WiskundE-brief nr. 355 18-09-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TERUGKIJKEN OP DE CENTRALE EXAMENS

AANTAL WISKUNDE-STUDENTEN STABIEL (CORRECTIE)

AANTAL EERSTEJAARSSTUDENTEN BEDRIJFSWISKUNDE IN HBO GROEIT

KAMER GEEFT GROEN LICHT VOOR EXAMENPROGRAMMA'S 2007

VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

NASCHOLINGSCURSUSSEN RATIO: "WISKUNDIG DENKEN BEVORDEREN in de onderbouw havo-vwo" (ADVERTENTIE)


TERUGKIJKEN OP DE CENTRALE EXAMENS

September is traditioneel de maand waarop teruggekeken wordt op de centrale examens., zo ook dit jaar . Het examennummer van Euclides is verschenen, en ook het examenverslag van het Cito is uit. Dat laatste is dit jaar voor het eerst deels interactief zodat je zelf de tabellen kunt maken/bekijken die je interessant vindt. In het Euclidesnummer zit trouwens de laatste jaren ook een sterke inbreng vanuit het Cito.
De meerwaarde van het examennummer zit 'm niet alleen dat zeer uitgebreid op de wiskunde-examens wordt ingegaan, maar vooral ook om het veel meer op de inhoud en op de kritiek daarop ingaat. Als je in het examenverslag de gegevens van de diverse wiskunde-examens bekijkt lijkt er weinig aan de hand te zijn . De scores liggen zo tussen de 50 en 60 %, en bij havo-vwo scoren de meisjes zeker niet minder dan de jongens ( Bij het vmbo is dat anders). Uit diverse artikelen in Euclides blijkt dat wel degelijk reden tot zorg is : Veel docenten vinden dat er sprak is van niveauverlaging dan wel een structureel te laag niveau van het CE Afgelopen jaar speelde dit vooral bij HAVO B (1 en vooral 2). Men mist met name algebra´sche vaardigheden. Cito-medewerker Harm Boertien gaat in een artikel uitgebreid op dit laatste punt in . Zijn verweer is ( als ik het heel kort mag samenvatten) jullie hebben eigenlijk wel gelijk maar als we aan meer algebra´sche vaardigheden (en vragen waarbij meerdere denkstappen gedaan moeten worden!) erin stoppen stijgt het percentage onvoldoendes onaanvaardbaar. Dit geeft een heel ander beeld . Misschien iets om op terug te komen.

gk

AANTAL WISKUNDE-STUDENTEN STABIEL (CORRECTIE)

Beste heer Andriessen, naar aanleiding van de laatste Wiskunde E-brief wil ik u er graag op attend maken dat het aantal eerste jaars studenten Technische Wiskunde in Delft 28 is (en niet, zoals genoemd wordt, 15)!

Met vriendelijke groet, Ben de Pagter. (opleidingsdirecteur Technische Wiskunde, TUD)

AANTAL EERSTEJAARSSTUDENTEN BEDRIJFSWISKUNDE IN HBO GROEIT

In september zijn er 95 studenten aan een bedrijfswiskunde-opleiding aan een hogeschool begonnen; vorig jaar waren dat er 71, een stijging van 34%.
. De grootste opleiding is die aan de Hogeschool van Amsterdam met 32 eerstejaars studenten, vorig jaar waren dat er 22. De opleiding aan de Haagse Hogeschool (deze opleiding behoorde tot voor kort bij de Technische Hogeschool Rijswijk) groeide fors, van 9 naar 24 eerstejaarsstudenten, en is nu in omvang de tweede. Bij Fontys in Tilburg steeg het aantal licht, bij de Hogeschool Holland in Diemen bleef het gelijk en aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden daalde het enigszins.
. Onderstaand een compleet overzicht, per opleiding worden de aantallen eerstejaarsstudenten bij bedrijfswiskunde in 2004 en 2005 gegeven. De aantallen van 2005 staan achteraan.
Fontys Hogeschool Tilburg 9 12
Haagse Hogeschool (Rijswijk) 9 24
Hogeschool INHOLLAND (Diemen)18 18
Hogeschool van Amsterdam 22 32
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 13 9
Eindtotaal 71 95
Noot: Deze cijfers zijn gebaseerd op de aanmeldingscijfers van de HBO-raad. Deze cijfers kunnen door diverse oorzaken soms verschillen van de werkelijke aantallen www.hbo-raad.nl

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

KAMER GEEFT GROEN LICHT VOOR EXAMENPROGRAMMA'S 2007

Na het overleg woensdagmiddag 14 september in de Tweede Kamer over het advies van de profielcommissies en de examenprogramma's 2007 is duidelijk dat het tijdpad voor de aanpassingen van de tweede fase in 2007 nog steeds op schema ligt. De Kamer stemde in met de voorstellen voor de examenprogramma's, inclusief de verdeling van de examenstof over het schoolexamen en het centraal examen.
De Kamer was in het algemeen positief over het gezamenlijke korte termijn advies van de profielcommissies. Ook was ze verheugd dat de minister deze adviezen overneemt. Met betrekking tot het nieuwe ge´ntegreerde bŔtavak Natuur, Leven en Techniek vroeg men zich wel af of 2007 haalbaar was. Ook werd er van verschillende zijden op aangedrongen dat er faciliteiten voor de ontwikkeling ter beschikking gesteld moesten worden. Hierop antwoordde de minister dat de scholen die dit vak mee-ontwikkelen gefaciliteerd zullen worden via het platform BŔtatechniek. Ook was men het eens met het beperken van het aantal profielkeuzevakken in NG c.q. het wegstrepen van LO2 als profielkeuzevak en het niet verplichtstellen van een kunstvak in het profiel CM. Met pijn in het hart werd door de minister en een aantal kamerleden vastgesteld dat er echt geen ruimte was voor algemene verplichtstelling van ANW op de havo, maar de minister hield open dat de profielcommissie in haar lange termijn adviesopdracht nog met een oplossing zou kunnen komen.
Ook wiskunde in CM op de havo kwam aan de orde i.v.m. de doorstroom naar de PABO. De minister stelde vast dat wiskunde op havo geen garantie biedt voor voldoende rekenniveau bij doorstroming naar de PABO en dat wellicht extra rekenprogramma's in het VO en op de PABO meer soelaas zullen bieden. Veel overlegtijd werd besteed aan de vraag op welke wijze bewegingsonderwijs in de bovenbouw havo/vwo geborgd kan worden. De minister zegde toe hier nogmaals naar te kijken. Dit punt komt terug bij de behandeling van het wetsvoorstel.
De definitieve concept examenprogramma's 2007 zijn inmiddels geredigeerd en vanaf heden downloadbaar vanaf www.tweedefase-loket.nl/examenprogramma

Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[ape(n)staartje]sopo.nl

VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

Laar en Berg Laren NH Door ziekte van een collega zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste vervanger voor 19 lesuren (of een deel ervan) wiskunde. De lessen staan op maandag, woensdag en vrijdag ingeroosterd. Het betreft zowel onder als bovenbouw uren. www.klg.nl


NASCHOLINGSCURSUSSEN RATIO: "WISKUNDIG DENKEN BEVORDEREN in de onderbouw havo-vwo" (ADVERTENTIE)

DOELGROEP: docenten wiskunde onderbouw havo-vwo, met name tweedegraads-docenten
INHOUD Wis-kunde is in eerste instantie de kunst van het wis en zeker weten. Plezier in wiskunde heeft vaak juist hiermee te maken. Hoe kunt u de nieuwsgierigheid van de leerlingen levend houden? Hoe bevordert u dat ze niet alleen slimme oplossingen vinden, maar ook goede vragen stellen? Een wiskundige houding, hoe kunt u daar in uw lessen aandacht aan besteden? Er zijn twee series van twee studiedagen. De series kunnen apart en ook allebei gedaan worden.
Bijeenkomst 1 serie 1 : donderdag 17 november 2005, 10.00-16.00 PLAATS B-faculteit RU Nijmegen
Verdere informatie en Inschrijfformulier kunt u kunt vinden op www.ratio.ru.nl nl onder nascholing


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of g.koolstra[ape(n)staartje]chello.nl