WiskundE-brief nr. 382 30-04-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

RAADPLEGING EXAMENPROGRAMMA'S VMBO BB, KB EN GL/TL VANAF 2007

WISBAAK EN TAALGERICHT VAKONDERWIJS

ERVARINGEN MET FLEXUREN

MEEDOEN MET HET UNIVERSUM PROGRAMMA


RAADPLEGING EXAMENPROGRAMMA'S VMBO BB, KB EN GL/TL VANAF 2007

Alle docenten die wiskunde onderwijzen in het vmbo wordt verzocht hun mening te geven over de veranderingen die vanaf 2007 zullen optreden in het derde en vierde leerjaar vmbo. De veranderingen zijn :

Op de website van CEVO vindt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de enquete. Een citaat van deze website:
Aan de examenprogramma's vmbo wordt door de Cevo klein onderhoud verricht. Dit betekent dat de programma's aangepast worden voor zover ze onjuistheden of onduidelijkheden bevatten. Daarnaast wordt een advies gegeven aan de minister welke vaste exameneenheden m.i.v. 2008 in het Centraal Examen getoetst zullen worden. Voor dit centraal geëxamineerde deel is een syllabus gemaakt die beschrijft hoe deze examenstof getoetst zal worden in het Centraal Examen.
Over deze voorstellen vraagt de Cevo de mening van de betrokkenen d.m.v. een enquête. U kunt zich aanmelden voor deze enquête via de knop "enquête" van de website www.cevo.nl Op dit aanmeldformulier kunt u aangeven over welke examenprogramma's u zich uit wilt spreken. U krijgt een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres met een verwijzing naar de enquêtes. De raadpleging loopt van 25 april 2006 tot 22 mei 2006.
De vragenlijst is dus tot 22 mei in te vullen. Het moment waarop u dit wilt doen is vrij te kiezen. Laat uw stem horen!
Docenten van havo/vwo die dit bericht lezen wordt dringend verzocht om binnen hun school dit door te geven aan de vmbo-collega's.

Henk van der Kooij, CEVO clustercoördinator exacte vakken

WISBAAK EN TAALGERICHT VAKONDERWIJS

De toegenomen taligheid van het vak rekenen / wiskunde vormt voor taalzwakke leerlingen een obstakel. Dit leidt tot onderpresteren, achterblijven of zelfs afhaken van deze leerlingen. Wisbaak is gestart om de denkbeelden van taalgericht vakonderwijs te concretiseren voor het vak rekenen / wiskunde. Binnen het Wisbaakproject worden lesmaterialen voor leerlingen en docenten ontwikkeld en onderzocht. In het kader van het Wisbaakproject ben ik als wiskundedocent bezig met een onderzoek om uw behoeften en wensen in kaart te brengen. Wilt u meedoen, surf dan naar www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=428609 en vul de vragenlijst in. Het invullen van de lijst duurt slechts 15 minuten. Mocht u meer willen weten over het Wisbaakproject, kunt u dit aan het eind van de vragenlijst aangeven.

Met vriendelijke groet, Raffie Petronilla

ERVARINGEN MET FLEXUREN

Ik wil graag een vraag stellen in de wiskunde E-brief aan docenten en scholen die ervaring hebben met flexuren.
In onze sectie zijn de meningen nogal verdeeld over het inzetten van flexuren in de school. De bedoeling is dan dat de leerlingen zich ongeveer twee keer per week inschrijven voor een bepaald vak waar ze moeite mee hebben of misschien nog iets moeten afmaken.
Mijn vraag is of er docenten en scholen zijn die hier al ervaring mee hebben en hoe die ervaringen zijn, waar de knelpunten liggen etc.

Alvast bedankt. Sacha van Looveren te Haarlem s.l.vanlooveren[at}freeler.nl

MEEDOEN MET HET UNIVERSUM PROGRAMMA

Met het stimuleringsprogramma Universum Programma probeert het Platform Bèta Techniek een bijdrage te leveren aan aantrekkelijk en interessant bètaonderwijs. Zodat meer jongeren dan nu kiezen voor bèta- en technische studies in het hoger onderwijs.

Wat is het Universum Programma?
Het Universum Programma richt zich op scholen die zich als bètaschool willen profileren. Het eigen instellingsbeleid van de school staat centraal. Het Platform gelooft dat scholen die werken aan een integrale aanpak van het onderwijs in exacte vakken leerlingen een goede bagage meegeven waarmee positieve keuzes voor bètatechniek kunnen worden gemaakt.
Scholen richten op de vernieuwing van exacte vakken of het ontwikkelen van het nieuwe bètavak (Natuur, Leven & Techniek). Dit gebeurt in samenwerking met de vakvernieuwingscommissies Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en de Stuurgroep van het nieuwe Bètavak.
Een Universum-school werkt ook aan het anders organiseren van het onderwijs. Aandacht voor personeel en organisatie in relatie tot financieel beleid is een belangrijk speerpunt. De school zoekt naar manieren om samenwerking en ontwikkeling te bevorderen.
Daarnaast laten deze scholen leerlingen in aanraking komen met de toepassing van bèta en techniek in zowel het bedrijfsleven (bijvoorbeeld door deelname aan Jet-Net) als in de maatschappij. Universum-scholen werken samen met het hoger onderwijs en geven leerlingen daarmee begeleiding in het keuzeproces en een goede voorbereiding op de toekomst.
Scholen in het Universum Programma zijn onderdeel van een netwerk. In dit netwerk delen scholen ervaringen, producten, modules en good practices met elkaar.
Hoe?
Het Platform Bèta Techniek streeft ernaar dat ongeveer 20 procent van alle scholen in Nederland voor een duidelijk bètaprofiel kiest. Dit is uiteraard een geleidelijk proces. Reeds 30 scholen zijn gestart in 2005. In 2006 zullen daar maximaal 70 scholen bijkomen.

Scholen kunnen zich voor het Universum Programma vóór 15 mei aanmelden via www.universumprogramma.nl Deelnemende scholen krijgen een stimuleringsbijdrage die zij naar eigen inzicht mogen besteden binnen de kaders van het programma. Voor meer informatie kunt u terecht op www.universumprogramma.nl

Over het Platform Bèta Techniek
Het Platform Bèta Techniek heeft van overheid, onderwijs en bedrijfsleven de opdracht gekregen om te zorgen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. De aanpak staat in het zogeheten Deltaplan Bèta/Techniek. Het Platform werkt met vijf herkenbare programma's die corresponderen met de verschillende sectoren: VTB (primair onderwijs), Universum (voortgezet onderwijs), Ambitie (vmbo en mbo), Sprint (hoger onderwijs) en ACT (arbeidsmarkt). Deze moeten zorgen dat succesvolle bètatechniek-vernieuwingen structureel beleid worden van zoveel mogelijk organisaties, zoals scholen en bedrijven. Essentieel is de integrale aanpak die als een keten door alle sectoren loopt. Meer informatie vindt u op www.platformbetatechniek.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl