WiskundE-brief nr. 325 10-10-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

PROFIELCOMMISSIE N&T/N&G VAN START

KWALITEIT NEDERLANDS WISKUNDEONDERZOEK

NAJAARS-MASTERCLASS VWO 5 - 6


PROFIELCOMMISSIE N&T/N&G VAN START

[6 oktober 2004]
Vandaag wordt de profielcommissie N&T/N&G officieel genstalleerd. Voorzitter is dr. J.G.F. Veldhuis, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht. Het secretariaat wordt gevoerd door de SLO
Naast de voorzitter bestaat de commissie uit 15 leden, waaronder Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf (Hoogleraar mathematische fysica - UvA) en Drs. Wim Kleijne (tot voor kort de deskundige binnen de inspectie voor wiskunde)
De commissie moet een advies uitbrengen "over de manier waarop de noodzakelijke vernieuwing van de btavakken gestalte kan krijgen, zowel wat betreft de inhoud, de didactiek, de examens als de cultuur in en rond die vakken. De vernieuwing moet erop zijn gericht, dat btavakken leerlingen meer stimuleren om een vervolgopleiding op het gebied van bta/techniek te kiezen. De commissie adviseert ook over de vraag, welke gevolgen een dergelijke vernieuwing zal moeten hebben voor de opleidingen in het hoger onderwijs". De commissie NT/NG moet daarnaast specifiek adviseren over "een nieuw gentegreerd btavak, in eerste instantie bedoeld als profielkeuzevak voor het profiel N&T: visie op het vak, hoofdlijnen van mogelijke inhouden, de manier waarop dit vak het aantrekkelijker maken van het bta-onderwijs zou kunnen stimuleren, de ontwikkeling van het vak o.a. in de vorm van proefprojecten, de gewenste ondersteuning, de organisatorische aspecten van de voorziene modulaire opbouw, de leraren, de examens en de leermiddelen" en "of het nieuwe vak op termijn in het profiel N&T opgenomen zou kunnen worden als een verplicht vak, de voorwaarden waaronder dit zou kunnen en de criteria en procedure om te bepalen of daaraan voldaan wordt." M.b.t. de profielkeuzevakken in het profiel N&G moet de commissie adviseren over de mogelijkheid de keuze te beperken tot natuurkunde en aardrijkskunde.
De minister verwacht een advies op hoofdlijnen dat vr 1 januari 2005 wordt uitgebracht.


KWALITEIT NEDERLANDS WISKUNDEONDERZOEK

Met de kwaliteit van het Nederlandse wiskundeonderzoek is niets mis, maar het voortbestaan ervan wordt bedreigd door een gebrek aan zichtbaarheid en lage onderzoekers- en studentenaantallen. Dit valt te lezen in het visitiatierapport dat op donderdag 7 oktober in Utrecht is gepresenteerd. Een commissie van buitenlandse wiskundigen heeft de kwaliteit van de Nederlandse universitaire wiskundeonderzoeksprogramma's uit de periode 1996-2001 onderzocht. Onderzoeksvisitaties zijn in 1993 door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten ingevoerd om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek te toetsen.
De huidige visitatieronde is de tweede in zijn soort, het eerste visitatierapport verscheen in 1997. Het rapport uit 1997 oordeelde dat "Nederlandse wiskundigen in de internationale top vijf meedraaien". Het nieuwe, engelstalige visitatierapport constateert dat het niveau van het wiskundeonderzoek hoog is. Zuiver wiskundeonderzoek, traditioneel sterk vertegenwoordigd in Nederland, behoort tot de wereldtop. Toegepast onderzoek scoort in dit rapport iets minder sterk. Om de belangstelling voor wiskunde te vergroten, ziet de commissie graag meer wiskundeleraren met een wetenschappelijke opleiding. Aan de Nederlandse universiteiten werkten in de periode 1996-2001 ongeveer 360 mensen full-time in wiskundeonderzoek. Per jaar waren er gemiddeld 60 promoties en werden er zo'n 900 artikelen in vakbladen en proceedings gepubliceerd.
URL: www.qanu.nl/comasy/uploadedfiles/MATHEMATICSinternet.pdf
Bron: WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


NAJAARS-MASTERCLASS VWO 5 - 6

De najaars-masterclass van het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat weer van start. Het onderwerp is deze keer Niet-Euclidische Meetkunde. Dit thema is gekozen omdat leerlingen direct nieusgierig blijken te worden als je er met ze over praat en omdat er materiaal van Iris Gulikers ligt dat na gebruik in de masterclasses van dit jaar, al dan niet aangepast, zal worden uitgegeven in de Zebra-reeks. Deze eerste cursus is bedoeld voor zesdeklassers VWO uit de profielen N&G en N&T. In het voorjaar van 2005 zal dezelfde cursus gegeven worden voor de vijfdeklassers uit deze categorie. Deelnemende leerlingen kunnen in het kader van het ZEBRA-project binnen het vak WB de bijbehorende 40 SLU verdienen. Ook bleek in het verleden dat sommige collega's deelname aan de masterclass beschouwden als een (grote) Praktische Opdracht en zelfs is het al voorgekomen dat leerlingen met wat extra werk een profielwerkstuk aan de masterclass koppelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en reiskosten van deelnemers zullen worden vergoed. De masterclass wordt begeleid door Wout de Goede en Iris Gulikers, ook heeft Prof. Dr. Henk Broer zijn medewerking toegezegd.
Cursusbijeenkomsten in Groningen op
Vrijdag 19 november 2004 14.00 - 16.30 uur Zaal RC 255
Donderdag 2 december 2004 14.00 - 16.30 uur Zaal RC 255
Maandag 13 december 2004 14.00 - 16.30 uur Zaal RC 250
Vrijdag 21 januari 2005 10.00 - 15.00 Zaal RC 255
U kunt enige van uw leerlingen inschrijven door te bellen met Ineke Kruizinga (050 - 3633977) of door namen en e-mailadressen te mailen naar wdg@math.rug.nl, martha@math.rug.nl (ook voor inlichtingen).
Wout de Goede


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl