WiskundE-brief nr. 318 27-06-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

HERIJKING 2e FASE

VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)


HERIJKING 2e FASE

Het zal de oplettende wiskundedocent niet ontgaan zijn, dat er in 2007 veel veranderd wordt bij het vak wiskunde.
Minder uren, andere leerstof en dus ook een ander examen.
Evenmin zal het die docent ontgaan zijn, dat de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren luid geprotesteerd heeft tegen de plannen van de minister.
Er is op veel plaatsen en op veel manieren geprobeerd haar van haar dwaalwegen te laten keren. Maar het lijkt erop, dat zij niet naar de mensen in het veld wil luisteren.
Daarom zal het, zover de vereniging het kan overzien, wel eens zo kunnen worden, dat het wiskundeB-onderwijs in Nederland vanaf 2007 met 2 of 3 lesjes in de week gestalte moet krijgen. Dit in schril contrast met de ons omringende landen alwaar het gemiddelde op 5 of 6 ligt.
Om niet voor voldongen feiten gesteld te worden heeft de NVvW de werkgroep Havo/Vwo gevraagd eens na te denken over hoe dit nu zou moeten.
Uitgaande van de oude programmas hebben zij gekeken hoe er drie vakken gemaakt kunnen worden, Wiskunde a, ab en b, die zoveel mogelijk disjunct moeten zijn.
Zij hebben hun bevindingen in een rapport aan het bestuur aangeboden en nu wil het bestuur graag de mening van de leden weten over dit rapport.
Daarom nodigt het bestuur de leden uit dit rapport bij de ledenadministratie aan te vragen en ons te laten weten wat u ervan vindt.
Aanvragen per e-mail bij: ledenadministratie@nvvw.nl
Inlichtingen per e-mail bij: henk_rozenhart@hotmail.com of wkuipers@worldonline.nl


VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

Het Montessori Lyceum Amsterdam (vmbo-T, havo, vwo) heeft m.i.v. volgend schooljaar een vacature WI voor 0,4 - 0,7 fte, waarvan 0,3 fte ziektevervanging. Met nadruk wordt gevraagd om een nieuwe collega die zich in wil zetten voor vakoverstijgende onderwijsvernieuwing.
Voor nadere info wordt verwezen naar onze website (www.msa.nl ), inlichtingen en sollicitaties kunt u, per email richten aan P.Spoon,(peterspoon@msa.mla.nl ) , uiterlijk donderdag 1 juli.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl