WiskundE-brief nr. 373 12-02-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of we-b[at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

DOCENTEN GEZOCHT VOOR EXAMENBESPREKING WISKUNDE HAVO 12

BERAADSLAGINGEN TWEEDE KAMER

WISBAAKCONFERENTIE

SURF BUNDELT HOGER ONDERWIJS-INITIATIEVEN RONDOM WISKUNDEVOORKENNIS

DE FORMULEKAART

RAADPLEGING VWO A EN B : VENTILEER UW MENING VIA EMAIL


DOCENTEN GEZOCHT VOOR EXAMENBESPREKING WISKUNDE HAVO 12

Dit jaar valt het havo A12 examen ongunstig vanwege het hemelvaartweekend. Het examen is dinsdag maar de regionale bespreking zou pas de maandag daarop gehouden kunnen worden. Daarom is besloten in dit geval alleen een centrale bespreking te houden en de afspraken direct op internet te zetten. Dat betekent dat het belangrijk is voor de bespreking dat er voldoende inbreng is op de centrale bespreking. Om de discussie in een iets grotere groep te kunnen houden ben ik op zoek naar enkele docenten die een examengroep havo A12 hebben en die mee willen praten over de problemen die zich bij het nakijken kunnen voordoen. De bespreking gaat op dezelfde manier als de regionale bepreking en wordt gehouden in de jaarbeurs in Utrecht.
Er is geen regionale bespreking aan gekoppeld. Als je mee zou willen praten, meld je dan bij mij aan op gfokkens[at]onc.nl. De precieze tijd en plaats krijg je dan in maart van mij te horen. het zou fijn zijn als er collega's aan deze oproep gehoor geven. Mijn dank daarvoor. Grada Fokkens


BERAADSLAGINGEN TWEEDE KAMER

Afgeloopen donderdag voon de tweede termijn plaats van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo . Opvallend was dat een groot deel van het debat ging over wiskunde (B), dat is wel eens anders geweest. Opvallend was ook hoe meegaand de minister was op tal van punten. dat is ook wel eens anders geweest.
De belangrijkste uitkomsten lijken te zijn (er wordt dinsdag a.s. gestemd over moties, dus enig voorbehoud is op zijn plaats):

Kritische geluiden over de 'ophoging'van 520 naar 600 uur waren er ook in de kamer te beluisteren, maar de wens om wiskunde-B op 760 te houden is wel genoemd maar niet in de vorm van een motie ingediend. De kamer was kritisch t.o.v. plannen van de minister om wiskunde-A als profielkeuzevak in het profiel N&T. Men vreesde een ondermijning van wiskunde D.

gk

WISBAAKCONFERENTIE

Op 20 maart 2006 wordt de conferentie "Het hoe en waarom van taalgericht reken/wiskundeonderwijs" georganiseerd door het Freudenthal Instituut en het APS. herhaald. Deze conferentie is bedoeld voor * schoolleiders, * (taal/reken)co÷rdinatoren, * vakdocenten wiskunde VO van leerjaar 1 en 2, en * leerkrachten PO van groep 7 en 8 die meer aandacht aan taal willen besteden in hun reken- of wiskundeonderwijs.
Tijdens de conferentie krijgt u een indruk van wat Wisbaak inhoudt, gaat u actief aan het werk met de verschillende Wisbaakmaterialen en maakt u een plan van aanpak voor een Wisbaaklessenserie of een opzet voor een invoeringstraject bij u op school. Aan het eind van de dag ontvangt een cd-rom met alle beschikbare Wisbaakmaterialen.
Plaats: APS (naast station Lunetten in Utrecht) Prijs: 120 Euro Aanmelden vˇˇr 1 maart 2006 via: www.fi.uu.nl/wisbaak/. Meer informatie via wisbaakconf[at]fi.uu.nl of 030-263 55 64 (Liesbeth Walther)


