WiskundE-brief nr. 368 8-01-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[as]wanadoo.nl of we-b[as]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUWJAARSWENS VAN DE REDACTIE

PROGRAMMA'S 2007 VOOR HAVO/VWO DEFINITIEF

VELDRAADPLEGING WISKUNDE D

OPROEP

ONJUISTE INFORMATIE

REKENEN


NIEUWJAARSWENS VAN DE REDACTIE

Redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

PROGRAMMA'S 2007 VOOR HAVO/VWO DEFINITIEF

Naar verluidt heeft de minister de concept-programma's 2007 voor de vakken wiskunde A en wiskunde B ((havo en vwo) goedgekeurd. Daarmee zijn ze definitief. Het programma voor vwo wiskunde C mag nog wat aangepast worden (met name het domein functies en grafieken). Voor het pogramma voor wiskunde D (havo en vwo) bestaat alleen een eerste aanzet. De bedoeling is dit programma vooral ook binnen de scholen ingevuld gaat worden.

BRON: www.wiskundepersdienst.nl

VELDRAADPLEGING WISKUNDE D

De vernieuwingscommissie voor wiskunde, cTWO, wil graag de mening van docenten over de voorgestelde globale invulling van wiskunde D peilen. Met dit doel wordt eind januari - begin februari op vijf verschillende plaatsen een docentenraadpleging georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats van 17.00 - 20.30. Hieronder volgt een overzicht van data en plaatsen. Als u een van de bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u zich per email opgeven bij g.pouw[as]slo.nl, onder vermelding van naam, school waar u werkt, datum en plaats van de raadpleging. U krijgt dan per email de agenda, de stukken ter voorbereiding en de exacte locatie. Overzicht van data en plaatsen:
25 januari Amsterdam , 26 januari Rotterdam , 30 januari 's Hertogenbosch , 31 januari Groningen , 1 februari Zwolle.
Reiskosten worden vergoed op basis van eerste klas openbaar vervoer. We hopen dat veel docenten deze kans benutten om invloed uit te oefenen op de invulling van dit veelbelovende nieuwe profielkeuzevak.

Paul Drijvers, secretaris cTWO ; Jenneke Krüger, coördinator exacte vakken SLO

OPROEP

In de derde week van januari komen de herzieningsvoorstellen tweede fase in de tweede kamer aan de orde. De schandelijke reductie van de studielast bij wiskunde valt in dit stadium van de strijd niet meer te keren, maar dat geldt niet voor een andere ongelukkige ingreep: de reductie van de CE-stof met 40% . De minister stelt voor: 60% van de stof op CE en minimaal 40% van de stof op SE.
In de voorstellen examenprogramma’s 2007 wiskunde havo en vwo wordt ook een voorstel voor de 60/40 verdeling gedaan. Kennelijk hebben de opstellers door het handig kiezen van de CE- domeinen (met name bij WB) het CE aandeel boven de 60% willen brengen. Dit misleiden van de minister lijkt een slimme zet maar is toch erg onverstandig omdat men op papier blijft meewerken aan een slecht voorstel. De verdeling maakt verder een uiterst gekunstelde indruk. Het doet mij denken aan een piano-examen waarbij de pianist bij het eerste deel van het examen alleen de zwarte toetsen mag gebruiken en bij het tweede deel alleen de witte.
Behalve een zeer mager CE levert de maatregel ook een uiterst onduidelijke situatie bij het SE op. De ene school kan besluiten voor het SE op het minimum (40%) te gaan zitten, terwijl de andere school voor 100% gaat. Enige vrijheid voor scholen valt te waarderen maar deze spreiding gaat echt te ver. Ik ben van mening dat zowel voor SE als CE moet gelden, dat minimaal 90% van de stof aan de orde met komen. Met als uitzondering wellicht WC(VWO) daar kan men bij het CE volstaan met 75%. Dan zit men weer op het huidige WA1 niveau. Verder valt te begrijpen dat men bij WD voorlopig uitsluitend met een SE werkt.
Ik wil de wiskunde-docenten oproepen om de minister en de leden van de vaste kamercie. te laten weten dat men de reductie van de CE-stof met 40% afwijst. Bedenk wel wie zwijgt, stemt toe!

Jan Jimkes, oud-leraar wiskunde, j-e.jimkes[as]zonnet.nl

ONJUISTE INFORMATIE

Ik zou niet op de enigszins onduidelijke berichtgeving van Jan Deckwitz reageren, ware het niet dat er enkele suggestieve opmerkingen voorkomen die niet gebaseerd lijken op kennis van feiten. Het gaat om de stuurgroep i.o. NL&T (niet een studiegroep zoals de heer Deckwitz het noemt). Enkele zinnen later wordt deze Stuurgroep de SLO-studiegroep genoemd. Nu gaat mij dat toch wat te ver. De Stuurgroep i.o. is. zoals ook de vernieuwingscommissies Biologie, Natuurkunde, Wiskunde en de stuurgroep Nieuwe Scheikunde, heterogeen samengesteld. In het geval van de stuurgroep NL&T zijn opgenomen vertegenwoordigers van de vernieuwingscommissies exacte vakken, het hoger onderwijs (wo en hbo), vertegenwoordigers van de betrokken vakverenigingen van docenten, het Platform Beta Techniek en inderdaad, het secretariaat wordt door de SLO gevoerd (ons nationale instituut voor leerplanontwikkeling in de ruime zin van het woord). Daarmee is het dus geen studiegroep van SLO, noch een stuurgroep van dat instituut.

Met vriendelijke groet Jenneke Krüger secretaris stuurgroep i.o. NL&T j.kruger[as]slo.nl

REKENEN

De laatste week is er veel te doen over het slecht kunnen rekenen van havo- en mbo-studenten. Het resultaat van de mbo-studenten is natuurlijk helemaal triest, maar dat was eigenlijk al bekend. Nu moeten er maatregelen getroffen worden om de rekenprestaties te verbeteren. Iedereen roept dat wiskunde verplicht moet zijn voor iedereen. Maar wees nou eerlijk: onze 4 havo-studenten mèt wiskunde in hun vakkenpakket kunnen toch absoluut niet hoofdrekenen. Als een student wiskunde A1(2) in zijn pakket heeft, betekent dat toch niet dat hij kan rekenen. Zelfs van leerlingen met wiskunde B1(2) kunnen velen niet hoofdrekenen. De grafische rekenmachine is een mooi hulpmiddel, met nadruk op hulpmiddel, maar het heeft ook veel verpest. Eigenlijk zijn ze het rekenen al verleerd in de onderbouw. Ik denk dat wij weer af en toe proefwerken zonder rekenmachine moeten geven. Wij overwegen om dat bij sommige toetsen te gaan doen. Het oplossen van vergelijkingen (lineair en kwadratisch) gaat natuurlijk heel goed zonder rekenmachine, ook in de onderbouw. Je moet alleen de getallen een beetje aanpassen. Als ik dit echter bij ons in de onderbouw voorstel dan is het net of ik vreemde dingen zeg: ze hebben dat "ding" toch! Ook in de bovenbouw kun je bijvoorbeeld bij differentiëren heel goed een proefwerk maken waarbij ze de rekenmachine niet mogen gebruiken. Er zullen wel veel protesten zijn. En om nog een keer een oude discussie op te halen: op het centraal examen wiskunde veel meer exact rekenen. Zoals ik al zei is het verplichten van wiskunde bij C&M niet de oplossing. Ik denk dat je, om het rekenen te bevorderen, het vak "rekenen zonder machine" moet invoeren. Dan help je de toekomstig pabo-student echt. En het spaart ze een dure rekenmachine uit. Wij gaan trouwens die pabo-toets maar eens geven in 4 havo èn in de brugklas. Ik ben heel benieuwd wat ze er van maken.

René te Riele, Het Assink, Haaksbergen r.teriele[as]hetassink.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[as]wanadoo.nl of wiskunde-brief[as]xs4all.nl