WiskundE-brief nr. 350 20-06-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDEPROGRAMMA'S IN CONCEPT GEREED

GEZAMENLIJK KORTETERMIJNADVIES VAN PROFIELCOMMISSIES

ERRATUM BIJ OPGAVEN 2e TIJDVAK VMBO (KB en GT)

VACATURE HOOFDREDACTEUR TIJDSCHRIFT PYTHAGORAS (advertentie)

VACATURE ZERNIKE COLLEGE IN HAREN (Grn) (advertentie)


WISKUNDEPROGRAMMA'S IN CONCEPT GEREED

De examenprogramma's voor de diverse wiskundeprogramma's zijn inmiddels in concept gereed. Alle belanghebbende wiskundedocenten worden in de gelegenheid gesteld hun mening over deze voorstellen te geven. In dit tijdschema kunnen dan in september definitieve programmavoorstellen geformuleerd worden. Vanaf vrijdag 17 juni tot en met vrijdag 1 juli a.s. staat er op http://www.cevo.nl een enquête, waaraan ook de concept- examenprogramma's zijn gekoppeld.
In totaal zijn er vijf nieuwe wiskundeprogramma's in concept gereed, namelijk twee voor havo en drie voor vwo. In de enquête worden de programma's aangeduid met wiskunde A, wiskunde AB en wiskunde B. In het advies van de beide profielcommissies wordt een andere naamgeving voorgesteld. Daarin wordt gesproken over wiskunde A (was AB), wiskunde B (was B), wiskunde C (was wiskunde A; bestaat dus alleen op vwo in profiel CM). Ook wordt er in het advies van de profielcommissie gesproken over wiskunde D, een profielkeuzevak in het profiel NT. Voor wiskunde D zijn nog geen voorstellen geformuleerd, maar uit het advies van de profielcommissies is wel af te leiden dat het vak de verplichte wiskunde uit NT zowel verbreedt als verdiept.
Door de profielcommissies is ook globaal aangegeven welke wiskunde- onderdelen in welk wiskundeprogramma zouden moeten worden opgenomen. De voorliggende voorstellen zijn in lijn met de adviezen van de Profielcommissies.Overigens is het goed te bedenken dat bij het formuleren van de nieuwe programma's zoveel mogelijk moest worden uitgegaan van de bestaande programma's, immers e.e.a. moet wel per 2007 realiseerbaar zijn. Mensen die op meer dan één concept-examenprogramma willen reageren, kunnen niet volstaan met het invullen van één enquête: per programma- voorstel dient een vragenformulier ingevuld te worden.
De tekst van de voorstellen voor de vijf programma's (met toelichtingen op de keuzes) vanuit de wiskunde-commissies, zijn reeds vanaf 14 juni te vinden op de site van de NVvW: www.nvvw.nl in het submenu 'Voorstellen 2007 met discussie'. Via die route kunt u ook het advies van de profielcommissies vinden. Geef dit bericht ook door aan uw collega's wiskunde als u vermoedt dat zij niet zelf op onze e-mailberichtgeving zijn geabonneerd!
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[ape(n)staartje]sopo.nl


GEZAMENLIJK KORTETERMIJNADVIES VAN PROFIELCOMMISSIES

Vandaag, 20 juni, heeft de minister het gezamenlijke kortetermijnadvies van de Profielcommissies samen met haar reactie daarop toegezonden aan de Tweede Kamer. De Profielcommissies hebben in overleg met het ministerie besloten een gemeenschappelijk advies uit te brengen, omdat er over twee dezelfde onderwerpen geadviseerd moest worden - anw op havo en het vak wiskunde in relatie tot de doorstroom - en het beide commissies verstandig leek dit advies af te stemmen.
In dit kortetermijnadvies nemen de Profielcommissies een voorschot op hun adviezen voor de langere termijn. In het eerste deel van het advies wordt ingegaan op enkele uitgangspunten. Genoemd worden de noodzaak van het moeten vinden van een balans tussen de doelstellingen van de tweede fase, namelijk een brede algemene ontwikkeling en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en de spanningsvelden die hieruit volgen. Hierbij moet gedacht worden aan generalisatie versus specialisatie, een theoretische benadering versus een meer praktische en daardoor aantrekkelijker benadering (deels opgelost in de concept-context benadering), verplichtingen versus keuzevrijheid en de vraag of er op schoolniveau of centraal niveau geëxamineerd moet worden en in hoeverre hier flexibiliteit mogelijk is.
Het tweede deel van het advies heeft betrekking op de concrete kortetermijn-vragen die door de minister gesteld zijn, t.w.
- de ontwikkeling van het geïntegreerde bètavak
- het vak wiskunde in relatie tot de doorstroom
- ANW op havo
- de profielkeuzevakken in N&G
- de status van het kunstvak in C&M.
Met betrekking tot het geïntegreerde bètavak adviseert de Profielcommissie N het programma op te bouwen uit verschillende modules, die een beeld geven van uiteenlopende onderwerpen van bèta en techniek, zowel mono-, inter- als multidisciplinair. Er zal een stuurgroep gevormd moeten worden vanuit de reeds bestaande vernieuwingscommissies voor biologie, scheikunde en natuurkunde; ook aardrijkskunde en wiskunde zouden vertegenwoordigd moeten zijn in deze stuurgroep. Het vak zal worden afgesloten met een schoolexamen. In de reactie van de minister geeft zij aan dat zij het voornemen heeft om het mogelijk te maken dat het nieuwe geïntegreerde bètavak per 1 augustus 2007 door alle scholen aangeboden kan worden, zonder dat daar speciale toestemming voor nodig is. Omdat er op dat moment nog geen uitgewerkt landelijk examenprogramma is en het programma nog grotendeels 'al doende' ontwikkeld moet worden, zullen scholen die het geïntegreerde bètavak gaan aanbieden zich wel moeten aanmelden bij een landelijk ontwikkelpunt, dat normen kan stellen en dat de ontwikkeling van het vak zal coördineren. Eerstegraads leraren in de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde zullen bevoegd zijn voor het nieuwe vak.
Een tweede advies van de Profielcommissies, waarmee de minister instemt, is de naamgeving van de wiskundevakken en het voorstel voor een nieuw wiskundevak als profielkeuzevak. I.p.v. de tot nu gehanteerde benaming wiskunde A, AB en B wordt voorgesteld de onderscheiden wiskundes wiskunde A (was wiskunde AB), wiskunde B (was wiskunde B) en wiskunde C (was wiskunde A) te noemen. Ook wordt een nieuw vak wiskunde D voorgesteld als profielkeuzevak in het profiel NT. Dit vak komt in de plaats van wiskunde AB als profielkeuzevak. Het programma moet nog nader worden ingevuld, maar het zal zowel een verbreding als een verdieping van wiskunde B behelzen. Ook zien de commissies voor de bètavakken in het algemeen geen probleem in het beperken van de stof die in het centraal examen geëxamineerd wordt tot nader omschreven deelonderwerpen, kernconcepten en kernvaardigheden en adviseren zij dit ook voor de wiskundevakken. Dit schept juist duidelijkheid voor de vervolgopleidingen, omdat er een gemeenschappelijke kern is die alle instromende studenten beheersen en geeft op schoolniveau de mogelijkheid zich nader te profileren en de examenprogramma's te vernieuwen.
Wat betreft ANW op de havo adviseren de Profielcommissies om het voor scholen aantrekkelijk te maken om ANW op de havo als vak in het geheel vrije deel aan te bieden of zelfs verplicht te stellen, doordat het cijfer mee kan tellen in het combinatiecijfer, zodat het op die manier een rol speelt in de slaag/zakbeslissing. Dit advies neemt de minister over. Daarnaast is al uitgewerkt dat de kern van ANW is opgenomen in de examenprogramma's van de exacte vakken op havo.
Verder adviseert de Profielcommissies N om Lichamelijke opvoeding 2 niet als profielkeuzevak op te nemen in Natuur & Gezondheid, maar de keuze hier te beperken tot natuurkunde, het nieuwe geïntegreerde bètavak en aardrijkskunde. Ook dit advies neemt de minister over. De profielcommissie adviseert ook alle scholen met klem om natuurkunde als profielkeuzevak in N&G aan te bieden. M.b.t. het kunstvak in het profiel Cultuur & Maatschappij was de Profielcommissie M gevraagd of dit al dan niet op termijn verplicht gesteld moest worden. Verplichtstelling voor alle leerlingen die C&M kiezen lijkt de commissie niet verstandig. Maar voor de lange termijn bekijkt de commissie wel de mogelijkheid om scholen te verplichten het kunstvak als profielkeuzevak aan te bieden. Ook vindt de commissie het wenselijk als in de toekomst het aantal kunstvakken verkleind wordt. De huidige situatie van kunstvakken oude stijl en nieuwe stijl naast elkaar vindt de commissie alleen te billijken in een overgangssituatie. De minister is het daar echter niet mee eens. In haar brief aan de Tweede Kamer meldt de minister tot slot dat het de bedoeling is dat de Kamer begin juli het wetsvoorstel zal ontvangen.
De brief van de minister en het advies van de profielcommissies zijn te downloaden vanaf: www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/25527.pdf en www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/25527b.pdf
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[ape(n)staartje]sopo.nl


ERRATUM BIJ OPGAVEN 2e TIJDVAK VMBO (KB en GT)

Voor collega's werkzaam in vmbo die leerlingen hebben die meedoen aan het 2e tijdvak wiskunde (KB, GL en TL) is het misschien handig om alvast te weten dat bij de opgaven een erratum zit en een herziene versie voor elke kandidaat.
Zie verder: http://www.cito.nl/vo/ce/vmbo/ex2005/eind_fr.htm en http://www.cito.nl/vo/ce/vmbo/ex2005/toelichting.htm
gk


VACATURE HOOFDREDACTEUR TIJDSCHRIFT PYTHAGORAS (advertentie)

Het wiskundetijdschrift voor jongeren PYTHAGORAS zoekt per 1 september 2006 een enthousiaste HOOFDREDACTEUR (0,2 fte), die verantwoordelijk zal worden voor de inhoud van Pythagoras. De hoofdredacteur, die een brede kennis van de wiskunde bezit en affiniteit heeft met het populariseren van wiskunde, draagt zorg voor nieuwe kopij en het redigeren daarvan.
Bent u geïnteresseerd, klik dan hier voor de advertentie: www.pythagoras.nu/mmmcms/public/artikel250.html


VACATURE ZERNIKE COLLEGE IN HAREN (Grn) (advertentie)

Door het vertrek naar het Westen van een ervaren collega is er nu de kans om naar het Noorden te komen! Op een van de meest innovatieve scholen in de drie noordelijke provincies ontstaat een baan in de 2e fase locatie in Haren. Wij zoeken een collega die een substantiële bijdrage kan leveren aan de voorbereidingen van het wiskunde 2e fase onderwijs vanaf 2007.
De betrekking beslaat minimaal 0,8 fte. Informatie/sollicitaties via de vestigingsdirecteur Klaas Pen, email : kpen[ape(n)staartje]zernike.nl of tel 06 48 760 222 Zie ook www.zernike.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of g.koolstra[ape(n)staartje]chello.nl