WiskundE-brief nr. 349 12-06-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

RAADPLEGING WISKUNDE EXAMENPROGRAMMA'S TWEEDE FASE 2007: BELANGRIJKE OPROEP

RAPPORT P{ROFIELCOMMISSIES BESCHIKBAAR

TWEEDE CORRECTIE CE

NWO-SPINOZAPREMIE VOOR LEX SCHRIJVER


RAADPLEGING WISKUNDE EXAMENPROGRAMMA'S TWEEDE FASE 2007: BELANGRIJKE OPROEP

Belangrijke en urgente oproep: raadpleging tweede fase per 2007!!
Zoals bekend worden aan de examenprogramma's voor havo en vwo vanaf 2007 afwijkende aantallen SLU toegekend. Ook vervallen de deelvakken wiskunde A1 en B1. In de nieuwe opzet komen er in totaal vijf wiskunde-vakken; in het vwo wi-B voor N&T en als keuze in N&G (520 in plaats van 760 slu), wi-AB voor N&G en E&M (van 600 naar 520 slu), wi-A voor C&M (van 360 naar 480 slu) en in havo wi-B voor N&T en als keuze in N&G (van 440 naar 320 slu) en wi-AB voor N&G en E&M (van 280/320 naar 320 slu) en wiskunde vervalt als verplicht vak in havo C&M. Daaraan valt niet meer te tornen: de politiek heeft daarover (ondanks heftige protesten van de boze beta's) in 2004 al beslist.
Een consequentie is natuurlijk dat de inhoud van de programma's moet worden aangepast. Daartoe is een project gestart door OC&W: Project Examenprogramma's 2007 (PEP 2007). Binnen dat project worden aangepaste examenprogramma's geformuleerd die zijn gebaseerd op de huidige programma's. Ook wordt bij alle vakken een deel (ongeveer 60%) van deze programma's aangewezen als centraal te examineren; voor de overige 40 % krijgen scholen meer vrijheid ten aanzien van de inhoudelijke invulling.
Wiskunde is in deze procedure een geval apart, omdat het ministerie de keuze voor de invulling van de vijf programma's aan zichzelf heeft gehouden. Deze procedure heeft geleid tot flinke vertraging, maar nu zijn er dan voorstellen die onlangs door CEVO-commissies van wiskundig inhoudelijk betrokkenen nader zijn uitgewerkt. In een periode van ruim twee weken wil CEVO graag horen wat het veld (docenten VO, maar ook instellingen als de HBOraad en VSNU als vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs) van deze voorstellen vinden. De raadpleging bestaat uit het invullen van een vragenlijst (voor elk van de vijf vakken apart) waarmee wordt gemeten of het huidige programma haalbaar en zinvol is en ten aanzien van de voorstellen per 2007 of

Hoewel iedereen toe is aan een welverdiende zomervakantie en het tijdstip van deze raadpleging dus niet echt op een goed moment komt , wil ik benadrukken dat grote deelname in het belang is van het wiskundeonderwijs. De minister zal voor 1 september beslissen over de globale invulling van de nieuwe wiskundeprogramma's. Ze heeft dat in een brief aan de schoolboekenuitgevers (GEU) toegezegd. Haar beslissing zal gebaseerd zijn op de voorstellen die er dan liggen vanuit CEVO. Daarbij is het van belang dat de voorstellen voldoende worden gedragen door het veld. Als uit de raadpleging blijkt dat andere vullingen worden voorgestaan, dan zullen die in het advies aan de minister worden meegenomen.In concreto betekent dit dat er dus vanuit CEVO grote behoefte bestaat aan de mening van de wiskundedocent over de voorstellen.
Vandaar deze oproep: doe mee aan de raadpleging. De vragenlijsten (voor elk vak een aparte lijst) zijn vanaf 17 juni te vinden en in te vullen via de site van CEVO: . (www.cevo.nl) Ze zullen tot 2 juli toegankelijk blijven. Daarna zullen ze worden geanalyseerd en op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan het uiteindelijke advies aan de minister. Nadere informatie over de PEP-procedure en ook de tekst van de voorstellen voor de vijf programma's (met toelichtingen op de keuzes) vanuit de commissies, kunt u vanaf 14 juni vinden op de site van de NVvW: www.nvvw.nl in het submenu "Voorstellen 2007 met discussie"
Henk van der Kooij NVvW, CEVO, FI


RAPPORT PROFIELCOMMISSIES BESCHIKBAAR

Het rapport van de profielcommissies 2e fase vo is beschikbaar. Voor belangrijkste punten t.a.v. wiskunde zie www.nvvw.nl ( voorstellen 2007)


TWEEDE CORRECTIE CE

Dit jaar is onze school aan de beurt voor de vragenlijst van de inspectie over de uitvoering van de tweede correctie. Ik ben benieuwd welke antwoorden er in het algemeen gegeven worden en omdat anderen dat misschien ook zijn geef ik hierbij mijn antwoorden op enkele vragen.
Vraag 3. In kolom 4 heb ik dit jaar, zoals meestal, de scores ingevuld die door de examinator zijn voorgesteld. vraag 5. Ik heb het werk van enkele leerlingen helemaal nagekeken; enkele vragen heb ik van alle leerlingen nagekeken; ik controleer soms de optelling en bekijk het totaalbeeld van de cijfers en blader de officiŽle papieren door om te zien of er niets vreemds aan de hand is.
vraag 8.a. Ik ben van mening dat de tweede correctie niet kan worden afgeschaft.
vraag 8.b. Ik controleer of er redelijk en correct en zorgvuldig is nagekeken. Dat doe ik steekproefsgewijs en meestal ben ik akkoord. Maar zo 1 op de 5 keer (schatting) is het werk niet goed nagekeken. Dan heb ik een probleem. Het kost erg veel tijd en energie en levert nooit een bevredigend resultaat. Er zou een soort arbritagecommissie moeten zijn voor die gevallen, waar deskundigen het werk snel beoordelen. Eigenlijk kan de inspectie van mij niet verwachten, dat ik iemand tot de orde roep, die er in mijn ogen een potje van maakt. Mij taak zou in zo'n geval beperkt kunnen blijven tot een signalerende. Nogmaals: meestal is alles in orde en dan ga ik er niet een paar puntjes afkrabben. Dat vind ik ook niet mijn taak.
Groeten, Kees Verhoeven, Amsterdam


NWO-SPINOZAPREMIE VOOR LEX SCHRIJVER

Aan de wiskundige prof.dr. Alexander Schrijver is op 6 juni 2005 de Spinozapremie 2005 toegekend. Dit werd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek in Den Haag bekendgemaakt. Lex Schrijver (1948) is onderzoeker aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam. Daarnaast is hij als deeltijdhoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver ontvangt de prestigieuze prijs, die ook wel de Nederlandse Nobelprijs wordt genoemd, voor zijn voortreffelijke, baanbrekende en inspirerende onderzoek op het gebied van combinatoriek en algoritmiek. De Spinozapremie is de grootste onderscheiding in de wetenschap in Nederland en bestaat uit een bedrag van anderhalf miljoen euro - te besteden aan onderzoek naar keuze - en een beeldje van Spinoza. De officiŽle uitreiking van het geldbedrag en het beeldje aan Schrijver en drie andere laureaten vindt plaats op woensdag 23 november 2005.
BRON: WPD www.wiskundepersdienst.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl