WiskundE-brief nr. 361 06-11-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[a]hccnet.nl of we-b[a]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

HET NIEUWE BETA-VAK NL&T: ZEER GROTE BELANGSTELLING

WISKUNDE IN DE FILM "PROOF"

CONCEPT EXAMENPROGRAMMA'S WISKUNDE

OUDE BOEKEN GEVRAAGD

INSTAPTOETS: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 360)


HET NIEUWE BETA-VAK NL&T: ZEER GROTE BELANGSTELLING

Woensdag 9 november vindt de docentendag "Bouwen aan het nieuwe bètavak" in Rotterdam plaats. Het aantal aanmeldingen (bijna twee keer het aantal beschikbare plaatsen) geeft aan dat er veel belangstelling bestaat voor dit nieuwe bètavak.
Doelstellingen van het nieuwe bètavak zijn:

De stuurgroep in oprichting van het nieuwe bètavak Natuur, Leven & Techniek is onlangs van start gegaan met een ambitieus plan. Opdracht is het uitbrengen van een visiedocument over het nieuwe vak, het adviseren over en ontwerpen van een examenprogramma voor het nieuwe vak, adviseren over en laten ontwikkelen van vakinhoud en adviseren over scholing van docenten(teams) en randvoorwaarden waaraan scholen dienen te voldoen als ze het vak willen aanbieden. Over al deze zaken zal regelmatig de mening van het onderwijsveld gepeild worden.

NL&T kan door scholen worden aangeboden als profielkeuzevak in de N-profielen voor havo en vwo. De omvang in SLU bedraagt: HAVO 320, VWO 440.
Het vak wordt modulair opgebouwd en zal zowel mono-, multi-, als interdisciplinaire modules bevatten. Voor HAVO wordt gedacht aan een meer beroepsgerichte invulling, voor VWO aan een meer onderzoeksgerichte invulling. Samenhang tussen disciplines, aansluiten bij actuele ontwikkelingen, flexibiliteit en contacten met buitenschoolse instanties zullen naar verwachting kenmerkend zijn voor het vak.

Ook buitenschoolse instellingen, met name universiteiten, HBO, leerplanontwikkelinginstellingen en bedrijfsleven worden betrokken bij de ontwikkeling van vakinhouden. De nauwe samenwerking tussen VO en HBO/WO zal bevorderlijk zijn voor wederzijdse afstemming van elkaars leerplannen. Met dit alles vergt dit nieuwe vak de onderzoeks- en werkhouding die kenmerkend is voor de beta-discipline.

Bevoegd voor NL&T worden docenten met een eerstegraads bevoegdheid in biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde of wiskunde.
Ervan uitgaande dat leerlingen voor NL&T een basis in de profielvakken moeten hebben lijkt het raadzaam om in HAVO-4 niet gelijk aan het begin van het schooljaar te starten met dit vak. Dit geldt ook voor VWO, voor de hand ligt om daar in VWO-5 te starten.

Voor het meest actuele nieuws over het nieuwe bètavak: www.hetnieuwebetavak.nl en de diverse workshop op 9 november as.
Een tweede docentendag staat op het programma in februari of maart.


WISKUNDE IN DE FILM "PROOF"

Een film over een wiskundig bewijs komt niet vaak uit, maar vanaf 10 november is het toch zover. Dan draait de film Proof in de bioscopen, met niemand minder dan Gwyneth Paltrow, Antony Hopkins en Jake Gyllenhaal in de hoofdrollen.De film draait om een bewijs van een eeuwenoud vermoeden dat zijn student Hal vindt in de nagelaten schriften van Robert, een wereldberoemd wiskundige die onlangs overleden is. Alleen... is het wel door hem geschreven? Robert leed de laatste jaren van zijn leven namelijk aan een geestelijke ziekte en was daardoor niet langer in staat tot het bedrijven van wiskunde. Zijn dochter Catherine, zelf begiftigd met zowel de wiskundige capaciteiten als de geestelijke instabiliteit van haar vader, beweert dat zij het bewijs heeft geschreven. Het bewijs staat echter in de schriften van haar vader en lijkt bovendien in zijn handschrift geschreven. Als Hal haar niet meteen gelooft raakt ze volledig in paniek. Behalve een goede plot en prachtig spel van Paltrow is de film heel aardig voor wiskundigen. In de dialogen vind je hier en daar logische redeneringen zoals alleen wiskundigen kunnen geven en bovendien bevat de film aardige wiskundige grappen. Een must-see voor iedereen die zich interesseert voor wiskunde!

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

CONCEPT EXAMENPROGRAMMA'S WISKUNDE

Deze week zijn de concept examenprogramma's wiskunde (voor de gewijzigde tweede fase die m.i.v. 2007 van kracht wordt)aangeboden aan het ministerie van ocw. Onder grote tijdsdruk is daar door 5 commissies van de CEVO aan gewerkt, met inbreng van allerlei organisaties en personen. Over de inbreng van de wiskundedocenten is niet iedereen even tevreden. De Nederlandse Verening van Wiskundelaren noemde eerder de raadplegling via internet om een aantal redenen 'grotendeels mislukt' . De minister beslist wat er verder met deze voorstellen gaat gebeuren. De conceptprogramma's (bewust globaal gehouden) zijn via de site van de 'wiskunde community'(wiscom) te bekijken en te downloaden. www.digischool.nl/wi/community/ Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)


OUDE BOEKEN GEVRAAGD

Beste collega's, Sinds een jaar werk ik op de Europee School in Varese. Het wiskunde programma is samengesteld door een aantal landen ( Duitsland, Frankrijk etc) en sluit niet aan bij het huidige programma in Nederland. Om die reden gebruiken we nog de oude delen van getal en ruimte uit de jaren 80( 1986 educaboek bv). Deze boeken zijn bijna niet meer te vinden. Via mijn collega dhr.Nieland heb ik voor mijn kinderen nog boeken kunnen regelen. Maar er zijn veel meer leerlingen op deze school die allemaal het zelfde probleem hebben. Nu vroeg ik me af of er niet meer collega's zijn die in hun kast oude deeltjes van getal en ruimte hebben ( van klas 1 tot 6) en deze aan de leerlingen van de Europese school willen schenken. Voor elke klas hebben we maar 15 boeken nodig. De onkosten voor het opsturen wil ik wel vergoeden. Voor meer informatie kunt u mij een email sturen. ra.jongerius[at]aliceposta.it
Vriendelijke groet, Ruud Jongerius


INSTAPTOETS: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 360)

Een aantal docenten heeft aan Lia van Asselt laten weten om op enig moment de instaptoets (zie WiskundEbrief 360) aan hun VWO-6 leerlingen met WB12 voor te leggen. Inmiddels is ook het antwoordmodel beschikbaar: , klik nr 360 aan en zoek het artikel met de titel: INSTAPTOETS WISKUNDE In de tekst staat zowel een link naar de toets zelf als een link naar het antwoordmodel. Op de vorm en de inhoud van de instaptoets is voorshands gereageerd door Jos Remijn en Hans Klein:


Mijns inziens ademt de instaptoets de "oude Wiskunde B sfeer": geen formulekaart, geen (Grafische) Rekenmachine. Dat komt natuurlijk niet prettig over op leerlingen die hier 3 jaar lang mee hebben gewerkt... Dus een probleem verkennen met een plotje bijv. is niet mogelijk. Ik ben van mening dat de Grafische Rekenmachine een geweldig hulpmiddel is gebleken voor vele van de wat minder getalenteerde leerlingen. Zij vinden hiermee veel meer oplossingen en bedenken gemakkelijker oplosstrategieën dan voorheen. Natuurlijk verlies je dan tijd voor de algebraïsche vaardigheden. En samen met de overvloed aan vakken in de 2e fase wordt het vak Wiskunde van een centraal beta-vak tot één van de vele vakjes gedegradeerd. Maar genoeg getreurd, nu de inhoud van de toets.

Ik vind dat te veel vragen over algebraïsch rekenen met breuken gaan, gelijknamig maken vooral. Daar wordt sinds het minimaliseren van de integraalrekening nauwelijks meer aandacht aan besteed. Is het werkelijk zó belangrijk dat ze dat kunnen? Dan zouden er ook toepassingen hiervan in het programma van het vwo moeten komen. Ook enkele weetjes bij gonio zijn "uit de tijd": leerlingen leren geen exacte waarden meer (van mij) en omdat gonio-vergelijkingen niet exact hoeven te worden opgelost, zijn ze niet vaardig meer in het werken met gonio-formules. Die spelen nog slechts een rolletje bij het onderwerp parameterkrommen. Verder moet bij een aantal opgaven een speciaal handigheidje worden herkend. En daar besteed ik sinds de komst van de GR niet meer zoveel aandacht aan: geen tijd voor.
Ik ben benieuwd wat mijn 6V leerlingen er van terecht brengen. Jos Remijn SG Dalton Voorburg


Naar aanleiding van het stukje in de WiskundeE-brief: als docent in een eindexamengroep vwo WB12 (27 leerlingen) lijkt het me nuttig mijn leerlingen eens aan een dergelijke ingangstoets te laten werken. Dit kan ook voor de leerlingen zeer nuttig zijn: ze krijgen dan zicht op wat er mogelijk van hun gaat worden gevaagd. Moment van afname in mijn groep zal nog wel even op zich laten wachten aangezien de gonio nog niet voldoende is behandeld. Een paar vragen:

  1. hoeveel tijd staat er eigenlijk voor de via de wiskundeEbrief verspreide toets?
  2. ik ben gewend, net als de examens, bij toetsen vooraf aan te geven hoeveel punten per vraag kunnen worden gescoord bij een volledig correcte beantwoording. Is dat in het algemeen geen goede suggestie?
  3. Toetsvorm wijkt af van wat leerlingen gewend zijn. In hoeverre worden zij daarop voorbereid, al is het maar via een oefentoets?
Natuurlijk heb ik detailkritiek op de opgaven maar die zou ik liever willen bewaren tot na de afname.
Met vriendelijke groet, Hans Klein school: Zernike College, Groningen/Haren.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[a]hccnet.nl of we-b[a]xs4all.nl