WiskundE-brief nr. 357 02-10-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ONTWIKKELINGEN NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S WISKUNDE

TRENDBREUK OF VERVOLGSTAPPEN

TERUGKIJKEN OP DE CENTRALE EXAMENS (WiskundEbrief 355, reactie)


ONTWIKKELINGEN NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S WISKUNDE

In een vandaag gepubliceerde reactie op de programmavoorstellen wiskunde havo/vwo voor 2007 van de NVvW wordt de CEVO internetraadpleging van wiskundeleraren mislukt genoemd. Het tijdstip was ongelukkig, aan het begin van de vakantie voor de een en in de drukke periode van de afsluiting van het cursusjaar voor de ander. De enqujte was tamelijk gebruikersonvriendelijk. De toegang was moeilijk, eerder ingetikte antwoorden (b)leken bij een volgende sessie verdwenen.Genwonder dat er weinig cvolledige reacties waren Over het algemeen accepteert de verenigingde voorstellen, maar heeft bezwaren tegen voorgestelde (meetkunde)toevoeging aan het vwo B voor NG/NT . Overigens is de acceptatie er een met het mes op de keel. De NVvW heeft de plannen van de ministermet betrekking tot de herijking tweede fase, en in het bijzonder de de N-profielen steeds luid en duidelijk afgewezen. "De plannen zijn inhoudelijk slecht doordacht en in hun uitwerkingwellicht rampzalig, gezien het belang van een goede wiskundekennis voor een veel vervolgopleidingen". Het is dan ook geen wonder dat er vanuit het hoger onderwijs kritische reacties zijngekomen. Ondertussen is - vooral door het gemanoeuvreer van het ministerie - de rest van de procedure niet helemaal helder. Zo lijkt de voor na de zomervakantie beloofde veldraadpleging te worden uitgesteld, en wordt ook de status daarvan wat onduidelijk. http://www.nvvw.nl/2007/reactiepep2007.html

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

TRENDBREUK OF VERVOLGSTAPPEN

Dit is de titel van het eindverslag schoolbezoeken 2004- 2005. Vandaag is gestart met de verzending in vijfvoud naar alle havo/vwo scholen. Ook naar alle vavo-scholen worden enkele exemplaren gezonden. Met deze titel willen we aangeven dat we na de schoolbezoeken concludeerden dat ‘2007’ door veel scholen niet slechts als een noodzakelijk kwaad wordt gezien, maar als goede aanleiding om zelf óf het roer in de bovenbouw havo/vwo radicaal om te gooien óf gerichte vervolgstappen te zetten op het reeds ingeslagen organisatorische en didactische pad. Het Tweede Fase Adviespunt is in september 2004 gestart met schoolbezoeken om te inventariseren hoe scholen zich op de veranderingen die voor 2007 zijn gepland, voorbereiden. Het Adviespunt beschouwt het als zijn taak de scholen te informeren, te stimuleren en te (doen) ondersteunen. Met de inventarisatie werd beoogd helder te krijgen wat scholen denken nodig te hebben aan diensten, producten etc. ter ondersteuning van hun voorbereiding op 2007. In januari 2005 brachten wij een tussenverslag uit. Nu is het eindverslag beschikbaar.
In dit eindverslag is een aantal bijlagen opgenomen. Eén daarvan is de tekst van het wetsvoorstel, dat de minister medio juli aan de tweede kamer heeft gezonden. Een ander betreft de nieuwe schema’s van de profielen 2007, waarin de jongste ontwikkelingen (geschiedenis verplicht in EM en andere namen voor enkele vakken) zijn verwerkt. Van dit eindverslag is een beperkt aantal exemplaren gedrukt. Het kan dan ook niet worden (na)besteld. Wel is het downloadbaar vanaf onze website: http://www.tweedefase-loket.nl/downloaden
Op 29 september is ook het eindrapport van de commissie Teulings II gepresenteerd over het economieonderwijs op havo/vwo. Het rapport is, conform de opdracht aan de commissie, een voorstel voor een nieuw examenprogramma economie voor havo/vwo. Dit examenprogramma is gebaseerd op het idee van concepten en contexten. Er worden acht concepten onderscheiden, t.w. schaarste, ruil, markt, ruilen over tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei en goede tijden, slechte tijden. Het nieuw programma is er op gericht dat leerlingen de analogie tussen uiteenlopende situaties gaan inzien. Dit programma zal niet eerder kunnen worden ingevoerd dan in schooljaar 2008-2009. Per 1 augustus 2007 geldt voor economie een geglobaliseerd examenprogramma gebaseerd op het huidige. Het rapport van de commissie Teulings II draagt de titel ‘Wealth of Education’ en is te downloaden vanaf onze website: www tweedefase-loket.nl/downloaden De geglobaliseerde examenprogramma’s economie die vanaf 2007 gelden kunt u vinden op www.tweedefase-loket.nl/examenprogramma

Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[ape(n)staartje]sopo.nl

TERUGKIJKEN OP DE CENTRALE EXAMENS (WiskundEbrief 355, reactie)

Graag wil ik reageren op de opmerkingen van René te Riele. Eigenlijk kan ik dat in één zin. Ik ben het grandioos met hem eens. En omdat ik het zelf prettig zou vinden om dat te horen, reageer ik. Dat argument van meer onvoldoendes is grote flauwe kul. Dat kun je toch zo met de cesuur oplossen? Bovendien: wij moeten niet denken dat we invloed hebben op de cijfers. Die worden politiek vastgesteld. Maar misschien kunnen we wel invloed uitoefenen op de vraagstellingen. Dus meer algebraische oplossingen en minder toetstechniek, zeker aan de B-kant.

Wim Konijnenberg , Christelijk Lyceum Zeist
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl