WiskundE-brief nr. 302 15-02-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007: toelichting van de redactie

AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(1)

AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(2)

AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(3)

OPSPORING VERZOCHT

KOKSMA SYMPOSIUM VRIJE UNIVERSITEIT

WWW.WISKUNDEONDERWIJS.NL


AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007: toelichting van de redactie

Op het artikel over de aanpassingen tweede fase per 2007 ( WiskundEbrief nr 302 ) is een aanvulling gekomen van de heer J.Jimkes, die als toehoorder het tweede fase overleg van woensdag 5 februari heeft gevolgd. U vindt zijn aanvulling onder de kop AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(1). De redactie heeft een reactie hierop gevraagd aan M.van Tooren. Deze vindt u onder de kop AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(2). En voor de de laatste (politieke) stand van zaken, zie AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(3)
redactie


AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(1)

In de laatste WiskundEbrief is een samenvatting opgenomen van het tweede fase overleg op woe 5.febr. in de vaste kamer cie. Deze samenvatting is op twee wezenlijke punten onvolledig. 1. Het voorstel voor het combinatiecijfer wordt niet gesteund door een meerderheid van de leden van de vaste kamer cie. (hetgeen overigens niet betekent dat men de huidige regeling wil handhaven) Dit punt staat dus nog ter discussie. 2. Bij de verplichte tweede MVT (VWO) blijven de uitzonderingsregels(zie toelichting vwo brief minister d.d.4 juli 03) onverkort van toepassing.Hetgeen o.a. betekent dat een N-leerl. die ernstige problemen heeft met de tweede MVT hiervoor een ander vak mag kiezen (een en ander ter beoordeling van de school).

Noot van de redactie:
De heer Jimkes heeft punt 2 nog nader toegelicht gezien het antwoord bij AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(2) van M.van Tooren:

De informatie over de uitzonderingsclausule voor N-leerl.lijkt me wel degelijk van belang voor met name de wiskundigen en andere beta-docenten,omdat zij tegen het zonder meer verplicht stellen van de tweede MVT steeds bezwaar hebben gemaakt . Door de uitzonderingsclausule niet te vermelden zou de indruk kunnen ontstaan dat hij is verdwenen, hetgeen niet het geval is. Het punt is in zijn geheel niet meer aan de orde geweest. De meest simpele oplossing lijkt me om de bewuste passage uit de 4 juli brief te citeren onder de vermelding

Jan Jimkes

AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(2)

Hij heeft wel een beetje gelijk, inzoverre dat het punt van het combinatiecijfer aan de orde is geweest, dat meerdere commissieleden er niet blij mee waren, maar toch al weer inbonden toen duidelijk werd dat de cijfers wel apart zichtbaar worden op de eindcijferlijst en niet 'verdwijnen' in een combinatiecijfer. Bovendien is het aantal koppen in een commissie niet gelijk aan een meerderheid in de kamer, want daarbij is de omvang van de fractie bepalend. Als het CDA het eens is met de minister, dan kunnen SP en Groenlinks het niet eens zijn en dan lijkt het twee tegen één, maar de verhouding ligt dan in de kamer toch bijna andersom (CDA heeft meer dan 40 zetels en Grl en SP samen nog geen 20)! De minister was heel gedecideerd in haar antwoord en zei dat het combinatiecijfer nog wel bij de bespreking van het wetsvoorstel aan de orde komt. Wellicht dat het dan 'verzacht' wordt, bijvoorbeeld door verplicht te stellen dat voor het pws in ieder geval een voldoende gehaald moet worden (nu is de grote angst van veel mensen dat een slecht pws gecompenseerd kan worden door een mooi cijfer voor maatschappijleer of levensbeschouwing). Kortom, mijn inschatting is dat het er gewoon komt (het is natuurlijk wel een oplossing voor de klacht van veel mensen nu dat de kleine vakken evenzwaar tellen als de grote profielvakken) en het leek me verstandig mensen nu alvast aan dat idee te laten wennen.
Wat betreft die vrijstellingsmogelijkheid voor de mvt: daarover is in de kamer niet eens gesproken, dus daarom kwam het ook niet in mijn bericht voor, want ik heb er niet eens aan gedacht. Als je volledig wil zijn, zou dat er misschien bij moeten (maar dan moet er misschien nog wel meer bij, bijvoorbeeld de uitslagregel, een opmerking over het gymnasium). Talendocenten vinden de verruimde vrijstellingsmogelijkheid helemaal niets (begreep ik uit de Heelmeesters nieuwsbrief), want die zijn bang dat in de praktijk die taal in het gd door geen enkele N-leerling meer gevolgd wordt (m.i. zal dat wel meevallen, want daarvoor kun je in het inrichtingsbesluit wel wat regelen, bijvoorbeeld dat er een hele goede reden moet zijn voor vrijstelling) en ik begrijp niet waarom wiskunde leraren hier blij van zouden moeten worden!
Met vriendelijke groet,
Tweede Fase Adviespunt Marlies van Tooren voorlichting Tweede Fase Adviespunt


AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007(3)

In een ingelast plenair overleg met de minister heeft de vaste kamercommissie voor onderwijs donderdagmiddag 12 februari een motie ingediend met als doel de zaken die in het overleg van 4 februari waren afgesproken helder vast te leggen.
Het verslag van het overleg liet naar de mening van alle woordvoerders te veel open einden. Ook de berichtgeving in de kranten gaf de indruk dat de verschillende partijen verdeeld waren, terwijl dit op de hoofdpunten juist niet zo was
. In de motie wordt de minister gevraagd om binnen een maand de Kamer te informeren over de exacte opdracht aan de profielcommissies en de samenstelling van de twee profielcommissies. In de motie wordt tevens aangegeven welke vragen aan de profielcommissies voorgelegd moeten worden. Ook wordt in de motie uitdrukkelijk gesteld dat het wetgevingstraject geen vertraging op mag lopen. De minister reageerde positief op de motie. Wel gaf ze aan aan dat als gewacht moest worden op een antwoord c.q. advies van de profielcommissies het wetgevingstraject op bepaalde punten mogelijk wel vertraagd zou kunnen worden. Naar haar mening moeten de profielcommissies zich beperken tot de profieldelen en zeker niet de discussie over de inrichting van de totale tweede fase over doen. Dinsdag 17 februari wordt de motie in stemming gebracht. Gezien het feit dat de motie is ondertekend door alle woordvoerders lijkt dit een formaliteit. De tekst van de motie kunt u vinden door op de volgende link te klikken: http://www.tweedefase-loket.nl/downloaden/index.php#2.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


OPSPORING VERZOCHT

Op deze manier zou ik graag een oproep willen doen bestemd voor Annie Bos, in het verleden wiskundedocente.
Medio mei/juni 2004 komt er een reünie van de havo 5 klas die in 1979 eindexamen hebben gedaan op St.Agnes te Amersfoort. Dit was een PABO met een havo top(4havo/5havo). Annie Bos gaf aan de havoklassen wiskunde.
Zij studeerde daarnaast kunstgeschiedenis. Het kan dus heel goed mogelijk zijn dat zij niet meer werkzaam is als wiskundedocente, maar misschien zijn er mensen die haar nog wel kennen en weten waar zij nu woont.
Aangezien ik nu zelf wiskundedocente ben dacht ik aan deze site voor een oproep. Annie is een van de weinige die nog niet bereikt is door de organisatoren. Bij deze dus graag reacties over of door Annie Bos, via mijn email-adres: lblom@blaucapel.nl
Alvast dank, Lilian Blom


KOKSMA SYMPOSIUM VRIJE UNIVERSITEIT

Op woensdag 21 april 2004 organiseert de afdeling Wiskunde van de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit voor een breed publiek een symposium naar aanleiding van de honderdste geboortedag van J. F. Koksma (1904-1964), voornaamste grondlegger van de beoefening van de wiskunde aan de VU.
Plaats: Zaal D 107, Gebouw voor Wiskunde en Natuurwetenschappen, Vrije Universiteit
14.30: Ontvangst
14.45: Opening door Prof. dr. Wim Hogervorst, decaan van de Faculteit der Exacte wetenschappen
14.50-15.20: Drs. Hendrik Blauwendraat (VU): Koksma en de VU.
15.20-15.50: Dr. Gerard Alberts (CWI): Koksma en wiskundig Nederland.
Pauze
16.10-16.40: Prof. dr. Rob Tijdeman (UL): De wiskunde van Koksma na Koksma.
16.45-17.05: Prof. dr. Cor Baaijen (VU, em.): Persoonlijke herinneringen aan Koksma.
17.05: Het eerste exemplaar van "Hendrik Blauwendraat, Worsteling naar Waarheid, de geschiedenis van wiskunde en informatica aan de VU, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2004" zal worden aangeboden aan het college van bestuur van de VU.
17.15: Borrel
Voorzitter: Teun Koetsier
Aanmelding en inlichtingen: Maryke Titawano maryke@few.vu.nl


WWW.WISKUNDEONDERWIJS.NL

Tijdens de Nationale Wiskunde Dagen Dagen te Noordwijkerhout is een nieuwe website ten doop gehouden. Deze "wiskundeonderwijs webwijzer" - is het initiatief van de samenwerkende niet-commerciële wiskunde (onderwijs) websites in Nederland, waaronder die van het Freudenthal Insituut, het APS, de Ned. Vereniging van Wiskundeleraren, het Koninklijk Wiskundig Genootschap, de Digitale School, WisBase, Pythagoras, Vierkant voor Wiskunde en Kennislink.
De bedoeling is om - o.a. door overzichten per onderwerp en zoekmogelijkheden op meerdere websites (tegelijk)- de steeds groeiende hoeveelheid informatie en bruikbaar materiaal toegankelijker te maken, met name voor leerlingen en docenten.
www.wiskundeonderwijs.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl