WiskundE-brief nr. 289 EXTRA UITGAVE

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

Help mee!

Het gaat erom spannen!
Woensdag 29 oktober 2003 vindt er besluitvormend overleg plaats met de vaste Kamercommissie voor onderwijs over de plannen van de minister met de tweede fase.

In het gesprek dat de betaorganisaties op 15 oktober met de minister hadden bleek dat zij weliswaar positief stond over het instellen van profielcommissies en een mogelijke invoering van een vierde vak in NT, zij het niet verplicht, maar over de vakken zelf was geen gesprek mogelijk. (zie de brief hierover van de minister naar de tweede kamer)

Dat betekent dat het er nu op aan komt om in deze laatste fase de door ons gekozen Kamerleden ervan te overtuigen dat het wel degelijk van belang is om nog over de vakken te praten, omdat het daarmee niet goed zit. (zie de brief naar de Tweede Kamer van de gezamenlijke betaorganisaties )

Daarvoor vragen we uw hulp. Stuur een mail of brief naar een Kamerlid om hem/haar te wijzen op de gevolgen van de gemaakte keuzes voor wiskunde. Inspiratie kunt u zonodig ook halen uit de brief van de NVvW van 15 augustus 2003 aan de Kamerleden.

Nog even kort waar het om gaat:
In de huidige situatie is er wiskunde op maat, weinig voor de alfa en veel voor de betaleerling. De minister maakt dat onderscheid ongedaan, alle leerlingen krijgen ongeveer evenveel wiskunde.

Dat roept vragen op naar twee kanten

Vraag 1:
Hoe belangrijk is de wiskunde voor de uitgesproken alfa vwo leerling (CM) dat we accepteren dat dit kan betekenen dat er een onoverkomelijke barriere wordt opgeworpen voor het verkrijgen van een diploma, in de wetenschap dat wiskunde voor die leerlingen in een latere studie waarschijnlijk geen rol zal spelen?

Vraag 2:
Hoe onbelangrijk is de wiskunde voor de uitgesproken betaleerling dat we accepteren dat er maar 2 wekelijkse lessen aan dit vak worden besteed ter voorbereiding op een exacte studie, in de wetenschap dat Nederland daarin volstrekt uniek is in de wereld? In de landen om ons heen deinst men niet terug voor aantallen van 5, 6 of zelfs 8 lessen in de week.

En daarbij: Uit een recent naar de Kamer gestuurd evaluatieonderzoek naar de tevredenheid van de tweedefaseleerlingen over de aansluiting op het hoger onderwijs bleek men over veel zaken redelijk tevreden, behalve bij de exacte/technische studies over het niveau van de wiskundekennis die ze hadden opgedaan. Dat moet dus beter, maar de vraag is of je dat verbetert door de forse reductie die nu wordt voorgesteld.

Het antwoord op beide vragen is wat ons betreft duidelijk, we zijn voor onderwijs op maat, en hebben daarom in ons alternatief het vak basiswiskunde in het gemeenschappelijk deel geplaatst, zonder centraal examen. Dat kan voldoende zijn voor de uitgesproken alfa, en het geeft ruimte voor de wiskunde in de profielen, die meer op maat kan worden ingevuld, omdat de overlap die in de plannen van de minister noodzakelijk aanwezig is, grotendeels kan worden weggesneden.

We hebben nog een week om duidelijk te maken dat het ons gaat om het belang van de leerling, om een kwaliteit van het wiskundeonderwijs waar de leerling recht op heeft, en niet om het zoveel mogelijk wiskundelessen geven.

Uw steun is daarbij van groot belang, dus nogmaals: laat uw stem luid en duidelijk horen!!

Alvast hartelijk bedankt

Marian Kollenveld, voorzitter NVvW.

Het sturen van een mail naar een of meer kamer(commissie)leden is heel eenvoudig via de site van de boze beta's www.bozebetas.nl of via de site van de NVvW www.nvvw.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl