WiskundE-brief nr. 316 13-06-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDE HAVO EN VWO: WAT IS WIJSHEID? (reactie)

TWEEDE CORRECTIE

VACATURES WISKUNDE (ADVERTENTIES)


WISKUNDE HAVO EN VWO: WAT IS WIJSHEID? (reactie)

(reactie n.a.v. artikel Peter Kop, WiskundEbrief nr 315)

Ik ben blij met alle bijdragen die verschenen zijn over het onderwerp aansluiting VO-HO in de WiskundE-brief; zeker ook met het artikel van Peter Kop. Blijkbaar ben ik echter in sommige gevallen niet duidelijk genoeg geweest. Vandaar dat ik enkele punten nog wil toelichten.
A. Ik wil beslist aannemen dat toenmalige leerplancommissies “tweede fase” en “W12-16” oprechte bedoelingen hebben gehad om het onderwijs te verbeteren. Maar er zijn blijkbaar onvoldoende pogingen in het werk gesteld om te controleren of “het plan” inderdaad ook gedragen werd en wordt door “het veld”. Met vele wiskundedocenten de problematiek bespreken is blijkbaar bij lange na niet voldoende. Bij elke rigoureuze koerswijziging dient verder m.i. kort daarop een controle ingebakken te worden om eventuele onvoorziene calamiteiten te pareren. Gezien de uitslag van de enquête durf ik ronduit te stellen, dat die laatste vangnetconstructies niet hebben plaatsgevonden.
B. De “neerwaartse spiraal” slaat niet op de keuzes voor bepaalde leerplannen van de afgelopen 20 jaar. Met dit fenomeen doel ik namelijk op de kwaliteit van de toekomstige collega’s die zich aandienen bij de opleidingen voor onderwijzer of docent. Deze uitspraak kan mogelijk uitgelegd worden, als dat ik groot onrecht zou aandoen aan de toekomstige collega’s. Er zijn er nogal wat die, met veel enthousiasme en de juiste capaciteiten, op het punt staan het onderwijs binnen te stappen. Natuurlijk die bestaan, maar er zijn ook anderen…… De instroomeisen van de opleidingen zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld (neem als voorbeeld o.a. de route VMBO-PABO). Rendementscijfers doen daarna hun werk. Als ik goed bronnenmateriaal ter beschikking zou hebben, zou ik hiervan met plezier een statistisch overzicht maken. Maar het zij nogmaals gezegd: om dit probleem op te lossen is er heel veel geld nodig.
C. Het onderwijs moet de uitdagingen aangaan die de samenleving ons biedt. Vanuit de eisen die de maatschappij oproept moet m.i. een route (=leerplan) gemaakt worden. Niet omgekeerd, maar echt van boven naar beneden. Als het niveau niet van bovenaf bewaakt wordt, blijft “inflatie” voortdurend op de loer liggen. Zeker als de normering voortdurend aangepast wordt aan de gemiddelde scores op een CSE. Deze cijfers die door aanpassing tot stand zijn gekomen, worden door leken (o.a. minister van onderwijs) aangevoerd als bewijs voor een geslaagd experiment en/of onderwijsvernieuwing.
Uiteraard wil een goede docent graag aansluiten bij het beginniveau van zijn nieuwe leerlingen. Maar dat is heel wat anders dan een leerplan ontwikkelen.
D. Mijn visie is dat éérst die aansluitingsproblematiek in kaart gebracht en opgelost moet worden. Daarna ervoor zorgen dat zo’n probleem zich niet meer kan voordoen. Tenslotte eens kijken welke leerstof aan vernieuwing toe is. Maar hou a.u.b. contact met “het veld” en luister naar hen! En blijf als commissie niet in een ivoren toren zitten om van daaruit met luidsprekers docenten proberen te overtuigen.
Met vriendelijke groet, Bram Theune


TWEEDE CORRECTIE

Evenals vorig jaar heb ik als tweede corrector het examenwerk van een examinator ontvangen waarop geen onvolkomenheden of fouten waren aangegeven. Alleen een A-viertje met de deelscores was toegevoegd.
Men herinnert zich ongetwijfeld nog wel de discussie die vorig jaar in de WiskundE-brief naar aanleiding van dezelfde kwestie is gehouden en de oproep van de Vereniging in het meinummer van Euclides om " lief te zijn voor uw tweede corrector " en " transparant en controleerbaar " te zijn. Mijn eerste reactie was dan ook om het examenwerk ongezien terug te sturen, maar na telefonisch overleg tussen de wederzijdse scholen is mij medegedeeld dat ik dat niet mocht doen en dat ik het onbeschreven examenwerk gewoon helemaal moest nakijken, desnoods met gerichte steekproeven als ik in tijdnood zou komen.
Argument: er stond nergens expliciet vermeld dat er op het examenwerk aantekeningen moesten worden gemaakt t. b.v de tweede corrector.
Bij navraag bij diverse collega's, ook van andere vakken, bleek tot mijn verbazing dat er nog steeds docenten zijn die denken dat het verboden is om op het examenwerk van hun leerlingen aantekeningen voor de tweede corrector te maken.
Ik heb daarom de NVvW verzocht om bij het CEVO te vragen of zij vanaf volgend jaar bij het correctiemodel de regel willen toevoegen dat " onvolkomenheden op het werk moeten worden aangegeven " zoals in 1987 voor het laatst is gebeurd en volgens de inspectie daarna door de deregulering is weggelaten met als gevolg de steeds groter wordende landelijke onduidelijkheid over deze kwestie met alle ellende van dien.
Peter de Leeuw Emmauscollege Rotterdam.
Naschrift redactie: zie de WiskundEbrieven nr. 276-278 van schooljaar 2002-2003


VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

Gevraagd per 1 augustus 2004 of zo spoedig mogelijk, docent WISKUNDE eerste graads bevoegdheid Voor 1,0 fte(ca.25 lesuren)
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT GYMNASIUM THORBECKEPLEIN 1 3818 JL A’FOORT
RECTOR MW.DRS.P.M.JAGTMAN TEL: 033-4613944 internet: WWW.JVO.NL
INLICHTINGEN EN REACTIES: info@jvo.nl

VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

Voor docenten die geintersseerd zijn in nieuwe ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs en dit in willen zetten bij het opleiden van nieuwe leraren is er ruimte op de Hogeschool van Utrecht. Zie de vacaturesite van de Hogeschool: www.hvu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl