WiskundE-brief nr 374 19-02-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen@wanadoo.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WETSWIJZIGING TWEEDE FASE MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN

JOHANN BERNOULLI LEZING

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2006: LAATSTE OPROEP !

UITSLAG EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

VIERKANT THEMA

MAPLE TA (advertentie)

DOCENTEN GEVRAAGD (advertentie)


WETSWIJZIGING TWEEDE FASE MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN

Wiskunde B op vwo èn havo in urenaantal uitgebreid en Lichamelijke opvoeding moet worden aangeboden tot december in het laatste schooljaar. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen waartoe de Tweede Kamer na in totaal acht uur plenair vergaderen heeft besloten m.b.t. de wetswijziging tweede fase per augustus 2007. De stemmingen over enkele amendementen moties en het wetsvoorstel zelf heeft dinsdagmiddag 14 februari plaatsgevonden. Na het debat op 24 januari heeft de Tweede Kamer donderdag 9 februari jl. nog drie uur doorvergaderd over het wetsvoorstel wijziging Tweede Fase. Wederom werd er veel tijd besteed aan wiskunde B. Uitkomst van dit debat is dat niet alleen Wiskunde B op vwo met 80 uur wordt uitgebreid van 520 naar 600 uur, maar dat ook wiskunde B op havo met 40 uur wordt uitgebreid van 320 naar 360 uur. Voor beide vakken geldt ook dat de totale stof in het centraal examen aan de orde komt en dat dit niet beperkt is tot 60%. Dit zal gelden tot de invoering van een echt nieuw examenprogramma voor de wiskunde vakken waaraan door de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (de commissie Siersma) gewerkt wordt; invoering hiervan is per 2010 voorzien. In een motie, die met algemene stemmen is aangenomen, werd gevraagd om het installeren van een resonansgroep naast deze commissie die de nieuw te ontwikkelen wiskunde beoordeelt op doorstroomrelevantie. Deze resonansgroep moet bestaan 'uit diegenen die in het hoger onderwijs nu de leemtes moeten bijspijkeren en uit studenten die de leemtes ervaren.' Overigens is deze wijziging m.b.t. wiskunde B niet in het wetsvoorstel terug te vinden, aangezien de uren in het inrichtingsbesluit geregeld worden.
Tijdens de vergadering werd genoemd dat de Tweede Kamer ook nog wil spreken over het inrichtingsbesluit en het eindexamenbesluit. Hierin worden o.a. de urenaantallen per vak geregeld.

Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl
Noot van de redactie: de voor wiskunde niet relevante paragrafen zijn uit het originele bericht weggelaten

JOHANN BERNOULLI LEZING

De Johann Bernoulli lezing van 2006 vindt plaats op dinsdag 7 Maart a.s., te 19:30 in het Academiegebouw der RuG, Broerstraat 5, Groningen. Spreker: Dirk van Dalen, Universiteit Utrecht. Titel: `Weet u dat zeker?'
Zoals de Bank of England het symbool is voor de financieel-economische soliditeit van het Verenigd Koninkrijk, zo staat de wiskunde voor wetenschappelijke zekerheid. De geschiedenis van de wiskunde is dan ook een grote triomftocht van vooruitgang, van meer zekerheid. Althans dat geloven wij graag. Betere formuleringen vermijden oude misverstanden, en wat vorige generaties geloofden wordt met (en soms zonder) kiesheid opgeruimd als `bijgeloof' of `onbegrip'. Lakatos laat in zijn `Proofs and Refutations' zien dat begrippen en stellingen die aanvankelijk goed gefundeerd waren, later het slachtoffer kunnen worden van slimme tegenvoorbeelden waar niemand aan gedacht had. Echter, het is niet alles vooruitgang wat de klok slaat. Wat eenmaal op de rommelzolder van de wiskunde is opgeborgen met een kaartje `niet aankomen, ondeugdelijk', kan plotseling gerehabiliteerd worden uit de fundamentele hoek. Het is niet langer vanzelfsprekend dat er precies een wiskundig universum is, en de wiskundige kan kiezen in welk universum hij wil leven. Maar dat heeft wel consequenties. Zelfs onze recente vriend, de computer, doet mee aan de bepaling van wat wel en niet exact is (maar ook hij kan niet uitmaken in welk universum wij leven). We zullen aan de hand van voorbeelden laten zien dat het bestaan van de wiskundige misschien wel verwarrender is geworden, maar ook veel opwindender. Never a dull moment.


WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2006: LAATSTE OPROEP !

U kunt zich nog steeds aanmelden! Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde-onderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieën (onderbouw, bovenbouw vmbo, klassen 3 t/m 6 havo/vwo), meedingen naar deze prijs. In iedere categorie is een prijs van 1000 euro te winnen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl Aanmelden kan tot 28 februari 2006. We zien uw inzending met belangstelling tegemoet!

Contactpersoon: Dédé de Haan (wiskids@fi.uu.nl )

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2006: LAATSTE OPROEP !

Op vrijdag 20 januari hebben docenten door het hele land de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade georganiseerd. In totaal hebben 168 scholen meegedaan en 2192 leerlingen. Dit jaar was de opzet van de Olympiade anders dan voorgaande jaren. Voorheen bestond de wedstrijd uit vijf A-opgaven en vier (moeilijkere) B-opgaven.
Dit jaar waren de A-opgaven (acht in totaal) voor het eerst in meerkeuzevorm. De B-opgaven waren nog wel open gesteld. Op deze nieuwe opzet hebben we enthousiaste reacties gekregen, zowel van docenten als van leerlingen. De leerlingen hebben ook goed gescoord, er waren zelfs 9 leerlingen met de maximale score (36 punten)! Dit jaar heeft het Stedelijk Gymnasium Nijmegen de scholenprijs gewonnen. De beste vijf deelnemers van deze school scoorden bij elkaar maar liefst 155 punten. Ze worden op de voet gevolgd door de winnaar van de scholenprijs van vorig jaar: het St Ignatiusgymnasium Amsterdam met 151 punten. Ook dit jaar had het Zuyderzee College uit Emmeloord weer de meeste deelnemers, maar liefst 130 leerlingen bogen zich daar over de Olympiade-opgaven. Leerlingen met een score van 25 punten of hoger zullen worden uitgenodigd voor de 2e ronde, die half september aan de TU Eindhoven wordt gehouden. De beste leerlingen van de 2e ronde zullen vervolgens worden getraind en zes van hen mogen het opnemen tegen leeftijdsgenoten uit de hele wereld tijdens de Internationale Wiskunde Olympiade in Vietnam in juli 2007.

Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)

VIERKANT THEMA

Al jaren vragen docenten Vierkant om lesmateriaal voor een leuke les, bijvoorbeeld als ze een uur invallen of als er tijd over is. Vierkant heeft over allerlei onderwerpen die hiervoor geschikt zijn informatie in bijvoorbeeld de doeboeken, wisschriften, puzzelkalenders en onderzoeksprogramma's voor de kampen. Maar niet iedereen heeft deze materialen tot zijn beschikking. Bovendien moet er dan nog een les van gemaakt worden.
Het plan is opgevat om ons materiaal gedeeltelijk ook als kant en klare lessen aan te bieden in de nieuwe serie Vierkant Thema. Hierin kunnen ook nog niet gepubliceerd materiaal en verouderd materiaal in een moderne vormgeving een plaats vinden. Elk Vierkant Thema gaat over één onderwerp. Het bestaat uit enerzijds informatie voor de docent en anderzijds te kopiëren werkbladen voor de leerlingen met informatie en opdrachten of puzzels. De nadruk ligt op het zelf onderzoeken en ontdekken door de leerlingen.
Voor dit project zoekt Vierkant hulp van vrijwilligers. Het betreft de volgende activiteiten: selecteren van thema's , schrijven van thema's , beoordelen van de kwaliteit van thema's , vormgeving , Marketing.
Wanneer je wilt helpen of vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Wim Berkelmans, directeur van Vierkant voor Wiskunde. , wim@vierkantvoorwiskunde.nl


MAPLE TA (advertentie)

Op een aantal Universiteiten wordt gebruik gemaakt van een automatisch toetssysteem (MapleTA) bij instaptoetsen ( ). Meer hierover leert u tijdens de gratis MapleTA workshops in Amsterdam. Hierin krijgt u een overzicht van de mogelijkheden van het geautomatiseerde toetsen met MapleTA en kunt u er direkt meewerken! Meer informatie kunt u vinden op:


DOCENTEN GEVRAAGD (advertentie)

Voor het komende cursusjaar (start 1 augustus 2006) worden in het kader van de constructie van eindexamens voor de constructiegroepen havo-wiskunde B1/B1,2 en vwo-wiskunde A1/A1,2 constructiegroepsleden gevraagd. De werkzaamheden (enkele uren per week) kunt u deels in Arnhem bij Cito en deels thuis doen. Docenten die willen reageren, worden geacht in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op www.cito.nl . Wilt u aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met mevr. H. Roseboom (ma-di-wo), telefoon (026) 352 15 4 4.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen@wanadoo.nl of wiskunde-brief@xs4all.nl