WiskundE-brief nr. 348 05-06-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[a]hccnet.nl of we-b[a]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ERVARINGEN MET COMPEX ONDER DE LOEP

PROEF MET FLEXIBEL CENTRAAL EXAMEN

VACATURE DOCENT WISKUNDE (advertentie)


ERVARINGEN MET COMPEX ONDER DE LOEP

Op een aantal scholen zijn de WA1 en WA12 examens VWO dit jaar gedeeltelijk met de computer gemaakt. De redactie roept de betrokken collega's op om hun ervaringen te delen middels het sturen van een bijdrage naar de WiskundEbrief. Te denken valt aan zaken als organisatie tijdens het examen zelf, de (on)zinnigheid van deze manier van examineren, de positie van de grafische rekenmachine versus computerinzet, de eerste en tweede correctie van dit examengedeelte etc. U kunt uw bijdrage sturen naar de redactie: j.andriessen[a]hccnet.nl of we-b[a]xs4all.nl


PROEF MET FLEXIBEL CENTRAAL EXAMEN

Donderdag 26 mei jl. vond er een overleg plaats tussen de minister en de vaste commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer. Op de agenda stond de uitwerkingsnotitie over de Examens in het kader van Koers VO, die de minister half december naar de kamer had gestuurd, centraal. Eén van de besproken onderwerpen was het voorstel om een pilotproject te starten, waarin onderzocht wordt of het mogelijk is het centraal examen zo te flexibiliseren, dat er op drie momenten in het jaar centrale examens worden afgenomen.

Omdat we nu midden in de examentijd zitten, is met name dit onderwerp opgepikt door de landelijke pers. In de NRC stond de kop 'Eindexamens worden vanaf 2006 gespreid afgenomen', daarmee suggererend dat het reeds volgend jaar op alle scholen mogelijk is om aan gespreide centrale examens deel te nemen. Dit is niet juist. Komend schooljaar start een pilotproject dat vier jaar zal lopen, waaraan 10 tot 20 scholen zullen deelnemen.

In dit pilotproject wordt uitgezocht of het mogelijk is om het centraal examen gespreid over het jaar in drie periodes af te nemen, wat de meerwaarde is voor scholen en leerlingen, welke praktische (organisatorische) complicaties er zijn op landelijk niveau en of het een extra (organisatorische) belasting voor de scholen betekent. Deze drie examenmomenten zijn in januari, juni en augustus. Leerlingen kunnen daardoor hun examen spreiden. Bijvoorbeeld drie vakken in januari, de rest in juni en als dit onverhoopt niet helemaal lukt, de laatste vakken in augustus. Voorwaarde voor deelname zal in ieder geval zijn dat de leerlingen voor de vakken waarin ze centraal examen willen doen, het schoolexamen afgesloten moeten hebben. Voor scholen die geperiodiseerd werken, kan deze wijze van flexibilisering Aantrekkelijk zijn. De eerste keer dat er door de experimenteerscholen op deze manier flexibel geëxamineerd zal worden is in het schooljaar 2006/2007. Ook de volgende twee examenjaren zullen nog een proef zijn. Na afronding van deze pilot wordt besloten of op deze wijze gespreid examen doen daadwerkelijk landelijk ingevoerd zal worden en in welk tempo. Als dit gebeurt, kan dit praktisch gezien niet eerder dan in 2010. De Tweede Kamer was tijdens de bespreking van mening dat er zeker gestart moest worden met dit pilotproject. De projectleiding ligt bij Schoolmanagers_VO. Deze organisatie heeft onlangs (12 mei jl.) een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit pilotproject. Scholen die hier niet zijn geweest, maar toch belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Schoolmanagers_VO, Guido van den Brink, tel. 030 234 9090, guido.vandenbrink[a]schoolmanagersvo.nl Zie voor de uitwerkingsnotitie Examens Koers VO: http://www.minocw.nl/brief2k/2004/doc/59215a.pdf

Tijdens de kamerbespreking kwam meer aan de orde, zoals de angst bij de kamerleden voor toenemende fraudegevoeligheid van de centrale examens als deze in de toekomst meer en meer met inzet van computers wordt afgenomen. Kort werd gesproken over de nu voorliggende definitieve concepten van de xamenprogramma's havo/vwo die ingaan per 2007. De kamer kon zich vinden in de voorgestelde examenprogramma's, maar wilde de adviezen van de profielcommissies - die voor de zeer nabije toekomst zijn voorzien - afwachten om eventueel de examenprogramma's in samenhang daarmee te kunnen bespreken. Momenteel vindt de eindredactie van de definitieve voorstellen voor de examenprogramma's plaats. Ze kunnen echter pas officieel worden vastgesteld en in gedrukte vorm worden uitgegeven als de wet en de bijbehorende wijzigingen van het inrichtingsbesluit en eindexamenbesluit zijn aangenomen. Waarschijnlijk zullen definitieve voorstellen wel in september in digitale vorm beschikbaar zijn.

Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[a]sopo.nl

VACATURE DOCENT WISKUNDE (advertentie)

Voor het nieuwe schooljaar zoekt Scholengroep Cambium Zaltbommel een docent wiskunde, 1e en/of 2e graads bevoegd, zij instroom is mogelijk. Meer informatie op www.cambium.org onder vacatures, of op www.onderwijsvacaturebank.nl zoekopdracht: Functie: Docent Wiskunde; Bevoegdheid: Geen voorkeur/n.v.t.; Sector: VO; Regio: Gelderland- WMO. Reactietermijn loopt af op 13 juni 2005.