SURF BUNDELT HOGER ONDERWIJS-INITIATIEVEN RONDOM WISKUNDEVOORKENNIS

Studenten die starten met een hoger onderwijsopleiding komen regelmatig tot de ontdekking dat hun Wiskundevoorkennis niet aansluit bij de opleidingseisen. Veel Nederlandse ho-instellingen en consortia hebben initiatieven gestart om de aansluiting VO-HO en het wiskunde bijspijkeronderwijs te verbeteren. Stichting SURF wil deze krachten bundelen in een SURF Special Interest Group. Uitwisseling en hergebruik van resultaten die de individuele initiatieven hebben opgeleverd, staan daarbij centraal. Het startpunt voor deze joint forces is de SURF-conferentie 'Wiskunde voorkennis voor het hoger onderwijs' op 9 maart a.s. (Jaarbeurs Utrecht). De conferentie Wiskundevoorkennis biedt inzicht in de problematiek, geeft een overzicht van de initiatieven die lopen en beoogt dat zij van elkaars kennis en kunde profiteren. De continuiteit van deze samenwerking is gewaarborgd in de SURF Special Interest Group rondom wiskunde die tot doel heeft om:

Meer informatie: De kosten voor deelname aan het seminar bedragen 50 euro per persoon. Een uitgebreid programma en het online inschrijfformulier zijn beschikbaar op: www.surf.nl/bijeenkomsten BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)


DE FORMULEKAART

Nu toch het een en ander gaat veranderen, lijkt het mij verstandig om ook die formulekaart onder de loupe te nemen. Wat vinden mijn collega's ervan om de formulekaart maar eens te strippen? De huidige kaart wekt in de eerste plaats de (ongewenste) indruk dat het niet nodig is een aantal zaken van buiten te kennen. Dat je bij het product van machten met helzelfde grondtal de exponenten moet optellen is iets dat van buiten gekend moet worden wil je ook maar een beetje 'wiskunde B kunnen doen'. Als je enig zicht wilt hebben op de axioma-structuur in de meetkunde, is het nodig stellingen van buiten te kennen. In een van de vernieuwingsgolven die over de wiskunde is gerold is het van buiten kennen van zaken ten onrechte teloor gegaan. 'Daar ging het niet om', zo kon men horen. Dat het van buiten kennen van een aantal zaken een absolute voorwaarde is om enig inzicht in de samenhang te kunnen zien, is genegeerd. En de paar zaken die de leerling wel nodig kan hebben, zouden het best op (bijvoorbeeld) het voorblad afgedrukt kunnen worden.Dan zijn we ook meteen af van vervelende controles op maagdelijke formulekaarten.

A.H. Degens degensah[at]euronet.nl

RAADPLEGING VWO A EN B : VENTILEER UW MENING VIA EMAIL

[Op de site van de vereniging staan de relevante stukken: www.nvvw.nl/voorstellen2007.html - red]
In het document "toelichting" kunt u vinden op welke punten we graag de mening van de docenten willen peilen:

  1. Stemt u in met de opsomming van detaileindtermen bij het CE-deel van het examenprogramma van vwo A en B of zijn er, naar uw mening, nog nuanceringen nodig?
  2. Wat vindt u van de voorgestelde eisen die worden gesteld aan de algebra´sche vaardigheden waarbij de GR geen rol speelt: Mee eens; te zwak; te sterk? Graag per vak (A en B) specificeren. Ook graag commentaar bij het feit of dit echt haalbaar is binnen de gegunde uren voor het vak.
  3. Ben u voor het opnemen van 'enkelvoudige opgaven' in het examen? Daarbij moet u even abstraheren van de moeilijkheidsgraad van de gepresenteerde voorbeelden. Het gaat eigenlijk om vragen waarbij leerlingen op eigen kracht moeten beslissen hoe ze de oplossing gaan vinden, zonder dat er via inleidende vragen wordt aangegeven hoe ze de uiteindelijke stap naar de oplossing moeten zetten.
  4. Wat is uw mening over de beschikbaarheid van de formulekaart bij het centraal eindexamen? Nodig; niet nodig; een verkorte versie (met toelichting op wat wel en wat niet vermeld zou moeten worden)
U wordt uitgenodigd om, vanwege de onmogelijkheid van uw aanwezigheid op 16 februari, alsnog via e-mail te reageren op deze vier vragen via een korte maar krachtige e-mail die u stuurt naar: M.Hastrich[at]cevo.nl
Wij beloven (van onze kant) dat uw reactie wordt meegewogen in de eindconclusies over de syllabus die naar aanleiding van deze raadpleging wordt opgesteld door de CEVO-commissies. Noem bij uw reactie ook uw naam en de school waar u werkt. Met vriendelijke groet,

Henk van der Kooij CEVO
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at]xs4all.nl