WiskundE-brief nr. 346 08-05-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

WISKUNDE BOVENBOUW VANAF 2007

PISA IN GENT OP 21 MEI 2005

MODULE REKENVAARDIGHEID HAVO4 / VWO4 GEVRAAGD

VACATURE HOOGLERAAR DIDACTIEK WISKUNDEONDERWIJS (advertentie)


EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

Op vrijdag 14 januari hebben 2221 leerlingen van 149 scholen zich gebogen over de opgaven van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Ze kregen twee uur de tijd om de antwoorden te vinden bij negen opgaven, vijf A-opgaven, waar per opgave 2 punten gescoord konden worden en vier iets moeilijkere B-opgaven waar 3 punten gescoord konden worden. Een leerling die alles goed had, zou dus een score van 22 punten gehaald hebben. Maar het viel dit jaar niet mee! De opgaven werden een stuk lastiger gevonden dan vorig jaar. Dit kwam tot uitdrukking in de score. De hoogste score die dit jaar gehaald werd, was 17 punten. De leerlingen die 6 punten of meer hebben gehaald, zijn uitgenodigd voor de tweede ronde, die op 16 september in Eindhoven zal zijn. Vorig jaar lag deze grens bij 15 punten, een heel verschil dus.
Deze score en opmerkingen van docenten en leerlingen hebben ons doen concluderen dat de opgaven dit jaar te moeilijk waren. Dit betreuren wij en we willen een herhaling voorkomen. Na overleg hebben we besloten om volgend jaar de A-opgaven in meerkeuzevorm te stellen, zoals bijvoorbeeld ook bij de Kangoeroe-wedstrijd gebeurt. Opgaven in meerkeuzevorm zijn in het algemeen makkelijker dan opgaven in open vorm. Ook kan een leerling altijd een keuze uit de alternatieven maken, zodat de frustratie over een leeg antwoordvel achterwege blijft. De B-opgaven zullen wel open blijven.
Dit jaar heeft het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam de Scholenprijs gewonnen van de Wiskunde Olympiade. De Scholenprijs gaat naar de school met de hoogste somscore van de vijf best scorende leerlingen. Het St. Ignatiusgymnasium heeft zich niet laten afschrikken door de lastige opgaven en er waren maar liefst vier leerlingen met 11 punten en zeven leerlingen met 9 punten. Samen hebben ze dus voor een somscore gezorgd van 53 punten, de hoogste van het land.
Op 28 april werd de Scholenprijs uitgereikt. De nieuwe wisselbeker (een ontwerp van Koos Verhoeff) werd overhandigd aan een trotse Rob Piet, leraar op het St. Ignatiusgymnasium. De elf leerlingen ontvingen een beker met oorkonde, een puzzel en natuurlijk het bekende Olympiade-boekje. Daarnaast was er de Grote Wiskunde Quiz, waarin quizmaster Jan van de Craats (voorzitter van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade) lastige vragen afvuurde op leerlingen čn leraren van het Gymnasium. Een zeer geslaagde bijeenkomst. De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade is blij met de belangstelling en hoopt volgend jaar op nog meer deelnemende leerlingen! De vragen, antwoorden en de resultaten van de eerste ronde zijn te vinden op de website van de Wiskunde Olympiade olympiads.win.tue.nl/nwo.
Voor meer informatie, mail of bel Melanie Steentjes(secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade): Melanie.Steentjes@citogroep.nl , 026-3521332.


WISKUNDE BOVENBOUW VANAF 2007

Door een technische storing is het forum van de NVVW enige tijd niet bereikbaar geweest. Nu kan iedereen weer mee discussiëren over de plannen voor de tweede fase vanaf 2007. Via de site van de vereniging www.nvvw.nl is er een forum waarop iedere bijdrage met betrekking tot de plannen welkom is. Zwijg niet maar vertel wat je ervan vindt.
Jacob Hop, Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren


PISA IN GENT OP 21 MEI 2005

PISA is een internationaal vergelijkend onderzoek over oa. "wiskundige geletterdheid" in opdracht van de OESO. De uitslagen van de PISA-test zorgden voor veel ophef. Nederland en Vlaanderen doen het goed, maar bijvoorbeeld in Duitsland maakt men zich zorgen over het niveau. Voor het gemak wordt "geletterdheid" maar weggelaten en gaat het in de pers meestal over "wiskunde". Er zijn diverse vragen, die bij de wiskundige onderwijs- en onderzoekswereld opkomen:
Wat betekent deze uitslag eigenlijk ? Hoe zagen de opgaven eruit ? Hoe past de uitslag in het beeld van teruglopende vaardigheden in het vervolgonderwijs ?
Wat is het effect van de test op beleidsmakers ? Gaat het werkelijk zo goed met het wiskundeonderwijs in Nederland en Vlaanderen ?
Op 21 mei a.s. is er een discussiedag in Gent van 10.30 - 16.00 uur , als onderdeel van de JOINT BeNeLuxFra CONFERENCE in MATHEMATICS die plaatsvindt van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei en die georganiseerd wordt door de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Franse wiskundige verenigingen. De Extra Session "Education" biedt een vijftal sprekers, die vanuit hun eigen expertise (leraar, vakdidakticus, inspectie, industrie) ingaan op diverse facetten van het PISA-rapport en vragen erom heen. Daarna is er een discussie gepland. De voertaal is bij voorkeur engels.
!!!! Alle geinteresseerden zijn van harte welkom in Gent !!! Verdere gegevens staan op: www.math.uu.nl/people/siersma/PISA.html


MODULE REKENVAARDIGHEID HAVO4 / VWO4 GEVRAAGD

Collega’s, Doordat, op onze school, het vak ICT van het lesrooster gaat verdwijnen zijn er extra slu’s in te zetten voor nieuwe modules. De wiskundesectie wil graag de module rekenvaardigheid aanbieden voor de H4 en V4 leerlingen, die te over te weinig rekenvaardigheden beschikken. De bedoeling is, dat de leerlingen in H3 en A3 een test moeten maken, om zo te bepalen welke leerlingen wel of niet over de vereiste rekenvaardigheden beschikken om de 2e Fase met succes te doorlopen. In het eerste semester in klas 4 moeten de leerlingen, die de toets onvoldoende hebben gemaakt, verplicht de module rekenvaardigheid volgen. Wie heeft hiervoor al materiaal ontwikkeld en wil dit ook wel uitwisselen met anderen?
Erik Nijsink CSG Reggesteyn Nijverdal erik.nijsink@hccnet.nl


VACATURE HOOGLERAAR DIDACTIEK WISKUNDEONDERWIJS (advertentie)

Het Freudenthal Insituut, onderdeel van de Faculteit Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht, heeft een vacature voor een hoogleraar didactiek wiskundeonderwijs. Meer informatie kunt u vinden op www.uu.nl/uupublish/homeuu/werken/vacatures/2171main.html.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl