WiskundE-brief nr. 383 14-05-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ONTWIKKELING LESMATERIAAL NLT

ONTWIKKELINGEN TWEEDE FASE EN ONDERBOUW

TESTERS GEVRAAGD VOOR GONIOWERELD


ONTWIKKELING LESMATERIAAL NLT

Beste collega's aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, Zoals u ongetwijfeld weet, kunnen scholen in de vernieuwde tweede fase vanaf 2007 een nieuw bètavak aanbieden in de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.
Op de website van dit nieuwe bètavak ( www.betavak-nlt.nl) staan nu de voorlopige domeinindelingen voor havo en vwo, zoals vastgesteld door de stuurgroep NLT, evenals een aantal door de stuurgroep geformuleerde randvoorwaarden voor het vak. U vindt dit alles onder 'documenten van de stuurgroep'.
Het ontwikkelpunt NLT heeft in de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van bestaand lesmateriaal, dat doorontwikkeld zou kunnen worden ten behoeve van dit vak. Wellicht beschikt u nog over materiaal dat hiervoor geschikt zou zijn en dat bij ons nog niet bekend is. Materiaal dat bijvoorbeeld op uw eigen school ontwikkeld is. U kunt informatie hierover sturen naar het ontwikkelpunt ( info[at}betavak-nlt.nl ), liefst met het materiaal als bijlage toegevoegd. Gezocht wordt naar (liefst multidisciplinair) materiaal voor havo en/of vwo tweede fase, dat de huidige examenstof in de monovakken overstijgt.

Met vriendelijke groet, Berenice Michels, Ontwikkelpunt NLT

ONTWIKKELINGEN TWEEDE FASE EN ONDERBOUW

Vorige maand is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wetswijziging Tweede Fase. Ondertussen in het ontwerp inrichtingsbesluit en eindexamenbesluit naar de tweede kamer gestuurd. Daarin worden allerlei zaken verder uitgewerkt. Opmerkelijk is dat de begeleidende brief voor meer dan de helft is gewijd aan het vak wiskunde. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de financiële middelen die zijn uitgetrokken voor de ontwikkeling van nieuwe vakken als NLT en wiskunde D, en aan de zorg die in de kamer is uitgesproken over het vak wiskunde B als goede voorbereiding op de beta-kant van het hoger onderwijs. Naar aanleiding daarvan noemt de minister de volgende maatregelen

  1. Alle stof van wiskunde B komt aan de orde in het Centraal Examen
  2. Algebraïsche vaardigheden worden afzonderlijk benoemd
  3. In de beschrijving daarvan wordt opgenomen dat deze vaardigheden ook zonder context en zonder gebruik van bijzondere hulpmiddelen moeten worden beheerst
  4. Exameneisen met name t.a.v. algebraïsche vaardigheden worden uitgewerkt in een syllabus compleet met voorbeeldopgaven
Opgemerkt mag worden dat met uitzondering van het eerste punt de maatregelen overeenkomen met voorstellen die door de betreffende commissie van de CEVO al (lang) voor het kamerdebat zijn ontwikkeld. Naar bekend recept worden deze voorstellen nu als resultaat van ministerieel beleid geclaimd.
De brief bevat nog een interessante passage over de onderbouw. Zij schrijft i.v.m. de problemen met betrekking tot basale algebraïsche vaardigheden:
"Het is daarenboven duidelijk dat het gaat om zaken waarvan de grondslag wordt gelegd in de onderbouw. De nieuwe wettelijke structuur van de onderbouw (differentiatie) maakt het mogelijk om hierop beter voor te bereiden. (………) er worden uitwerkingen gemaakt van de nieuwe (globale) kerndoelen, die aangeven wat in de onderbouw verondersteld mag worden aan kennis en vaardigheid, waarbij ook het derde leerjaar wordt betrokken."
Ik ben erg benieuwd hoe dit ingepast gaat worden in een beleid waarin gezegd wordt de scholen alle ruimt te geven voor de invulling van de onderbouw, en waarin kerndoelen wel erg ruim en vaag worden geformuleerd.

gk

TESTERS GEVRAAGD VOOR GONIOWERELD

De afgelopen maanden is op initiatief van de digitsale school en in samenwerking met Het Freudenthal Instituut hard gewerkt aan "Goniowereld" , een soort spel waarbij de speler in allerlei situaties met gebruikmaking van (een van) de bekende drie goniometrische verhoudingen afstanden en hoeken moeten bepalen. Het spel is vooral bedoeld voor die groepen leerlingen waarbij de traditionele aanpak niet zo gpoed aanslaat. Sinus, cosinus en tangens zijn in dit spel vooral gereedschappen die in eerste instantie ( op het laagste spelniveau) 'simpelweg' toegepast hoeven te worden om de antwoorden op de vragen af te lezen. Bij hogere spelniveau's (waarbij meer punten zijn te behalen) moet er meer gedaan worden om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Hoewel het spel nog niet af is, is het wel al zeer bruikbaar voor testdoeleiden. In dat verband zijn we op zoek naar docenten, met name ook uit het VMBO, die het spel willen uit proberen met leeerlingen. Het spel is zowel geschikt voor leerlingen die hebben kennis gemaakt met tangens en/of (co) sinus, als voor leerlingen die er helemaal blanco tegenover staan. Wel ontbreken voor deze laatste groep nog een paar inleidende opdrachten. Collega's die geïnteresseerd zijn wordt verzocht een mailtje te sturen naar gerardk[at}xs4all.nl

Gerard Koolstra
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl