WiskundE-brief nr. 297 20-12-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

OVERLEG TWEEDE FASE: 5 FEBRUARI 2004

VOLLEDIG HETEROGENE BRUGKLAS VMBO-T T/M VWO

WISKUNDE EN MUZIEK OP HET KWG WINTERSYMPOSIUM


OVERLEG TWEEDE FASE: 5 FEBRUARI 2004

5 februari vergadert Tweede Kamer over brief minister van 4 december Op de valreep voor het kerstreces heeft de vaste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen van de Tweede Kamer een datum voor een algemeen overleg over de tweede fase vastgelegd. Dit overleg vindt plaats op 5 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Thorbeckezaal.
In dit overleg staat de brief van de minister van 4 december jl., waarin zij een nieuw voorstel voor de opzet van de profielen presenteert, centraal. De Tweede Kamer zal zich eerst positief over deze plannen moeten uitspreken voordat vervolgstappen op weg naar realisering per augustus 2007 kunnen worden gezet. Globaal is de opzet drie verplichte vakken per profiel, n vak te kiezen uit een beperkt cluster en n echt keuzevak in het vrije deel. Voor het profiel Cultuur en Maatschappij maakt de minister een uitzondering. Hier zijn twee vakken verplicht en moeten er twee vakken gekozen worden uit twee beperkte clusters. Echt nieuw in dit voorstel is de verplichting van Management & Organisatie in het profieldeel Economie & Maatschappij. Ook is nieuw dat nu wl het nog te ontwikkelen nieuwe bta-vak is opgenomen als keuzevak in het profiel Natuur & Techniek en in profiel Natuur & Gezondheid. De brief en bijbehorende schema's voor havo en vwo kunt u zowel vinden op de website van het ministerie (www.minocw.nl/brief2k/2003/index.html ) als op onze website in de rubriek downloaden (www.tweedefase-loket.nl/downloaden )
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt


VOLLEDIG HETEROGENE BRUGKLAS VMBO-T T/M VWO

Onze school (Atlas College, locatie Copernicus in Hoorn) hebben wij een volledig heterogene brugklas (vmbo-T t/m vwo). Voor volgend schooljaar willen we een nieuwe methode in de brugklas. Een probleem is echter dat de methodes geen Vmbo-havo-vwo versie meer aanbieden. Zijn er meer schollen die dit probleem hebben en hoe gaan zij daar mee om?
Wordt er een havo-vwo methode aangeschaft en wordt er speciaal lesmaeriaal ontwikkeld voor de vmbo-leerlingen of wordt er een vmbo-havo methode gebruikt met extra opdrachten voor vwo-leerlingen. Misschien andere oplossingen? Graag reacties ( 1-op-1 of via de wiskundEbrief)
m.vr.gr. Nico Admiraal n.admiraal@atlascollege.nl nmadmiraal@multiweb.nl


WISKUNDE EN MUZIEK OP HET KWG WINTERSYMPOSIUM

Op 10 januari 2004 zullen meer dan 100 belangstellenden zich tijdens het wintersymposium van het KWG buigen over inzichten betreffende Wiskunde en Muziek. Het raakvlak tussen beide vakgebieden heeft een lange geschiedenis. Denkt u alleen maar aan het werk van Bach over de juiste stemming van de piano en dat de piano eigenlijk wat stemming betreft een compromis is Meer informatie over het programma en de sprekers is op de website te vinden. Het KWG wil met zijn activiteiten het enthousiasme voor de wiskunde vergroten. Het symposium vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht (vlak bij de Dom. Meld u tijdig aan, dan kunnen we rekening houden met de grootte van de zaal. Bij een grote deelname krijgen we de beschikking over de Aula met daarin een vleugel waarop Loek Dikker het geheel muzikaal zal omlijsten. De aanmelding kan via de website: webserv.nhl.nl/~kamminga/wintersymposium/
BRON: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd )


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl