WiskundE-brief nr. 344 17-04-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GEBRUIKERSEXEMPLAREN EPN (reacties)

WAT IS ER AAN DE HAND IN WISKUNDELAND?

WISKUNDE VERPLICHT VOOR DE PABO?

MINISTER STELT EXAMENPROGRAMMA'S 2007 VAST


GEBRUIKERSEXEMPLAREN EPN (reacties)

De werkboeken worden door onze leerlingen wel degelijk gebruikt, vooral voor lastige onderwerpen als doorsnedes e.d. Het is ook zo dat als je op school wilt werken met de CD-ROM, dan heb je een netwerkversie nodig (die zijn wel betaalbaar). Maar die netwerkversie kan je alleen aanschaffen als de leerlingen een werkboek hebben aangeschaft. Oftewel, je moet keuzes maken die je als docent niet wilt maken, je wilt die leerlingen immers alles aanbieden om de wiskunde toegankelijk en begrijpelijk te maken.

Sacha van Looveren, Kennemer Lyceum

Collega's, Toen ik kort geleden het sectievoorzitterschap overnam van mijn collega, heb ik bij EPN mijn verbazing uitgesproken over het feit dat onze sectie dit jaar al voor ongeveer 1200 euro aan gebruikersexemplaren, handleidingen, antwoorden- en werkboeken had uitgegeven (Onze school telt ca. 1950 leerlingen). Na enige tijd ontving ik van EPN een reactie, dat e.e.a. niet goed was gecommuniceerd met de scholen en dat ik een gedeelte terug zou ontvangen. Dit is inmiddels geschied (550 euro). Van een collega-school vernam ik dat zij de gebruikersexemplaren helemaal gratis kregen. Het lijkt me tijd om met EPN duidelijke afspraken te maken. Ik heb de indruk dat men daar (te) fors op de boeken verdient. De service mag best wat royaler.

Kees Maliepaard, voorzitter sectie wiskunde CLV Veenendaal.

Geachte collega's, Inmiddels heb ik al een flink aantal reacties van scholen die de kosten van EPN-gebruikersexemplaren ook veel te hoog vinden. Er zijn verscheidene reacties geweest waarin staat dat na intensief telefonisch contact met EPN er een korting is bedongen. Ook zijn er reacties die zeggen gewoon niets te betalen. Het betreft immers geen factuur maar een pakbon. Anderen die dit laatste probeerden kregen een jaar later helemaal geen boeken meer. Weer anderen geven aan telkens geen reactie te krijgen op hun mail c.q. brief over dit onderwerp. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De reacties zijn erg uiteenlopend, maar wel met dezelfde conclusie dat EPN zo niet goed bezig is.
Jammer want iedereen is het er wel over eens dat de boeken goed bevallen. Inmiddels heeft een EPN-medewerker mij per mail benaderd dat hij graag het beleid van EPN uitlegt. Ik zal binnenkort contact met hem opnemen.
Ondanks het al grote aantal reacties zou ik het toch fijn vinden om nog meer reacties te krijgen. Dat maakt de positie naar EPN alleen maar sterker.

Vriendelijke groeten van Adri Dierdorp. Email: mail@adridierdorp.nl

Kosten gebruikersexemplaren
EPN heeft in de afgelopen jaren een vergoeding gevraagd voor gebruikersexemplaren van leer-en werkboeken. Een van de redenen hiervoor (voor die tijd waren de boeken gratis) was dat door de enorme toename van het aantal aangevraagde boeken een zeer grote kostenpost ontstond. Dit is voor EPN reden geweest om een kleine drempel in te bouwen. Veel scholen hebben hiervoor begrip getoond. Inmiddels is het aantal aangevraagde gebruikersexemplaren gedaald.
In de twee jaar dat deze regeling bestaat hebben we talloze gesprekken gevoerd met de gebruikers van de methoden van EPN, waaronderGetal en Ruimte. Duidelijk is dat de aanschafkosten voor sommige secties een niet te dragen kostenpost zijn, mede omdat het sectiebudget niet voorziet in de aanschaf van leermiddelen voor docenten. Daardoor wordt een drempel opgeworpen, die soms zelfs zo groot is dat secties niet kunnen overgaan op nieuw lesmateriaal. We willen rekening houden met deze beperking en zijn dan ook blij dat we kunnen aankondigen dat het vanaf volgend schooljaar mogelijk zal zijn om gebruikersexemplaren van leer-, werk- en antwoordenboeken tegen verzend- en administratiekosten (maximaal 30 euro per bestelling) aan te schaffen. Het enige wat we van u vragen is om de complete bestelling van uw sectie in één keer door te geven. Op deze manier kunnen we samen met u de kosten laag houden en de boeken voor een voor iedere sectie acceptabele prijs blijven leveren.
De uitwerkingenbundels, proefwerken en docentenhandleidingen zijn vanzelfsprekend tegen de gewone prijs te bestellen. Mochten de kosten van de bestellingen, die u nog dit schooljaar moet doen een onoverkomelijk probleem opleveren, neem dan vooral contact op met de uitgevers van Getal en Ruimte, Klaas Dolsma (k.dolsma@epn.nl ) of Martin Chirer (m.chirer@epn.nl). Mocht u verder nog vragen hebben, dan zijn we graag bereid om die te beantwoorden.

Martin Chirer, Klaas Dolsma

WAT IS ER AAN DE HAND IN WISKUNDELAND?

Ik weet het, ik ben reeds lang vertrokken uit het wiskundeland van de school. Als geïnteresseerde probeer ik de nieuwe ontwikkelingen te volgen en stel hierbij de nodige vraagtekens. Ik vraag mij af of de wiskundeleraar van vandaag de dag zijn oren niet teveel laat hangen naar wat uitgevers en anderen voorschotelen.
Bijvoorbeeld de discussie over de wijze rekenen, als iedereen zich had vastgehouden aan "mijnheer van dalen wacht op antwoord" was er niets aan de hand geweest. Nu (buitenlandse) grafische rekenmachines aan de orde zijn en de leveranciers hiervan de dienst gaan uitmaken kun je geheid rekenen op problemen. Ik heb een tijdje (begin 80-er jaren) les gegeven in de USA. Hier waren toen ook al de eerste grafische rekenmachines aan de orde. Ik heb hier vastgehouden aan mijnheeh van Dalen en de rekenmachines teruggestuurd naar de leveranciers (ik kreeg het geld nog terug ook!!) om reden dat de ingebakken rekenregels afwijken van een wereldwijde afspraak, "mijnheer van dalen . . . . laat die rekenmachines maar zitten in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs en richt je op het rekenen sec. stamp die rekenregels erin en richt je vooral ook op het hoofdrekenen. dat geldt ook voor de basisregels van de algebra. nu weet ik wel dat je de die kinderen bij de les wilt houden maar een beetje creatieve leraar weet daar wel invullng aan te geven, niet dan?
Nu lees ik deze week over "onderzoek "GR in het VMBO en älgebra met applets". waar zijn we in gods naam mee bezig denk ik dan. de betreffende leerlingen in aanmerking genomen zijn prachtige praktische voorbeelden te geven waarmee je invulling kunt geven aan de algebra. en dan toch maar ingaan op de resultaten van het onderzoek? of dit bijdraagt aan het inzicht betwijfel ik ten sterkste.
Vervolgens lees ik deze week (wiskundE-brief nr. 343) het verhaal over gebruikersexemplaren van boeken en lees hierbij de bedragen van boeken en allerlei bijkomende middelen die door de school en kinderen moeten worden neergelegd . Het is niet de eerste keer dat dit onderwerp aan de orde is maar ik vind het te gek voor woorden dat de leraren dit aanvaarden. Wie bepaalt nu welke leerstof wordt gebruikt, de leraar of de uitgever? Met regelmaat help ik mijn kleinkinderen met wis- en natuurkunde en verbaas me over de onzin en bijkomstigheden die in de leerboeken staat. Door de brij van woorden en bijkomstigheden wordt aan de wiskunde zelf voorbij gegaan. Geen wonder dat de kinderen hierop afgaan en geen belangstelling hebben voor het prachtige vak dat wiskunde (of natuurkunde) heet.
Jan Deckwitz (allang gepensionneerd maar nog altijd bevlogen wiskundige)


WISKUNDE VERPLICHT VOOR DE PABO?

De HBO-raad doet een dringend beroep op minister van der Hoeven van OCW om wiskunde als verplicht vak in het profiel cultuur en maatschappij (C&M) op te nemen. Zonder wiskunde in de vooropleiding ontbreekt een belangrijke basis voor goed rekenonderwijs voor leraren in het basisonderwijs. Daarom is de HBO-raad van mening dat wiskunde tot het basispakket behoort voor de toegang tot het hoger onderwijs.
Bij de invulling van het havo-profiel C&M heeft de minister niet in willen gaan op het uitdrukkelijke verzoek van de HBO-raad om wiskunde als verplicht profielvak op te nemen. Voor alle andere profielen is wiskunde wel een verplicht vak. De HBO-raad is van mening dat voor de instroom in de pabo wiskunde als verplicht vak noodzakelijk is. Ook de visitatiecommissies hebben gewezen op het belang van rekenonderwijs aan de lerarenopleiding basisonderwijs. Voldoende wiskundeonderwijs voor beginnende studenten is essentieel voor de versterking van de kwaliteit van afgestudeerde basisschoolleraren. Zonder wiskunde in de vooropleiding is selectie onvermijdelijk.
bron: www.hbo-raad.nl


MINISTER STELT EXAMENPROGRAMMA'S 2007 VAST

Minister Van der Hoeven heeft de examenprogramma's die vanaf 2007 gelden voor havo en vwo vastgesteld. Vorige week heeft zij een brief met bijlagen aan de Tweede Kamer gezonden. Vanaf december lagen er concepten voor, waar de vakinhoudelijke verenigingen tot begin maart hun oordeel over konden uitspreken. Dat hebben zij dan ook gedaan.
{ Dit geldt (uiteraard) niet voor wiskunde !-gk }
Uit de bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat een groot deel van de wensen van de vakinhoudelijke verenigingen is gehonoreerd. Zo ook de wens van de NVON om voor het vak natuurkunde meer dan circa 60% van de stof centraal te examineren. In het definitieve examenprogramma voor natuurkunde voor havo en vwo wordt circa 75% van de stof centraal geëxamineerd. Daarmee kan het huidige programma als een overgang naar een inhoudelijk vernieuwd examenprogramma worden gezien. Op dit moment wordt aan zo'n vernieuwing gewerkt (Commissie Van Weert). Bij invoering van het vernieuwde programma zal wel de stof voor het schoolexamen een groter deel van het geheel vormen. Bij de moderne vreemde talen staat vermeld dat er ook nog examenprogramma's voor de zogenaamde startersvakken zullen worden geformuleerd, geheel overeenkomstig de voorliggende modellen. De examenprogramma's zijn weliswaar vastgesteld, maar staan nog nergens gepubliceerd. Er is eerst nog veel redactioneel werk nodig vooraleer ze openbaar zullen worden gemaakt. Wij zullen u er op attenderen als dat moment daar is. De brief aan de Kamer, de bijlage waarin staat aangegeven welke adviezen van de vakinhoudelijke verenigingen wel en niet zijn overgenomen en de brieven aan en van de Groep Educatieve Uitgeverijen die als bijlage zijn bijgevoegd, kunt u vinden door op de volgende linken te klikken:
De brief: www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/14545.pdf
Besluiten n.a.v. de adviezen van de vakinhoudelijke lerarenverenigingen: www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/14545a.pdf
Brief aan de Groep Educatieve Uitgeverijen: www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/14545c.pdf
Brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen: www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/14545d.pdf
De concept examenprogramma's zelf kunt u vinden op www.tweedefase-loket.nl/examenprogramma
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl