WiskundE-brief nr. 314 30-05-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[at]hccnet.nl of we-b[at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GEZOCHT: IVBO-METHODE VOOR LWOO/IVBO-LEERLINGEN

MEDEREIZIGER NAAR DENEMARKEN

WEBSITE WWW.WIRISONLINE.NET OPERATIONEEL

EXAMEN VWO WISKUNDE B1, B12

WAAR ZIT DE WISKUNDEKNOBBEL?


GEZOCHT: IVBO-METHODE VOOR LWOO/IVBO-LEERLINGEN

Weet iemand ook of er nog ergens een goede IVBO-methode op de markt is die voor LWOO/IVBO-leerlingen geschikt is? De oude "netwerk" ivbo-methode is tot nu toe de enige geschikte gebleken bij ons, ook taalkundig, maar ook flink verouderd, we zijn hard toe aan vernieuwing. Er zijn nu alleen nog maar VMBO-methodes.
Getal en Ruimte heeft wel een i-werkboek erbij, maar dit is niet toereikend voor onze VSO-leerlingen waarvan een groot deel ook nog met taalproblemen te kampen heeft.
Er zijn vast meer (VSO)docenten die problemen hebben met het vinden van een goede wiskunde-methode voor taal-zwakke en andere leerlingen met leerproblemen die werken op het oude ivbo-niveau. Ik hoop dat er mensen zijn die me verder kunnen helpen!


GEVRAAGD: MEDEREIZIGER NAAR DENEMARKEN

Ik ga in juli naar de ICME-conferentie in Denemarken. Ik zoek iemand met de auto naar Denemarken gaat en tegen vergoeding bereid is >een passagier mee te nemen
Groetjes
henk rozenhart henk_rozenhart[at]hotmail.com


WEBSITE WWW.WIRISONLINE.NET OPERATIONEEL

Leerkachten wiskunde en wetenschappen kunnen de komende maanden gratis kennis maken met de mogelijkheden van Wirisonline. Wirisonline is een computer algebra systeem dat de mogelijkheid biedt om via het Internet numerieke en symbolische berekeningen alsook grafische voorstellingen te maken, meetkundige constructies uit te voeren en e-learning lesmateriaal voor wiskunde te ontwikkelen. Wirisonline biedt een uitermate eenvoudige en goedkope oplossing voor de integratie van ICT in de wiskunde en ook wetenschappen. Wirisonline bundelt de kracht van de bestaande pakketten tot één geïntegreerd systeem waarbij de gebruiksvriendelijkheid primeert. De technische drempels mogen immers geenszins een hinderpaal zijn om de PC op een didactisch verantwoorde manier aan te wenden tijdens het leerproces. Wirisonline gebruikt men om wiskunde te leren zonder vooreerst te leren hoe men Wirisonline moet gebruiken! Het concept van Wiris is uniek door het feit dat de software zich op één centrale server bevindt. Omdat gebruikers geen bijkomende software moeten installeren en enkel dienen te beschikken over een Internetaansluiting vervalt één van de belangrijkste obstakels voor het aanwenden van de PC in de wiskundeles. De gebruiker voert de wiskundige opdrachten in via een webpagina. De aanvraag tot berekening wordt naar de centrale server gestuurd, daar verwerkt, en een ogenblik later worden de resultaten getoond in een webpagina. Eenvoudiger kan niet! De interface werd voor 99% vertaald naar het Nederlands. De komende weken zullen de resterende commando's die men manueel kan ingeven eveneens vertaald worden naar het Nederlands.
De gebruikershandleiding zal binnenkort in het Nederlands beschikbaar zijn via de website. Een aantal demonstratiebestanden werden ontwikkeld. Nascholing wordt o.a. georganiseerd in samenwerking met het Regionale Expertise Netwerk en het VVKSO. De eerste contacten werden eveneens gelegd met uitgevers van wiskundehandboeken om het gebruik van Wirisonline op te nemen in hun vernieuwde handboekenreeksen. Wirisonline is ook het ideale hulpmiddel bij het voorbereiden van lesmateriaal en als ondersteuning voor leerlingen.
Meer info via de website www.wirisonline.net
In het najaar zal de dienst verder beschikbaar zijn voor scholen en gebruikers via betalende logins. De kostprijs voor een schoollicentie per gebruiker zal slechts 2 Euro (jawel slechts twee Euro) bedragen.
mvg ivan.dewinne[at]pandora.be


EXAMEN VWO WISKUNDE B1, B12

Bij het examen VWO wiskunde B1, B12 wordt bij onderdeel 14, resp. 8 gesteld dat de grafiek van f4 een rechthoek in twee gebieden verdeelt. Dit is pertinent niet waar, het zijn er vier omdat de toppen van de kromme op de lijn y = 3 liggen.
Ik heb altijd begrepen dat de examenkandidaten bij een onderdeel waar een fout in zit de punten geschonken krijgen. Het CEVO reageert in de trant van ‘ja, ze zullen toch wel doorhebben wat er bedoeld wordt’ maar doet verder niets. Er is ook geen reactie gekomen van de centrale normenvergadering.
Hoe nu verder met dit onderdeel?
Ad Verschuren


WAAR ZIT DE WISKUNDEKNOBBEL?

Recent neuropsychologisch onderzoek laat zien dat bij wiskundig begaafde leerlingen het verkeer tussen linker- en rechterhersenhelft efficienter is dan bij anderen.
Uit eerder onderzoek is bekend dat de hersenen van wiskundige begaafde kinderen verschillen van die van anderen. Anders dan bij gewone leerlingen blijkt de rechterhersenhelft van wiskundig begaafde leerlingen uitzonderlijk actief bij de verwerking van informatie, zelfs van talige informatie. Verder zijn hersenen van wiskundig begaafde leerlingen in staat hun activiteiten razendsnel te wisselen van links naar rechts en omgekeerd. In het recente onderzoek van Micheal O´Boyle en Harnam Singh werd gewerkt met drie testgroepen: wiskundig begaafde jongeren, normaal begaafde jongeren en studenten (allen van het mannelijk geslacht). De testpersonen werd gevraagd in testafbeeldingen letters te vergelijken op twee schaalniveaus, groot en klein. De test werd afgenomen onder drie verschillende condities: twee letters voor alleen het linkeroog (=rechterhersenhelft), twee letters voor alleen met het rechteroog (=linkerhersenhelft) en voor elk oog een letter (beide hersenhelften). Wiskundige begaafde leerlingen scoorden op de bilaterale test beter dan op de unilaterale, voor de beide andere testgroepen was dat juist andersom. De resultaten suggereren dat een betere neurologische interactie tussen beide hersenhelften het wiskundig begaafde brein onderscheidt van gewone hersenen.
www.apa.org/journals/neu/press_releases/april_2004/neu182371.pdf
BRON: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[at]hccnet.nl of g.koolstra[at]chello.nl