WiskundE-brief nr. 391 24-09-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDEMEISJES

BIOGRAFISCH WOORDENBOEK GEOPEND

DOORSTROOMRECHTEN VOOR PROFIELEN 2007 BEKEND

EEUWENOUD FRANKLIN-MYSTERIE OPGELOST


WISKUNDEMEISJES

Jeanine Daems en Ionica Smeets zijn promovenda in Leiden en houden sinds een half jaar een weblog over wiskunde bij op www.wiskundemeisjes.nl . Ze schrijven over wiskundig nieuws, leuke raadels, toegankelijke lezingen, beroemde wiskundigen en alle wiskundige roddels die ze in de wandelgangen horen. Ze proberen op deze manier wiskunde toegankelijk te maken voor een breed publiek, zonder lastige formules of moeilijke woorden. De site is zeker geschikt voor scholieren in de bovenbouw.


BIOGRAFISCH WOORDENBOEK GEOPEND

Op 21 september 2006 werd op het Centrum voor Wiskunde en Informatica het online Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW) voor de hele wereld toegankelijk gemaakt. In het woordenboek komen bekende namen voor, zoals Christiaan Huygens, L.E.J. Brouwer en Simon Stevin. Ook staan er namen in van minder bekende, maar belangrijke Nederlandse wiskundigen, die misschien wel het meeste recht hebben op een vermelding in het nieuwe online woordenboek, omdat ze nog nergens anders op het internet een plekje hebben bemachtigd. Alex van den Brandhof werkte de afgelopen twee jaar aan het BWNW in het kader van het NWO-programma 'leraar-in-onderzoek', bedoeld voor eerstegraads leraren wiskunde. Voor de voortzetting van het project wordt gezocht naar een nieuwe enthousiaste medewerker. Guido Schmeits schreef voor Kennislink een artikel over de opening van het BWNW.
URL: www.bwnw.nl Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)


DOORSTROOMRECHTEN VOOR PROFIELEN 2007 BEKEND

Eind vorige week zijn op de website van CFI (het digitale Gele Katern) de doorstroomrechten voor de profielen 2007 gepubliceerd.
Het betreft een concept: er is pas sprake van een definitieve regeling nadat inrichtings- en examenbesluit zijn vastgesteld. En zoals bekend - de Kamer wil daar de minister eerst nog enige vragen over stellen (zie ook Voortgangsjournaal 38). Het is niet uitgesloten dat er in deze concept-doorstroomregeling hier en daar nog wat zal veranderen. Immers, hier en daar staan wat moeilijk te verklaren eisen. Ter illustratie: in tabel D wordt voor de sector Techniek voor leerlingen met het profiel NT als extra eis natuurkunde óf natuur, leven & technologie gevraagd. De leerling met het profiel EM heeft dat alternatief niet: hij of zij wordt bij dezelfde technische opleidingen alleen binnengelaten als hij of zij natuurkunde in het pakket had. Bij het precies doorspitten van het concept vallen meer van dit soort onevenwichtigheden op. Formeel heten de doorstroomrechten 'Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs'. Voor het wo staan ze in bijlage C, voor het hbo in bijlage D. Bijlagen C gaat in per 2009, het jaar waarin de eerste leerlingen met een 'nieuw' havo diploma de school verlaten. Bijlage D geldt vanaf 2010. Thans gelden wat de doorstroomrechten betreft de bijlagen A en B. Deze blijven gelden tot 2013 respectievelijk 2014. Zo nodig worden ze tussentijds geactualiseerd. De nieuwe doorstroomrechten zijn te vinden op: www.cfi.nl/ocwregelingen/2006/9/hobl200633802.asp
Enkele opvallende zaken bij Bijlage C (van vwo naar wo):

Enkele opvallende zaken bij Bijlage D (van havo/vwo naar hbo): Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[at}sopo.nl


EEUWENOUD FRANKLIN-MYSTERIE OPGELOST

Op 12 september verscheen het boek 'Magische vierkanten: van Lo-Shu tot sudoku' van Arno van den Essen, waarin hij de fascinerende geschiedenis van magische vierkanten beschrijft. Bovendien bevat het een primeur: de auteur is er in geslaagd de methode te vinden waarmee Benjamin Franklin in één avond een serie magische vierkanten wist te maken die zo ingewikkeld waren dat ze wiskundigen eeuwenlang hoofdbrekens hebben bezorgd. Arno van den Essen, als wiskundige verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, maakte bij het schrijven van dit boek gebruik van een speciaal procédé: 'Ik telefoneer veel met een bevriende wiskundige in Parijs. Om die gesprekken soepel te laten verlopen, heb ik de "telefoonwiskunde" uitgevonden. Daarmee bedoel ik die wiskunde die je met woorden kunt beschrijven, zonder meteen je toevlucht te hoeven nemen tot formules. Grote wiskundigen als Euler en Hilbert waren daar meesters in. Dit boek is dan ook vrijwel formule-vrij

URL: www.ru.nl/actueel/nieuws/item_446373/september/nijmeegs_wiskundige
Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl