WiskundE-brief nr. 303 22-02-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ALGEBRA: EEN VERLOREN ZAAK OF EEN UITDAGING

ZEBRA 10: FRACTALS

NASCHOLINGSCURSUS GETALLEN

BERNOUILLI-LEZING EN LERARENMIDDAG

WISKUNDE OOK VOOR RELATIEPROBLEMEN


ALGEBRA: EEN VERLOREN ZAAK OF EEN UITDAGING

De klacht in (in ieder geval het Nederlandse) hoger onderwijs in bèta en techniek is dat de afgestudeerden van het voortgezet onderwijs steeds minder algebraïsch competent zijn. In een minisymposium binnen het Nederlands-Belgisch Mathematisch Congres op Vrijdag 16 en zaterdag 17 april 2004 besteden we op de zaterdagochtend aandacht aan de aard van deze problematiek, mogelijke aanpakken én discussie met de aanwezigen over hun ervaringen en partiële oplossingen.
Centraal in de inleidingen en de discussie zal het gebruik van computeralgebra staan: de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden en uitdagingen.
Inleiders Bert Zwaneveld (Open Universiteit Nederland): aard en oorzaak van de problematiek. Dirk Janssens (Katholieke Universiteit Leuven): positieve ervaringen met het gebruik van een computeralgebra in een voorbereidende universitaire cursus
http://www.uvt.nl/nmc2004


ZEBRA 10: FRACTALS.

Zebra nummer 10 getiteld "Fractals" uitgegeven door Epsilon, zal hoogstwaarschijlijk herdrukt worden. Aangezien er ongetwijfeld verbeteringen mogelijk zijn, houden wij ons aanbevolen voor opmerkingen, aanmerkingen en suggesties. Met name willen wij dit vragen aan docenten die "veldervaring" hebben met deze Zebra voor de invulling van de ruimte die beschikbaar is in VWO 5 en 6 voor het keuze onderwerp. Stuur uw commentaar of suggestie svp naar ihoveijn@zonnet.nl Met alvast onze dank voor uw medewerking.
Igor Hoveijn en Jan Scholtmeijer


NASCHOLINGSCURSUS GETALLEN

Dit voorjaar organiseert het instituut Ratio de cursus Getallen. Getallen vormen de basis van wiskunde. Bovendien zijn getallen leuk en spannend. In deze nascholingscursus zullen op een elementair niveau de onderwerpen kettingbreuken, talstelsels en fractals besproken worden. U wordt ge-informeerd over de achtergronden van de onderwerken en u krijgt de gelegenheid door eigen onderzoekjes deze fascinerende onderwerpen verder te verkennen. Uw bevindingen worden met de groep besproken.
De cursus is zowel voor eerste- als voor tweedegraads wiskundedocenten. Meer informatie vindt u op de website
www.ratio.kun.nl/nascholinggetallen


BERNOUILLI-LEZING EN LERARENMIDDAG

De Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde heeft als algemeen doel het onderzoek in de Wiskunde te bevorderen. Elk jaar wordt hiertoe een lezing georganiseerd, nu reeds meer dan 10 jaar. Illustere sprekers traden hiervoor op, waaronder recentelijk Jacques Laskar van het Bureau des Longitudes (Parijs) en Robbert Dijkgraaf van de UVA.
Dit jaar is de Johann Bernoulli-lezing op 23 maart a.s. vanaf 19:30 uur in de Aula van het Academiegebouw van de RUG, Broerstraat 5 te Groningen. De lezing wordt gehouden door Prof. Dr. Ir. Bart de Moor van de Katholieke Universiteit Leuven (website www.esat.kuleuven.ac.be/~demoor/) en heeft als titel SYSTEMS BIOLOGY: A NEW MATHEMATICAL FRONTIER Voorafgaand is er een korte laudatie door Prof. Dr. Ir. Jan C. Willems, emeritus hoogleraar aan de RUG. Na afloop is er een receptie.
Het Onderwijsinstitituut voor Wiskunde en Informatica van de RuG knoopt jaarlijks aan deze lezing een lerarenmiddag vast, zodat het geheel een mooie nascholingsaktiviteit wordt. Het programma van de lerarenmiddag/avond ziet er als volgt uit:
15.00 - 15.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.30 - 16.15 uur Dr. Marco Martens, RUG
16.15 - 16.30 uur Koffie en thee
16.30 - 17.15 uur Dr. Jaap Top, RUG
17.30 - 19.00 uur Warme maaltijd
19.30 - 21.00 uur Bernoulli-lezing door Prof. Dr. Ir. Bart de Moor
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, vooraanmelding is wel noodzakelijk. U kunt zich opgeven voor 8 maart a.s. per email bij Ineke Kruizinga (onderwijsbureau@math.rug.nl ) of per post (Instituut voor Wiskunde & Informatica, t.a.v Ineke Kruizinga, Postbus 800, 9700 AV Groningen) onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam: School: Emailadres: Neemt wel/niet deel aan de warme maaltijd
Indien u een nascholingscertificaat wilt ontvangen, wilt u dan ook uw geboortedatum en -plaats opgeven?
Met vriendelijke groeten, Wout de Goede wdg@math.rug.nl


WISKUNDE OOK VOOR RELATIEPROBLEMEN

Wat heb ik nou aan algebra? Nu ik voor de keuze sta zong Loeki Knol jaren geleden.De veronderstelde onmacht van wiskundige methoden bij problemen die met relaties te maken hebben wordt door recent onderzoek (verder) onderuit gehaald. In samenwerking met klinisch psycholoog John Gottman en anderen ontwikkelde wiskundig James Murray (verbonden aan de University of Washington- Seattle) een eenvoudig, maar verrassend nauwkeurig model dat voorspelt of een huwelijk standhoudt of niet. Bovendien zijn uit het model conclusies te trekken voor een succesvolle aanpak van relatieproblemen. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het recentelijk verschenen boek 'The Mathematcs of Marriage: Dynamic Nonlinear Models'.
Een kort artikel van de hand van Murray is via www.hero.ac.uk/research/archive/marital_mathematics5362.cfm te bekijken.
Meer info via www.nature.com/nsu/040209/040209-18.html


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl