WiskundE-brief nr. 291 02-11-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MAILACTIE GROOT SUCCES MAAR RESULTAAT ERG ONZEKER

MINISTER: VOOR HALF NOVEMBER NIEUW VOORSTEL

SUPPLEMENT ZAKBOEK TWEEDE FASE


MAILACTIE GROOT SUCCES MAAR RESULTAAT ERG ONZEKER

Meer dan 500 berichten zijn er totaal via de website van de boze bèta's naar leden van de tweede kamer commissie gestuurd, waarvan veel afkomstig van lezers van deze E-brief. In de vergadering van de tweede kamercommissie van afgelopen woensdag was er volgens de berichten die ik gezien heb veel kritiek op de plannen van de minister en steun voor solidere opzet van het N&T -profiel.
De minister verraste echter vriend en vijand door aan te kondigen binnenkort met een nieuw vorstel te komen waarbij elk profiel een vierde vak zou krijgen dat gekozen zou kunen worden uit een beperkt aantal.
De mogelijke gevolgen zijn lastig in te schatten, mogelijk komt de positie van natuurkunde in N&G weer op de tocht te staan. De consequenties voor wiskunde moeten we afwachten maar er zijn niet zovel positieve tekenen.
Binnen 2 weken zouden de plannen gepubliceerd worden. De minister wil in de tussentijd uitdrukkelijk geen overleg met "het veld'. Dat is tenminste wel duidelijk.
gk


MINISTER: VOOR HALF NOVEMBER NIEUW VOORSTEL

De belangrijkste uitkomst van het overleg dat vandaag, woensdag 29 oktober, plaatsvond tussen de minister en de vaste Tweede Kamer commissie voor onderwijs over de tweede fase havo/vwo is dat minister Van der Hoeven heeft beloofd voor half november een nieuw voorstel voor de invulling van de profielen te presenteren. Dit voorstel was haar antwoord op de overwegend negatieve reacties van de woordvoerders. Bijna alle partijen gaven aan niet zondermeer akkoord te kunnen gaan met de voorstellen van de minister in de brief van 4 juli jl.
Het voorstel van de minister houdt in dat er voor alle profielen een zelfde systematiek gehanteerd zal worden, namelijk drie vaste c.q. verplichte vakken in het profieldeel, één vak dat gekozen moet worden uit een cluster en één vak dat echt vrij gekozen kan worden.
Belangrijk kritiekpunt van de Tweede Kamer was namelijk dat er in het voorliggende voorstel alleen in het profiel Natuur & Gezondheid vier vakken in het profieldeel staan, terwijl dit voor de andere profieldelen drie vakken zijn. De keuzevrijheid in het profiel Natuur & Gezondheid is hierdoor beperkter dan in de andere profielen, hetgeen de aantrekkelijkheid van het profiel niet bevordert, terwijl bijna alle partijen het er over eens waren dat de keuze voor bèta juist bevorderd zou moeten worden. Alle partijen reageerden verheugd op deze inbreng van de minister, die betiteld werd als constructief en creatief. Wel gaven ze allemaal direct aan e.e.a. graag uitgewerkt op papier te willen ontvangen en pas daarna een oordeel te willen geven.
Andere zaken die uitgebreid aan de orde kwamen waren de instelling van profielcommissies en de mogelijke invoering op termijn van een geheel nieuw te ontwikkelen geïntegreerd exact vak, dat smoel zou moeten geven aan het profiel Natuur & Gezondheid* In haar reactie op het advies van de KNAW die de minister op 17 oktober jl. aan de Tweede Kamer heeft gezonden, gaf zij al aan zelf ook voorstander te zijn van de instelling van zogenaamde profielcommissies voor de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Deze commissies zouden zich moeten buigen over de vernieuwing van de bèta-profielen op de lange termijn. Alle partijen waren voorstander van de instelling van profielcommissies. Ook was de meerderheid voorstander van het ruimte geven aan de ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd beta-vak.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl
* redactie: dit moet zijn: Natuur en Techniek, zie ook het volgende artikel van Marlies van Tooren hieronder.


SUPPLEMENT ZAKBOEK TWEEDE FASE

Hoe de discussie tussen minister en Tweede Kamer over de toekomst van de tweede fase verder ook loopt en welk plan binnen twee weken ook gepresenteerd wordt, zeker is wel dat de invoering niet voor 2007 zal plaatsvinden. Voorlopig hebben we dus nog te maken met de 'oude' tweede fase. Sinds de verschijning van de laatste editie van het Zakboek Tweede fase in november 2001 zijn er weer de nodige (nuttige) regelingen verschenen. Ook zijn er teksten inmiddels gedateerd, doordat data reeds verstreken zijn. Het Zakboek doornemende op dit soort zaken, bleek bij twintig trefwoorden de tekst zodanig verouderd te zijn, dat aanpassing nodig was. Ook enkele overzichten waren inmiddels verouderd. Al met al te weinig om een nieuw zakboek voor uit te geven, maar wel voldoende voor een supplement. Dit supplement staat dus niet op zichzelf. Trefwoorden die niet in het supplement voorkomen, staan waarschijnlijk wel in het Zakboek zelf. En er is met betrekking tot dat onderwerp dus niets belangrijks veranderd. Met nadruk zij vermeld dat dit supplement betrekking heeft op de huidige situatie. Er is nog niets in opgenomen over de situatie na augustus 2007. U kunt het supplement vinden in de rubriek downloaden (www.tweedefase-loket.nl/downloaden >> overige publicaties).
N.B. In het bericht van woensdag 29 oktober jl. over het overleg van de minister met de Tweede Kamer stond een storende fout in de laatste regels. Het nieuwe geïntegreerde beta-vak moet uiteraard geen smoel geven aan het profiel Natuur & Gezondheid, maar aan het profiel Natuur & Techniek.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl