&T. In het voorjaar van 2004 zal dezelfde cursus gegeven worden voor de vijfdeklassers uit deze categorie. Deelnemende leerlingen kunnen in het kader van het ZEBRA-project binnen het vak WB de bijbehorende 40 SLU verdienen. Ook bleek in het verleden dat sommige collega's deelname aan de masterclass beschouwden als een (grote) Praktische Opdracht. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en reiskosten van deelnemers zullen worden vergoed. De masterclass wordt begeleid door Wout de Goede en Martha Witterholt, ook heeft Dr. Jaap Top zijn medewerking toegezegd.
Cursusbijeenkomsten in Groningen op
Vrijdag 21 november 2003 14.00 - 16.30 uur ,
Donderdag 4 december 2003 14.00 - 16.30 uur ,
Maandag 15 december 2003 14.00 - 16.30 uur,
Vrijdag 23 januari 2004 10.00 - 15.00.
Voor nadere informatie: Wout de Goede via wdg@math.rug.nl


NIEUWE STIJL STUDENTEN POSITIEVER OVER AANSLUITING DAN OUDE STIJL STUDENTEN

De eerste volledige lichting universiteitsstudenten uit de vernieuwde tweede fase vwo (eerstejaar 2002-2003) blijkt beduidend tevredener dan de laatste volledige lichting vwo-ers oude stijl (2000-2001) over de aansluiting vwo-wo. Dat geldt in het bijzonder voor de vaardigheden in de opleiding, zoals het zelfstandig aanpakken en plannen van studietaken en communicatieve, ICT- en onderzoeksvaardigheden. Wat minder tevreden is deze jongste groep over de aansluiting van de vakinhoud.
In het rapport komt aan de orde dat wiskunde (naast engels) het vaakst genoemd wordt als vak waarbij de aansluiting niet goed is. Dit gebeurt vooral in de sectoren techniek (lees de Technische universiteiten) natuur (lees de fac. wiskunde en natuurwetenschappen) en economie.
bron: www.minocw.nl/brief2k/2003/doc/45028a.PDF


MEDEDELINGEN SEPTEMBER-UITGAVE EXAMENBLAD

III.1.6 Wiskunde A
In tegenstelling tot eerdere publicaties (bijv. examenrooster 2004, examenrooster 2005 in het Hele katern nr 17 van 25 juni 2003) hoeft geen normaal-waarschijnlijkheidspapier en enkel- en dubbellogaritmisch papier in de examenzaal aanwezig te zijn, aangezien het, wanneer nodig, als bijlage bij examens wiskunde A1 of wiskunde A1,2 zal worden verstrekt. Maar het papier met vierkantjes van 1 cm2 dient wel beschikbaar te zijn. ........................................ III.3.4 Wiskunde GL en TL
Het centraal examen heeft in 2004 betrekking op K7, statistiek, en niet op K6, meetkunde. Als gevolg daarvan zal ook eindterm 5 van V1: Rekenen in de meetkunde, niet op het c.e. bevraagd worden.
.......................................... Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007
bron: http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgjwipnfken7?horizon=vg41h1h6n8tw®ime=hfregts


OVERLEG VASTE KAMERCOMMISSIE 29 OKTOBER

De besluitvorming over de vernieuwing van de tweede fase belandt in een definitief stadium. De verregaande reductie van het aantal uren wiskunde is meerdere keren onderwerp geweest in de WiskundEbrief. U kunt zich komende weken op de hoogte houden via de site van de Vereniging van Wiskunde Leraren. U vindt er de meest recente ontwikkelingen, gevolgen voor wiskunde, reacties vanuit de wiskundehoek, links naar beta-organisaties en... u kunt nog steeds uw mening mailen aan de politiek: www.nvvw.nl


DOE MEE AAN DE GROTE GRIEPMETING!

Nu het kouder wordt, breekt ook het griepseizoen weer aan. Kennislink, Natuurwetenschap & Techniek, Kennisnet, de Digitale School, NVON en een groot aantal onderzoeksinstituten in Nederland en Vlaanderen, waaronder het Centrum voor Wiskunde en Informatica, organiseren de ‘Grote Griepmeting’. Het gaat om een onderzoek dat nog nooit eerder op zo’n grote schaal heeft plaatsgevonden en waar zowel artsen, wiskundigen als biologen zeer benieuwd naar zijn.
Tijdens de meting, die wordt uitgevoerd tussen 1 november 2003 en 1 april 2004, kan iedereen via de website www.grotegriepmeting.nl doorgeven of hij verkouden is, dan wel griepverschijnselen heeft. Een kaart van Nederland en België geeft dagelijks in blauw de gevallen van verkoudheid en in rood de griepgevallen aan. Omdat griep een zeer besmettelijke ziekte is, ontstaat na verloop van tijd een ‘film’, waarop te zien is hoe de ziekte zich als een epidemie verbreidt. Omdat dit nog nooit eerder op zo’n grote schaal is geregistreerd, deskundigen hier belangrijke gegevens uit te verkrijgen en ook te komen tot een beter advies voor griepvaccinatie.
Vooral scholen kunnen bijdragen aan dit buitengewoon belangrijke onderzoek Zij kunnen immers heel eenvoudig klassikaal of als groep de ziektegevallen bijhouden. Om aan griep- en verkoudheid aandacht in de les te kunnen besteden, wordt op de website veel informatie opgenomen over de algemene aspecten van virusziekten en worden ook lesbrieven voor leraren geplaatst.
Het project biedt veel mogelijkheden voor het wiskundeonderwijs. In de onderbouw van het v.o. kan o.a. gedacht worden aan

In de bovenbouw bovendien aan bijv. :
 • kansmodellen
 • betrouwbaarheid van steekproeven
 • (dynamische) modellen voor het verloop van een epidemie
 • Ervaringen met een project als de Nationale Doorsnee hebben geleerd dat het werken met echte gegevens niet alleen heel motiverend kan zijn, maar ook verdiepend kan werken. Uiteraard biedt het project tal van mogelijkheden voor practische opdrachten, profielwerkstukken e.d. Bovendien is het wellicht een gouden kans om tot betere samenwerking tussen verschillende beta-vakken te komen, waarbij het voor de hand licht om met name aan het profiel Natuur en Gezondheid te denken.
  Iedereen kan ook meedoen aan een wedstrijd. Welke klas of groep zorgt voor de beste registratie? Welke griepmeter voorspelt het nauwkeurigst hoe het griepseizoen verloopt?
  Als het griepseizoen voorbij is, wordt een symposium gehouden met presentaties van schoolklassen, lezingen van echte griepdeskundigen, een eerste bewerking van de metingen en de prijsuitreikingen. Dit leerzame symposium kan ook via een ‘live webscast’ op internet worden gevolgd.
  Gerard Koolstra


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl